Sanomalehdet pystyvät vastaamaan ajan haasteisiin

  1. Paljonko on paljon?
  2. Päivälehtiä eniten maailmassa
  3. Sanomalehtiä luetaan edelleen yleisesti
  4. Seurattujen lehtien määrä on laskenut
  5. Paikallislehtiä lukee joka kolmas
  6. Ilmaisjakelulehtiä lukee kaksi kolmesta
  7. Verkkolehtien lukeminen on lisääntynyt

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Verkkolehtien lukeminen on lisääntynyt

Tilastokeskuksen vuoden 2002 vapaa-aikatutkimuksessa sanomalehtien lukemiseen sisällytettiin myös verkkosanomalehtien seuraaminen, joka ei vielä silloin ollut kovinkaan yleistä. Jokseenkin säännöllisesti (vähintään kerran viikossa) verkkosanomalehtiä luki noin joka kymmenes (11 %) 15 vuotta täyttänyt sanomalehden lukija. Vain neljä prosenttiyksikköä seurasi verkkosanomalehtiä päivittäin ja toiset neljä prosenttiyksikköä useampana päivänä viikossa.

Verkkolehtien seuraaminen on kuitenkin yleistynyt nopeasti. Kevättalvella 2007 tehdyn selvityksen mukaan verkkosanomalehtien lukijoita oli jo lähes 60 prosenttia koko 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (Sanomalehtien Liitto 2007). Heistä yli puolet seurasi verkkosanomalehtiä vähintään viikoittain. Noin viidennes 15-44-vuotiaista seurasi verkkosanomalehtiä päivittäin tai lähes päivittäin.

Suosituimpien verkkosanomalehtien lukijoiden määrät ovat kasvaneet hurjasti vuosina 2001-2006; parhaimmillaan jopa satoja prosentteja (taulukko 3). Verkko- ja paperilehtien lukijaluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska verkkolehtien luvut kuvaavat viikottaisia käyttäjämääriä ja paperilehtien KMT-luvut (Kansallinen Mediatutkimus) kuvaavat numerokohtaisia lukijamääriä. Näyttää kuitenkin siltä, että iltapäivälehtien verkkosivujen lukijoiden määrät lähestyvät jo paperilehden numerokohtaisia lukijamääriä. Keskimääräinen viikoittainen verkkosanomalehden käyttöfrekvenssi (käyntejä viikossa) ylitti neljä viikkokäyntiä ainakin suosituimpien lehtien kohdalla eli käyttö oli keskimäärin lähes päivittäistä vuonna 2006.

Taulukko 3. Suosituimmat sanomalehtien verkkojulkaisut 2001 ja 2006, (marraskuu, viikko 45).

  Verkkolehti Paperilehti
Lehti
 
Kävijöitä/
viikko
Kävijöitä/
viikko
Muutos, % Käyntejä/
kävijä
Lukijamäärä*
2001 2006 2001-2006 2006 2001 2006
Iltalehti 161 073 768 840 377 4,3 686 000 694 000
Ilta-Sanomat 176 134 748 358 325 4,4 920 000 905 000
Helsingin Sanomat 201 854 549 494 172 3,4 1 150 000 1 046 000
Kauppalehti 59 539 157 977 165 4,7 318 000 219 000
Taloussanomat 12 019 153 819 1 180 2,4 88 000 72 000

Lähteet: http://www.gallupweb.com/tnsmetrix/ ,* KMT, Kansallinen Mediatutkimus, Levikintarkastus Oy

Vuosituhannen vaihteessa verkkosanomalehdet olivat vielä pikemminkin paperilehtien täydentäjiä kuin niiden korvaajia (vrt. esim. J. Hujanen 2002). Nyt voitaneen olettaa, että moninkertaistuneessa käyttäjäkunnassa mukana on niitäkin, joille paperille painettuun tilattavaan sanomalehteen tarttuminen ei enää välttämättä ole osa arjen normaaleja rutiineja. - Tuoreen tiedon mukaan Uusi Suomikin näyttää saavan uuden elämän puhtaana verkkomediana.

Lähteet:

Harrie, E.(toim.) (2003): The Nordic media market. Media companies and business activities. Nordicom, Göteborg.
Gustafsson, K. E.(2005): Nordisk dagspressupplaga på ett sluttande plan. Esitelmä XVII pohjoismaisessa mediatutkimuskonferrenssissa. (Aalborg 11.-14.8.2005)
Hujanen, J. (2002): Joukkoviestimet nuorten arjessa. Teoksessa Joukkoviestimet - Finnish mass media 2002. SVT. Kulttuuri ja viestintä 2002: 3. Tilastokeskus, Helsinki.
Hujanen, E.(2002): Sanomalehtien tilaamattomuus. Teoksessa Joukkoviestimet - Finnish mass media 2002. SVT. Kulttuuri ja viestintä 2002: 3. Tilastokeskus, Helsinki.
Hujanen, E.(2007): Lukijakunnan rajamailla. Jyväskylä studies in humanities 68, Jyväskylä.
KMT Lukija 2006. Kansallinen Mediatutkimus KMT, Levikintarkastus Oy - Taloustutkimus Oy. Lehdistötiedote 6.3.2007.
Littunen, Y., Sinkko, R.(toim.) (1975): Yhteiskunnallinen tieto ja tiedotustutkimus. Weilin+Göös, Tapiola.
Löyttyniemi, V.(1997): 1990-luvun talouslaman vaikutus Suomen sanomalehdistöön. Teoksessa Hietala, Oikarinen, Virta (toim.): Arvot, analyysi, tulkinta. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1997.
Sanomalehtien Liitto(2001). Seitsemäs valtakunnallinen nuorison mediakäyttötutkimus. Sanomalehtien Liitto - Taloustutkimus Oy, Helsinki.
Sanomalehtien Liitto(2004). Kahdeksas valtakunnallinen nuorison mediakäyttötutkimus. Sanomalehtien Liitto - Taloustutkimus Oy, Helsinki.
Sanomalehtien Liitto (2007). Tiedotusvälineiden luotettavuus. Sanomalehtien Liitto - TNS Gallup Oy, Helsinki.
Sauri, T.(1993): Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen. Teoksessa Liikkanen, M., Pääkkönen, H. (toim.) Arjen kulttuuria. Vapaa-aika ja kulttuuriharrastukset vuosina 1981 ja 1991. Kulttuuri ja viestintä 1993:2. Tilastokeskus, Helsinki.
Sauri, T. (2004): Lukeminen. Teoksessa Liikkanen, M., Hanifi, R., Hannula, U. (toim.): Yksilöllisiä valintoja, kulttuurin pysyvyyttä. Vapaa-ajan muutokset 1981-2002. Tilastokeskus, Helsinki.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.11.2007