Kulutussiirtymiä koskevaa hypoteesia on mahdollista testata kulutustutkimusten avulla

  1. Edelläkävijät näyttävät kulutuksen suunnan
  2. Ylempien tuloryhmien kulutustaso saavutetaan aikaisempaa hitaammin
  3. Kulutustavat ovat samankaltaistumassa
  4. Menetelmä kaipaa vielä kehittelyä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ylempien tuloryhmien kulutustaso saavutetaan aikaisempaa hitaammin

Ylimpien tuloryhmien 1990- ja 2000-lukujen kulutus ennakoi varsin hyvin kotitalouksien keskikulutusta, mutta 1970- ja 1980-lukujen kulutus ennakoi tulevaa paljon huonommin. Lisäksi kulutuksen siirtyminen, alaspäin "valuminen", oli nopeampaa 1970- ja 1980-luvuilla kuin 1990- ja 2000-luvuilla. (Taulukko 1.)

Neljässäkymmenessä vuodessa näyttää tapahtuneen muutos. Vielä 1960- ja 1970-luvuilla keskikulutus seuraili melko hyvin ylimmän desiilin kulutusta, mutta 1990-luvulta lähtien ylempien tuloryhmien kulutuksen "alaspäin" siirtyminen on hidastunut selvästi. 1990- ja 2000-luvuilla - ilmeisesti 1990-luvun alun laman seurauksena - ylimmän kvintiilin kulutustason saavuttamiseen kului kymmenen vuotta.

Alaspäin valumisen hidastuminen viimeisten 20 vuoden aikana voi johtua muun muassa tuloerojen kasvusta ja kulutustottumusten eriytymisestä. Syinä voivat olla myös alkujakson tuloerojen pienentyminen ja väestön nopea muutto kaupunkimaiseen elämänmuotoon.

Lisäksi kotitalouksien keskikoko on pienentynyt nopeasti. Sen seurauksena niin sanonut suurtaloushyödyt vähenevät ja kodin perusvarustelun osuus kulutuksesta kasvaa. Olisi kiinnostavaa tietää, millaisia tuloksia saataisiin Eurostatin kaikkia EU-maita koskevilla aineistoilla.

Taulukko 1. Kotitalouksien kulutusyksikköä kohti lasketun kokonaiskulutuksen parhaat ja toiseksi parhaat ennusteet 1971-2006.

Ennustettava vuosi Paras ennuste Poikkeama, %   Toiseksi paras ennuste Poikkeama, %
2006 8. ja 9. desiili 2001 0   5. kvintiili 1998 -1
2001 5. kvintiili 1990 2   5. kvintiili 1995 4
1998 8. ja 9. desiili 1990 2   8. desiili 1990 -3
1995 10. desiili 1985 3   5. kvintiili 1985 -7
1990 5. kvintiili 1985 -4   10. desiili 1985 8
1985 10. desiili 1981 5   5. kvintiili 1981 -5
1981 10. desiili 1976 -8   5. kvintiili 1976 -16
1976 10. desiili 1971 -18   5. kvintiili 1971 -27
1971 5. kvintiili 1966 9   8. ja 9. desiili 1966 -15

Lähteet: Kuluttajatutkimuksen aikasarjat vuosilta 1976-1990 ja 1990-2006. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.1.2010