Vastaajana yritys - tiedon antajana ihminen

  1. Monisyinen vastaamisprosessi
  2. Tavoitteena pienempi vastausrasite
  3. Testaaminen yrityksissä tärkeää
  4. Verkkolomakkeiden testaamiseen apua käytettävyystutkimuksesta
  5. Lomakesuunnittelussa on muistettava vastaamisen logiikka
  6. Vastaajat otettava huomioon alusta alkaen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vastaajat otettava huomioon alusta alkaen

Sinkkosen ym. (2009a ja 2009b) mukaan käytettävyys ja samalla hyvä käyttökokemus rakennetaan käyttäjäkeskeisillä suunnittelumenetelmillä. Tilaston tuottajista esimerkiksi Yhdysvaltojen Bureau of Labour Statistics toteuttaa käyttäjälähtöistä suunnittelua. Tämä tarkoittaa käyttäjien eli vastaajien tarpeiden huomioimista sovellusten suunnittelun alkumetreiltä läpi koko suunnitteluvaiheen: varhaista ja jatkuvaa keskittymistä käyttäjiin, integroitua suunnittelua ja kyselyn eri osien koordinointia, varhaista ja jatkuvaa käyttäjien testaamista sekä iteroivaa suunnittelua (Fox ym. 2004). Tällä lähestymistavalla käytettävyysnäkökohdat tulevat huomioon otetuiksi kehitystyössä.

Sinkkosen (2009b) mukaan käytettävyydeltään hyvässä sähköisessä tiedonkeruulomakkeessa kysymykset on helppo löytää, ymmärtää, lukea ja silmäillä. Toiminnot ja navigointi lomakkeella on helppoa, ja lomakkeen ulkoasu on selkeä. Lomake rakennetaan kysymysten etenemisjärjestyksessä ja aiheittain ryhmiteltynä sekä niin, että vastaamisen kannalta relevantit asiat näkyvät. Lisäksi lomakkeen ulkoasu on vastaamista tukeva ja tiedonkeruuorganisaation graafisen ilmeen mukainen. Nämä ovat tavoitteena myös Tilastokeskuksessa käynnissä olevassa yritystiedonkeruulomakkeiden käytettävyysprojektissa ja tulevien vuosien kehitystyössä.

Lähteet:

Ahola, A. - Godenhjelm, P. - Lehtinen, M. 2002. Kysymisen taito. SurveyLaboratorio lomaketutkimusten kehittämisessä. Katsauksia 2002/2. Tilastokeskus, Helsinki.
Census Bureau 2008. Economic Directorate Guidelines on Questionnaire Design. Saatavissa: http://www.census.gov/srd/Economic_Directorate_Guidelines_on_Questionnaire_Design.pdf.
Dillman, D. A. 2007. Mail and Internet Surveys. The Tailored Design Method. Update With New Internet, Visual, and Mixed-Mode Guide. Jon Wiley & Sons Inc.
Fox, J. E. - Mockovak, W - Fisher, S. K. - Rho, C. 2004. Usability Issues Associated with Converting Establishments Surveys to Web-Based Data Collection. Statistical Policy Working Paper 38. Federal Committee on Statistical Methodology.
Godenhjelm, P. 2007. SurveyLaboratorio vierailee maaseudulla. Hyvinvointikatsaus 2/2007.
Godenhjelm, P. 2006. Arjen keskustelukäytännöt pätevät myös lomakesuunnittelussa. Hyvinvointikatsaus 2/2006.
Stettler, K. - Featherston, F. 2007. Short Course: Testing Questions for Establishment Surveys. International Conference fo Establishment Surveys (ICES-III). Montreal.
Sinkkonen, I. - Kuoppala, H. - Parkkinen, J. - Vastamäki, R. 2009a. Käytettävyyden psykologia. Uudistettu 4. painos. Edita, Helsinki. Saatavissa: http://www.adage.fi/
Sinkkonen, I. - Nuutila, E. - Törmä, S. 2009b. Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu. Tietosanoma. Karisto, Hämeenlinna.
Willimack, D. K. - Lyberg, L. - Martin, J. - Japec, L. - Whitridge, P. 2004. Evolution and Adaptation of Questionnaire Development, Evaluation, and Testing Methods for Establishment Surveys. Teoksessa: Methods for testing and evaluating survey questionnaires. S. Presser - J. M. Rothgeb - M. P. Couper - J. T. Lessler - E. Martin - J. Martin - E. Singer. John Wiley & Sons, New Jersey.

__________

Yritystiedonkeruut Tilastokeskuksessa

Tilastoviranomaisten periaatteena on kerätä tietoja tilastoja varten kyselyillä vain siinä tapauksessa, että niitä ei ole saatavilla rekistereistä ja muista hallinnollisista aineistoista. Vaikka rekisterit tuottavat Suomessa suuren osan yritystilastojen aineistoista, ilman tiedonkeruuta ei tilastoja ole mahdollista tehdä. Vuonna 2009 Tilastokeskus toteuttaa yhteensä noin 70 suoraan yrityksiin kohdistuvaa tiedonkeruuta.

Tiedonkeruista puolet on vuositiedonkeruita, ja neljännesvuosi- tai kuukausitiedonkeruita on kumpiakin noin viidennes kaikista. Näiden lisäksi on kertaluonteisia ja muita säännöllisesti tai epäsäännöllisesti toistuvia tiedonkeruita.

Lähes kaikissa tiedonkeruissa on käytössä sähköinen vastausmahdollisuus, ja noin 60 prosenttia vastaajista käytti verkkolomaketta vastaamiseen vuonna 2008. Yritystiedonantajarekisterin mukaan noin viidesosa aktiivisesti toimivista yrityksistä sai vähintään yhden kyselyn vastatakseen vuonna 2008. Kyselyitä lähetettiin noin 150 000 tiedonantajalle, ja erillisiä tiedonkeruukertoja oli yhteensä noin 220 000. Yrityskyselyjen sisältöihin voi perehtyä Tilastokeskuksen internetsivuilla: http://tilastokeskus.fi/keruu/yritys.html

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.9.2009

Jaa