Lomaketestaus parantaa kansainvälisten tutkimusten vertailtavuutta

  1. Tiedonkeruulomakkeiden harmonisointi
  2. Harmonisoinnin vaikeuden esimerkkinä terveyskysymykset
  3. Ongelmat erilaisia ja samanlaisia
  4. Input- ja output-harmonisointi tuottavat erilaiset mittarit
  5. Minkälaista vertailevan testauksen tulisi olla?
  6. Myös haastattelutyön laatu on tärkeä
  7. Vertailun parantamiseksi on keinoja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Harmonisoinnin vaikeuden esimerkkinä terveyskysymykset

Eurostat on suunnitellut jo vuosia laajaa terveystutkimusta. Tutkimus sisältää neljä niin sanottua kysymysmoduulia ja yhteensä 250 kysymystä, jotka on yhdenmukaistettu input-harmonisoinnilla. SurveyLaboratorio testasi ensimmäisen moduulin (The European Health Status Module, EHSM) suomenkielisen osuuden (Ahola ym. 2005). Lähtökohtana käännös- ja testaustyölle oli terveystutkijoiden kehittämä englanninkielinen lomake, johon oli koottu kansainvälisesti yleisesti käytettyjä kysymyksiä. Käännösprosessin varmistamiseksi kullekin kysymykselle oli tuotettu käsitekortit, joissa kerrottiin kysymyksen tarkoitus ja perustelut. Kääntämisen tuli tapahtua näitä käsitekortteja käyttäen. Vaatimuksena oli, että sekä kääntämisen että käännöksen tarkistamisen tekevät kaksikieliset terveystutkijat.

Useissa Euroopan maissa tehtiin vastaavia kognitiivisia testauksia. ESRA 2007 -konferenssissa (European Survey Research Associaton) esiteltiin Espanjan kognitiivisten testausten tuloksia (Padilla 2007). Vertailen espanjalaisten ja suomalaisten vastaamisprosessia koskevia tuloksia niin sanotun Miniterveysmoduulin kolmessa kysymyksessä. Nämä kolme kysymystä muodostavat keskeisen terveystilastoinnin osion, joka pyritään siirtämään samassa muodossa muihinkin EU-tiedonkeruisiin. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Miniterveys-moduuliin vastaamisen ongelmat Espanjassa ja Suomessa.

Kysymys lähdekielellä:
 
1. How is your health in general: Is it very good, good, neither good nor bad, bad or very bad?
Espanjankielinen testaus: Suomenkielinen testaus:
- Ajattelee nykyistä terveydentilaansa eikä terveyttään yleensä. - Toiset arvioivat useiden vuosien ajalta, toiset viimeisen 6 kuukauden ajalta.
- Ajattelee tilapäisiä ongelmia. - Toiset ottivat huomioon sosiaalisen ja psyykkisen terveyden, toiset vain fyysisen.
- Vaihtoehto "ei hyvä eikä huono". - Toiset pitivät hyvänä tilaa, jossa sairaus on kurissa lääkehoidolla, toiset eivät.
  - Toiset alensivat arviota terveyskäyttäytymisensä, esim. tupakoinnin perusteella, toiset eivät.
2. Do you have any longstanding illness or health problem? Yes/No
Espanjankielinen testaus: Suomenkielinen testaus:
- Ajattelee tilapäisiä ongelmia. - Kuinka pitkäaikainen on "pitkäaikainen?"
- Avainsanan "pitkäaikainen" ymmärtäminen. - Todettu pitkäaikaissairaus, joka ei vaivaa / pysyy kurissa lääkkeillä.
 
3. For at least the past 6 months to what extent have you been limited because of a health problem in activities people usually do?
Would you say you have been severely limited, limited but not severely or not limited at all?
Espanjankielinen testaus: Suomenkielinen testaus:
- Ilmaisu "toiminnat mitä ihmiset tavallisesti tekevät". - "Toimet, joita ihmiset tavallisesti tekevät" (ei tiedetä mitä muut tekevät).
- Avainsanan "limited" ymmärtäminen ja vastausvaihtoehto "rajoittaa mutta ei vakavasti." - Vaihtoehtojen "rajoittaa vakavasti" ja "rajoittaa, mutta ei vakavasti" ero.
- Ajattelee tilapäisiä rajoituksia. - Kysymyksen viiteaika epäselvä - pitääkö kestää koko 6 kuukauden ajan?

 

Verrattavat kysymykset ovat:

1. Yleisesti ottaen millainen terveytenne on? Onko se erittäin hyvä, hyvä, keskinkertainen, huono vai erittäin huono? (How is your health in general? Is it very good, good, neither good nor bad, bad or very bad?)

2. Onko teillä jokin pitkäaikainen sairaus tai terveysongelma? Kyllä/Ei. (Do you have any longstanding illness or health problem? Yes/No)

3. Onko teillä ollut ainakin viimeksi kuluneet puoli vuotta terveysongelmien takia rajoituksia sellaisissa toimissa, joita ihmiset tavallisesti tekevät? Onko teillä ollut vakavia rajoituksia; ollut rajoituksia, mutta ei vakavia; ei ole ollut lainkaan rajoituksia (For at least the past 6 months to what extent have you been limited because of a health problem in activities people usually do? Would you say you have been severely limited, limited but not severely or not limited at all?)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.12.2007

Jaa