Taidealalla ennätysmäärä työttömiä

  1. Suuria ammattikohtaisia eroja
  2. Useat toimenpiteet lisänneet työttömien määrää

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Useat toimenpiteet lisänneet työttömien määrää

Työ- ja elinkeinoministeriön uusi ohje vapaiden ja freelancereina toimivien taiteilijoiden työttömyysturvasta tuli voimaan vuonna 2009. Työttömiksi onkin nyt kelpuutettu taiteilijoita, jotka aikaisemmin olivat työttömyysturvan ulkopuolella eivätkä mukana luvuissa. Osa työttömien määrän kasvusta viime vuonna selittyy näin. Myös työnhakuun aktivoimiskampanjat sekä koulutuspoliittiset toimet (esimerkiksi ammattikorkeakoulujen perustaminen ja opiskelijapaikkojen lisääminen) ovat kasvattaneet taidealan työttömien määrää. Se pysyi suhteellisen korkeana myös nousukaudella, jolloin työttömien kokonaismäärä laski selvästi (ks. kuvio).

Työttömät työnhakijat taidealan ammateissa ja kaikissa ammateissa 1991-2009 1)

1) Taideammateissa lokakuun tiedot, kaikissa ammateissa vuosikeskiarvot. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto.

Kymmenvuotisjaksolla 1996-2005 kulttuurialan tutkinnon suorittaneiden määrä yli kaksinkertaistui 24 000:sta 56 000:een, kun tutkinnon suorittaneen työvoiman kokonaismäärä kasvoi ainoastaan 21 prosenttia. Kulttuurialaan luetaan taiteiden lisäksi viestintä- ja informaatioala sekä kulttuurin ja taiteen tutkimus. Kulttuurialalla työttömyysaste onkin ollut pitkään 4-5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikilla koulutusaloilla keskimäärin. Työttömyyden vähentämiseksi Opetushallitus on suunnitellut opiskelijamäärän supistamista joillakin taiteenaloilla.

Lähteet:

Artists in a Year of Recession: Impact on Jobs in 2008. NEA Research Note 97 / March 2009.

Hanhijoki ym. (2009). Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Väliarvio 2009. Opetushallitus.

Karhunen, Paula & Rensujeff, Kaija (2006). Taidealan koulutus ja työmarkkinat. Taiteen keskustoimikunta, tutkimusyksikön julkaisuja 31.

Karttunen, Sari (2004). Taiteilijoiden lukumäärän kehitys 1950-luvulta 2000-luvulle - kasvaako työvoima työllisyyttä nopeammin? Teoksessa: Taiteilija Suomessa - taiteellisen työn muuttuvat edellytykset. Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja 28.

Tilastokeskus, Henkilötilastot: koulutus.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.5.2010