Kaupan toimialakatsaus II/2011

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Mira Kuussaari (09) 1734 3538
Sähköposti:
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Kaupan suhdannetilanne ja näkymät

Kaupan alan talousnäkymät olivat kesäkuussa 2011 aiempaa varovaisempia, mutta suhdannekuva pysyi alkukesällä edelleen vakaana. Myynti jatkui kevään ja alkukesän ajan varsin suotuisana, mutta myynnin kasvun ennakoidaan hiipuvan syksyn aikana. Kaupan liikevaihdon kehitys hidastui hieman toisella neljänneksellä. Yleiset suhdannenäkymät ovat kääntyneet varovaisiksi ja kaupan alalla odotetaan hitaan kasvun aikaa. Suomen talouskasvu näyttää tuoreimpien tilastojen valossa olevan hiipumassa. Bkt kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä ennakkotietojen mukaan noin kolme prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja kaupan volyymi kasvoi vuoden takaisesta noin neljä prosenttia. Kotimarkkinoiden epävarmuuden lisäännyttyä yleiset suhdanneodotukset ovat kääntyneet varovaisiksi.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tietojen mukaan kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt koko alkuvuoden ajan ja elokuussa luottamus Suomen talouteen romahti. Arviot maan taloudesta olivat pessimistisimmät sitten talven 2008-2009 ja työttömyyden lisääntymistä pelättiin viimeksi enemmän vuoden 2010 alussa. Kuluttajien arviot omasta taloudestaan heikkenivät elokuussa, mutta arviot omista säästämismahdollisuuksista pysyivät edelleen valoisina. Kuluttajista 41 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 52 prosenttia. Kulutusaikeet olivat elokuussa maltillisia, mutta silti vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 18.

Konkursseja pantiin vireille tammi–heinäkuussa 5,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten konkurssien määrä kasvoi kaupan toimialalla, missä konkursseja pantiin vireille noin viidennes enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla

Kaupan yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden toisella neljänneksellä. Kesäkuun lopussa varastojen arvo oli kahdeksan prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Tilastokeskuksen mukaan suurinta varastojen arvon kasvu oli autokaupassa. Vähittäiskaupan toimialalla kasvua edellisvuoteen oli neljä prosenttia. Tukkukaupassa taas varastot pysyivät samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrin mukaan Kaupan alan yritysten suhdannekuva ei EK:n tiedustelun mukaan ole kohentunut alkukesällä, ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan vähän keskimääräistä heikommaksi. Myynti kasvoi edelleen melko yleisesti eikä henkilöstön määrässä tapahtunut muutoksia. Kustannusten nousu on johtanut hintapaineisiin ja paineet hintojen nousuun koetaan edelleen merkittäviksi. Valtiovarainministeriön kaavaileman autoveron korotuksen odotetaan loppuvuonna hyydyttävän vauhtiin päässeen autokaupan.

Suomen vähittäiskaupan suhdannetilanne oli kesäkuussa EU-maiden keskiarvoa vahvempi. Koko EU:ssa vähittäiskaupan luottamus on lähellä pitkäaikaista normaalitasoa. Suomen vähittäiskaupan suhdannetilanne oli toisella vuosineljänneksellä edelleen selvästi EU-keskiarvoa parempi. Vähittäiskaupan yritysten suhdannetilannetta kuvaavan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa jo usean vuoden ajan korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Euroalueella vähittäiskaupan luottamus saavutti huippunsa joulukuussa ja vuoden alussa alkanut lasku näyttää jatkuvan edelleen.

 Kuvio 1. Vähittäiskaupan kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Kaupan liikevaihdon kasvu hiipui vuoden toisella neljänneksellä

Kaupan alan liikevaihto kasvoi vuoden 2011 toisella neljänneksellä noin yhdeksän prosenttia edellisvuodesta. Kaupan liikevaihto oli jo viimevuoden lopussa taantumaa edeltäneellä vuoden 2008 tasolla. Kaupan liikevaihto kääntyi kasvuun viime vuoden ensimmäisen neljänneksen lopulla ja siitä lähtien kasvu jatkui vuoden loppuun saakka kunnes 2011 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu alkoi tasaantua.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, % (TOL 2008)

Toimiala III/2010 IV/2010 I-IV/2010 I/2011 II/2011
Kauppa yhteensä (100%) 10,2 12,7 8,7 11,3 9,2
Autokauppa (13,2%) 23,8 27,9 18,7 32,0 11,5
Tukkukauppa (56,2%) 10,9 14,1 9,4 10,6 9,8
Vähittäiskauppa (30,6%) 4,4 5,3 4,0 4,6 6,9
- päivittäistavarakauppa (10,8%) 4,9 6,1 4,5 5,2 9,1
- tavaratalokauppa (5,2%) 0,9 0,8 0,1 0,2 4,5
- Vuosimuutoksessa verrataan ajanjakson liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon
- Suluissa oleva luku kuvaa osuutta kaupan liikevaihdosta vuonna 2009

Tarkasteltaessa myynnissä tapahtuneita muutoksia, joista on hintavaikutus poistettu, vähittäiskaupan myynti kasvoi toisella vuosineljänneksellä noin neljä prosenttia ja koko kaupan myynti kolme prosenttia. Tukkukaupassa kasvu oli vaisumpaa ja myynti kasvoi vain prosentin edellisvuodesta. Huhti-kesäkuun kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi edelleen ja oli kesäkuussa 3,5 prosenttia kun edellisvuoden keskimääräinen inflaatio oli vain hieman yli prosentin. Inflaation kiihtyminen johtui sekä valmismatkojen että elintarvikkeiden kallistumisesta. Alkuvuoden kuluttajahintoja nosti eniten korkojen nousu, polttonesteiden, elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien, sähkön sekä osakehuoneistojen ja kiinteistöjen kallistuminen. Viime vuoden alussa Suomen inflaatio oli matalampi kuin EU-maissa keskimäärin, mutta viimeisestä neljänneksestä lähtien hintojen nousu on ollut voimakkaampaa Suomessa kuin muissa EU-maissa keskimäärin.

Alkuvuonna poikkeuksellisen voimakkaasti kasvanut autokauppa tasaantui toisen neljänneksen aikana. Koko autokaupan liikevaihto kasvoi noin 12 prosenttia vuotta aiemmasta. Ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen voimakkaaseen kasvuun vaikutti erityisesti voimakas liikevaihdon kasvu autojen tukkukaupassa, mihin sisältyy myös läpivienti naapurimaihin. Autojen vähittäiskaupan kasvu on ollut maltillisempaa ja tasaisempaa vuoden aikana. Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 17 prosenttia ja toisella neljänneksellä se tasaantui noin kymmeneen prosenttiin vuoden takaisesta vertailuajankohdasta. Autoalan tietopalveluita tuottavan Grey-Hen Oy:n tilastojen mukaan varasto on ollut alkuvuoden tasaisessa kasvussa. Myynnin suhde varastoon laski selvästi edellisestä vuodesta, mutta oli hieman suurempi kuin 5 viime vuoden kesäkuun aikana keskimäärin. Vaihtoautovarasto on edelleen keskimääräistä matalammalla tasolla.

Tukkukaupassa liikevaihto jatkoi kasvua samaa tahtia kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tukkukaupan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Huomattava osa tukkukaupan liikevaihdosta sisältää teollisuudessa tarvittavien tuotantopanosten, esimerkiksi polttoaineiden ja laitteiden välitystä.

Myös vähittäiskauppa on toipunut vuoden 2009 taantumasta. Vähittäiskaupan myynti kiihtyi koko vuoden 2010 ja myynti on jatkunut samaa tahtia alkuvuonna 2011. Huhti-kesäkuussa koko vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia vuoden takaisesta. Vaikka juuri vähittäiskaupassa hintojen nousu on ollut voimakasta, hintavaikutuksesta puhdistettu liikevaihto kasvoi sekin yli neljä prosenttia. Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskaupan synkkä kehitys kääntyi positiiviseksi jo ensimmäisen neljänneksen aikana ja positiivinen kehitys voimistui toisella neljänneksellä. Myös televiestintälaitteiden vähittäiskaupan ja tietokonelaitteiden vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi reippaasti huhti-kesäkuussa. Sen sijaan kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran vähittäiskaupan jo vuosia kestänyt vaisu kehitys jatkui yhä. Lisäksi Kukkien, kasvien ja puutarha-alan vähittäiskaupan liikevaihto väheni vähittäiskaupan aloista eniten vuoden 2011 huhti-kesäkuussa.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys huhti-kesäkuussa 2011

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu hiipui huhti-kesäkuussa Euroopan Unionin alueella. Suomessa vähittäiskauppa kasvoi suotuisammin kuin Euroopassa keskimäärin, mutta Ranskassa ja Saksassa liikevaihdon kasvu oli Eurooppalaista keskitasoa verrattuna edelliseen neljännekseen. Vähittäiskaupan liikevaihto on ollut vuodesta 2006 alkaen suotuisampaa Suomessa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin.

Kuvio 3. Vähittäiskaupan liikevaihdon1) kehitys neljänneksittäin eri maissa (TOL 2008)

1) Kuvion 3 sarjat ovat kausitasoitettuja ja muutokset kuvaavat kunkin vuosineljänneksen muutosta verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.

Sivun alkuun

Kaupan alan palkkasumma kasvoi vauhdikkaasti vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Palkkasumma eli työntekijöiden yhteenlaskettu bruttopalkka kasvoi vauhdikkaasti alkuvuonna. Koko talouden palkkasumma kasvoi tammi-kesäkuussa reilu viisi prosenttia ja kaupan alan palkkasumma kasvoi samaan aikaan kuusi prosenttia. Palkkasumma on kasvanut vahvasti kaikilla kaupan päätoimialoilla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla palkkasumma kasvoi eniten autokaupassa, missä kasvua oli lähes yhdeksän prosenttia. Tukkukaupassa palkkasumma kasvoi vajaa seitsemän ja vähittäiskaupassa viisi prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kaupan alan työllisten määrä nousi reilut kaksi prosenttia vuoden toisella neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Työllisten määrän nousu heijastui myös alan työllisten tekemiin työtunteihin, jotka kohosivat myös yli kaksi prosenttia.

Palkansaajien nimellisansiot nousivat kaupan toimialalla vuoden 2011 toisella neljänneksellä 4,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko talouden reaaliansiot laskivat 0,3 prosenttia edellisvuodesta, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

Kuvio 4. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin (TOL 2008)

Autokaupassa ja vähittäiskaupassa työllisten määrä oli vuoden toisella neljänneksellä lähes kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samoin tukkukaupan työllisen määrä kasvoi noin kaksi prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Koko toimialan tehdyt työtunnit lisääntyivät huhti-kesäkuussa 2,5 prosenttia vuoden takaisesta. Tukkukaupassa myös tehdyt työtunnit lisääntyivät merkittävästi.

 

Kuvio 5. Kaupan työllisten määrän kehitys kaupan eri aloilla (TOL 2008)

Seuraava vuoden 2011 toista neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 22.12.2011.

 

Lähdeluettelo
Kuviot
Kuvio 1. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 2. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 3. Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi

Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Työvoimatutkimus, Ansiotasoindeksi
Kuvio 5. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Taulukot
Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Luottamusindikaattorit, Suhdannebarometri
Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Palkkasummakuvaajat, Kuluttajabarometri, Kuluttajahintaindeksi, Työvoimatutkimus, Neljännesvuositilinpito

 


Päivitetty 22.9.2011