Vastaajana yritys - tiedon antajana ihminen

  1. Monisyinen vastaamisprosessi
  2. Tavoitteena pienempi vastausrasite
  3. Testaaminen yrityksissä tärkeää
  4. Verkkolomakkeiden testaamiseen apua käytettävyystutkimuksesta
  5. Lomakesuunnittelussa on muistettava vastaamisen logiikka
  6. Vastaajat otettava huomioon alusta alkaen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Verkkolomakkeiden testaamiseen apua käytettävyystutkimuksesta

Perinteinen kognitiivinen testaus on painottunut lomakkeen kieleen ja lomakkeen sisältöön. Uutena näkökulmana verkkolomakkeiden testaamiseen ovat tulleet käytettävyystutkimuksen tarjoamat lähestymistavat. ISO-standardin mukaan käytettävyys tarkoittaa mittaria, jolla "mitataan kuinka käyttökelpoinen, tehokas ja miellyttävä tuote on käyttää oikeassa käyttöympäristössään, kun käyttäjinä ovat sen omat käyttäjät" (Sinkkonen ym. 2009b, 20).

Tiedonantajien näkökulmasta käytettävyys tarkoittaa sitä, kuinka hyvin he pystyvät vastaamaan kysymyksiin tiedonkeruulomakkeiden suunnittelijan tarkoittamalla tavalla, kuinka tehokkaasti ja virheettömästi vastaukset kyetään antamaan käytetyllä sovelluksella, ja kuinka miellyttävä itse vastaamisprosessi on. Sovelluksen, joka myös verkkolomake on, käytettävyyteen kuuluu kaksi puolta: Sen tulee sopia tehtävään, tilanteeseen, ympäristöön ja käyttäjälle, jolle sen on tarkoitettu. Lisäksi tulee ottaa huomioon havaintopsykologian avulla saatu tieto ihmisten käyttäytymisestä.

Käytettävyystutkimuksen teoria ja käytänteet antavat suuntaviivat empiirisen testauksen toteuttamiseen, kuten testihaastattelujen lukumäärään testauskierrosta kohti. Käytettävyystutkimuksen yleisenä havaintona pidetään sitä, että viiden käyttäjän testaaminen paljastaa 80 prosenttia testauksen kohteen sisältämistä ongelmista. Teoria myös kohdentaa analyysissä huomion sellaisiin kohtiin, joita nykyisessä kysely-vastaamismallissa ei ole julkilausuttu. Kolme käytettävyyden keskeistä ulottuvuutta - tuloksellisuus, tehokkuus ja koettu tyytyväisyys - ovat asioita, jotka tiedonkeruulomakkeen suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.9.2009

Jaa