Lomaketestaus parantaa kansainvälisten tutkimusten vertailtavuutta

 1. Tiedonkeruulomakkeiden harmonisointi
 2. Harmonisoinnin vaikeuden esimerkkinä terveyskysymykset
 3. Ongelmat erilaisia ja samanlaisia
 4. Input- ja output-harmonisointi tuottavat erilaiset mittarit
 5. Minkälaista vertailevan testauksen tulisi olla?
 6. Myös haastattelutyön laatu on tärkeä
 7. Vertailun parantamiseksi on keinoja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vertailun parantamiseksi on keinoja

Vertailun ongelmien välttämiseksi Willis esittää seuraavia keinoja:

 • On varmistettava käännös: on käytettävä monia kääntäjiä ja käännöksen arvioijia.
 • On toteutettava pienimuotoisia esitestauksia vertailtavissa väestöryhmissä.
 • On seurattava kenttähaastattelujen toteuttamista.
 • On kehitettävä lomakkeen suunnitteluperiaatteita:
  -- On käytettävä mieluummin yksityiskohtaisia tai konkreettisia muotoiluja kuin yleisiä tai
  abstrakteja (esimerkiksi "lyönti päähän" on kysymyksessä parempi ilmaus kuin "kidutus").
  -- On vältettävä luokitteluja, jotka sisältävät monia toisiaan lähellä olevia vastausvaihtoehtoja, koska niiden kääntäminen siten, että vaihtoehtojen merkitykset vastaavat toisiaan, on vaikeata. On tutkimustuloksia, joiden mukaan verbalisoidut skaala-arvot ja niiden etäisyys toisistaan ovat vahvasti riippuvaisia kulttuurista (Mohler ym. 1998)

Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvien tilastojen kehittämiseksi laaditut suositukset vastaavat melko hyvin Willisin vertailtavuuden parantamiseksi esittämiä keinoja. Euroopan unionissa kuitenkin vertailun ongelmat ovat suurempia kuin Yhdysvalloissa, koska arvojen lisäksi lait, instituutiot ja normit ovat erilaisia eri Euroopan maissa. (Handbook of... 2006, 67-68). Eurostatin rahoituksella toteutetut käännös- ja testaushankkeet on tähän mennessä tehty erillisinä kussakin maassa, jolloin eri maiden tuloksia on ollut vaikea verrata. Kognitiivinen testaaminen voisi tuottaa kiinnostavampia tuloksia, jos myös kysymyksiin vastaamisen prosesseja voisi verrata. Silloin olisi mahdollista tehdä luotettavia johtopäätöksiä myös maiden välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä kysymysten tulkinnassa ja erojen syistä.

Lähteet:

Ahola, A.(2006): Minimum Health Status in SILC - harmonisation of questions with EHSM - Finnish version. Muistio 9.2.2006. Tilastokeskus, Helsinki. (Julkaisematon.)
Ahola, A. - Kallio-Peltoniemi, M. (2005): Implementation of the European Core Module on Health status. Final Report on testing. Statistics Finland/SurveyLaboratory. Eurostat Contract no 2004 35100 13. (Julkaisematon.)
Davidsson, G. (2007): Harmonization of the Minimum Health Module in the European Health Interview Survey (EHIS). Julkaisussa Quest 2007. Proceedings. Statistics Canada. Ottawa, Ontario. Canada. 24.-26.4.2007, 88-94.
Draft Report of the Results of the Cognitive Tests of the European Health Status Module.(Spanish Version). National Institute for Statistics and University of Granada. June 2006. (Julkaisematon.)
Handbook of Recommended Practices for Questionnaire Development and Testing in the European Statistical System(2006). http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_DS_QUALITY/TAB47143266/RPSQDET27062006.PDF
Jowell, R. - Roberts C. - Fitzgerald R. - Eva G.(toim.) (2007): Measuring Attitudes Cross-Nationally. Lessons from the European Social Survey. SAGE Publications, London.
Melin, H. (2005): Vertailevan tutkimuksen monet lähtökohdat. Teoksessa Räsänen P., Anttila A.-H. - Melin H. (toim.): Tutkimus menetelmien pyörteissä. Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja valinnat. PS-kustannus, Juva.
Miller, K. (2007): Design and Analysis of Cognitive Interviews for Cross-National Testing. Esitys Comparative Pretesting -ryhmässä ESRA 2007 -konferenssissa. Praha 25.6.-29.6.2007.
Mohler, P. Ph. - Smith, T.W. - Harkness, J.A.(1998): Respondents' Ratings of Expressions from Response Scales: A Two-Country, Two-Language Investigation on Equivalence and Translation. ZUMA-Nachrichten Spezial, 3, 159-184.
Padilla, J.-L. (2007): The use of cognitive interviews to assess construct overlap in cross-cultural surveys. Esitys Comparative Pretesting -ryhmässä ESRA 2007 -konferenssissa. Praha 25.6.-28.6.2007.
Schwarz, N. (1999): Self-Reports. How the Questions Shape the Answers. American Psychiologist. February. Vol. 54, No 2, 93-105.
Willis, G.(2007): Overview of Cross-Cultural Pretesting: What are we Trying to Accomplish? Esitys Comparative Pretesting -ryhmässä ESRA 2007 -konferenssissa. Praha 25.6.-29.6.2007.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.12.2007

Jaa