Palvelualojen toimialakatsaus II/2011

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Aki Niskanen (09)1734 2657
Sähköposti:
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen suhdannetilanne näyttää vuoden 2011 toisella neljänneksellä edelleen varsin suotuisalta, vaikka yleisestä taloustilanteen kehityksestä onkin kantautunut jo hieman heikompia signaaleja. Alan yritysten liikevaihto on vielä kasvussa, kun taas työllisyydessä ja yleisessä luottamuksessa on havaittavissa pientä heikentymistä. Suhdannetilanne näyttää kesällä kohentuneen, mutta etenkin pienissä palvelualojen yrityksissä odotetaan kasvunäkymien huonontuvan lähikuukausina.

Palvelualojen yritykset kasvattivat liikevaihtoaan liki 8 prosenttia vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Liikevaihto on ollut tasaisessa kasvussa kaikilla palvelualojen päätoimialoilla viimeisen vuoden ajan. Voimakkaimmin kuluvan vuoden aikana on kasvanut hallinto- ja tukipalveluiden sekä kuljetuksen sekä varastoinnin yritysten liikevaihto. Hitainta kasvu on ollut informaation ja viestinnän toimialoilla. Palveluiden tuottajahinnat nousivat kaikilla palvelualojen päätoimialoilla informaatiota ja viestintää lukuun ottamatta. Informaation ja viestinnän hinnat ovat olleet jo pitkään selvässä laskusuunnassa.

Palvelualojen työllisyystilanne heikentyi kesän aikana. Työllisten määrä kääntyi kasvuun viime vuoden alkupuoliskolla, mutta kasvu lähes pysähtyi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Ansiokehitys sitä vastoin jatkui vakaana, voimistuen hieman edelliseen vuosineljännekseen nähden. Palkansaajien ansiot ovat kuitenkin edelleen selvästi pitkän ajan keskiarvoa alemmalla tasolla. Palvelualojen ansiotasoa nopeampaa on ollut kuluttajahintojen nousu. Inflaatioon kiihtymiseen on vaikuttanut eniten elintarvikkeiden ja polttonesteiden kallistuminen sekä korkojen nousu.

Palkkasumman kasvu jatkui palvelualoilla vahvana vuoden toisella neljänneksellä. Huhti-kesäkuun aikana alan palkkasumma kohosi 7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Alkuvuoden kasvuvauhti on ollut selvästi viimevuotista nopeampaa. Palvelualojen kehitys oli myös huomattavasti kaikkien toimialojen yhteenlaskettua kehitystä voimakkaampaa. Toimialoista ainoastaan rakentamisessa sekä yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa palkkasumma kohentui palvelualoja nopeammin.

Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajabarometrin tuoreimpien tietojen mukaan kuluttajien luottamus talouteen näyttää synkentyneen. Luottamusta kuvaava saldoluku oli elokuussa sekä edellistä kuukautta että vuoden takaista vastaavaa ajankohtaa heikompi. Kuluttajien luottamus oli selvästi myös pitkän ajan keskiarvoa alempi. Etenkin odotukset Suomen taloudesta sekä työllisyyden näkymistä heikkenivät rajusti. Myös kuluttajien usko omaan talouteen heikkeni tuoreimpien tietojen valossa. Sitä vastoin kuluttajat olivat luottavaisia omiin säästämismahdollisuuksiinsa ja säästämistä pidettiin kannattavampana kuin kestotavaroiden ostamista tai varsinkaan lainanottoa. Hintojen nousun odotettiin jatkossa hieman hidastuvan.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan palvelualoilla toimivien yritysten luottamus pysyi elokuussa vahvana. Luottamusta kuvaava saldoluku oli selvästi pitkän ajan keskiarvoa korkeammalla. Suhdannetilanne näyttää kohentuneen kesän aikana, vaikkakin nousu näyttää tasaantuneen. Myynnin kasvu on kehittynyt positiivisesti ja samansuuntaisen kehityksen odotetaan jatkuvan myös syksyllä.

Pk-yrityksistä tehdyn suhdannebarometrin mukaan palvelualoilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten suhdannetilanne on pysynyt suhteellisen vakaana. Pienemmissä alan yrityksissä tilannetta kuvataan hieman tavanomaista huonommaksi, kun taas keskisuurissa normaalia paremmaksi. Pienten ja keskisuurten yritysten myynti on ollut kasvussa, joskin pienten yritysten myynnin kasvu on jäänyt selvästi keskisuuria palveluyrityksiä vähäisemmäksi. Etenkin keskisuurten yritysten odotukset myynnin kehityksestä tulevina kuukausina ovat myönteisiä. Sitä vastoin pienissä yrityksissä ennustetaan myynnin kasvun hidastuvan lähikuukausina. Pk-yrityksien henkilöstömäärän kasvu on ollut maltillista viime aikoina ja sen odotetaan pysyvän ennallaan seuraavina kuukausina.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannetilanne pysyi EU-maissa vakaana vuoden toisella neljänneksellä. Luottamusta kuvaava saldoluku laski hieman sekä EU:ssa että Suomessa edelliseen neljännekseen nähden. Suomessa saldoluku on edelleen selvästi pitkän ajan keskiarvoa korkeampi, EU-maiden jäädessä hieman keskiarvoa alemmaksi. Kotimaisten palveluyritysten kysyntä on kehittynyt myönteisesti ja sen odotetaan jatkuvan varsin myönteisenä myös tulevina kuukausina. Työllisyystilanne on parantunut tasaisesti ja työllistymismahdollisuuksia palvelualoilla pidetään edelleen hyvinä. Tuottajahintojen odotetaan edelleen jatkavan nousuaan lähikuukausina.

Kuvio 1. Palvelualojen kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Palvelualat vakaassa kasvussa

Palvelualojen liikevaihdon kehitys oli positiivista vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Voimakkaimmin kasvoi hallinto- ja tukipalvelut, joka on ohittanut palvelualojen yleisen kasvukehityksen jo viime vuoden loppupuolella. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä koko palvelualaa nopeammin. Hitaimmin liikevaihto kohosi taiteen, viihteen ja virkistyksen sekä kiinteistöalan toimialoilla.

Kuvio 2. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla II/2011 ja II/2010, % (TOL 2008)

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kasvu jatkui vahvana kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Kasvu hieman tasaantui ensimmäisestä neljänneksestä, mutta alalla toimivien yritysten liikevaihto oli silti liki 9 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Kasvua rauhoitti varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan kehityksen hidastuminen kevään kovista lukemista. Sitä vastoin maa- ja rautatieliikenteen sekä vesiliikenteen liikevaihdon kasvu voimistui vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden. Tarkasteltaessa kuljetuksen ja varastoinnin toimialan kehitystä liikevaihdon kasvuluokittain voidaan havaita, että toimialan yrityksistä yli 60 prosentilla liikevaihto on kasvanut vuoden takaisesta. Voimakkaasti kasvaneiden yritysten (yli 15 %) osuus kaikista alan yrityksistä oli noin 39 prosenttia. Osuus on hieman pienentynyt edellisestä vuosineljänneksestä. Liikevaihtoaan supistaneiden osuus alan yrityksistä on sitä vastoin pysynyt ennallaan. Kokoluokittain tarkasteltuna suurilla, vähintään 50 henkeä työllistävillä yrityksillä oli positiivisin vaikutus alan kehityksessä.

Kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahintojen nousu jatkui edelleen vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Vuoden takaisesta alan hinnat ovat kohenneet reilut 4 prosenttia ja edelliseen neljännekseenkin nähden runsaan prosenttiyksikön verran. Voimakkainta hintojen nousu oli vesiliikenteessä sekä maaliikenteessä. Hintojen nousua puolestaan jarrutti edelleen laskevat postin yleispalveluliiketoiminnan hinnat. Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat runsaat 6 prosenttia kuluvan vuoden heinäkuussa. Kokonaiskustannusten nousuun vaikutti polttoaineiden hintojen kohoaminen.

Palvelualojen toiseksi suurimman toimialan, informaation ja viestinnän, liikevaihto pysyi vakaassa kasvussa vuoden toisella neljänneksellä. Alan liikevaihto kohosi vuoden takaisesta noin 5 prosenttia. Voimakkaimmin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuun välisenä aikana elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon alalla, lähes 12 prosenttia. Myös ohjelmistopalveluissa liikevaihto oli vahvassa kasvussa. Kustannustoiminta kääntyi heikosti kehittyneen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen selvään kasvuun.

Informaation ja viestinnän yrityksistä liki 60 prosentilla liikevaihto kasvoi tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Vielä viime vuoden puolella kasvuyritysten osuus alan yrityksistä jäi selvästi alle puoleen. Kasvuun vaikutti lähes yhtä paljon sekä pienten (alle 10 henkeä) että suurten (vähintään 50 henkeä) alan työllistäjien kehitys. Vielä keväällä suurin vaikutus alan kasvuun tuli henkilöstömäärältään pieniltä yrityksiltä. Informaation ja viestinnän tuottajahintojen lasku jatkui edelleen, ollen kuitenkin selvästi viime vuotta rauhallisempaa. Laskua on hillinnyt ohjelmistopalveluiden kallistuminen mutta myös kustannustoiminnan ja tietopalvelutoiminnan hintojen nousu. Laskua kuitenkin edelleen ylläpitää televiestinnässä pitkään jatkunut hintojen tippuminen.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kehittyi myönteisesti toisella vuosineljänneksellä. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan nähden liikevaihto kohosi lähes 9 prosenttia. Etenkin erikoistuneiden liike-elämän palveluiden liikevaihto oli kovassa kasvussa. Tähän toimialaluokkaan kuuluvia toimialoja ovat mm. taideteollinen muotoilu ja suunnittelu, valokuvaustoiminta sekä käännöspalvelut. Myös lakiasian- ja laskentatoimen palvelut sekä mainostoiminta olivat kovassa kasvussa vuoden toisella neljänneksellä. Heikoimmin liikevaihto kehittyi tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimialalla.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksistä noin 58 prosentilla liikevaihto oli kasvussa toisella vuosineljänneksellä. Kasvaneista yrityksistä peräti 80 prosentilla liikevaihto kasvoi yli 15 prosentin vuosivauhtia. Voimakkaimmin alan kasvua ovat ylläpitäneet henkilöstömäärältään pienet ja keskisuuret yritykset. Myös suurten yritysten vaikutus alan kehitykseen tuoreimmalla vuosineljänneksellä oli positiivinen. Alan tuottajahinnat olivat hienoisessa nousussa. Voimakkainta hintojen nousu oli lakiasiain ja laskentatoimen palveluissa, kun taas hitaimmin kohosivat arkkitehti- ja insinööripalveluiden hinnat.

Hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Alan liikevaihto kohosi tuoreimmalla vuosineljänneksellä reilut 11 prosenttia ja on ollut viime vuoden lopulta lähtien palvelualojen nopeimmin kasva toimiala. Alatoimialoista nopeinta kasvua on ylläpitänyt työllistämistoiminta, mutta myös matkatoimistossa sekä liike-elämän palveluissa kehitys oli vahvaa. Hallinto- ja tukipalveluiden yrityksistä miltei 60 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan ja näistä valtaosalla liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia. Suurin kasvuvaikutus alan kehityksessä oli suurilla (vähintään 50 henkilöä) työllistävillä yrityksillä, mutta myös pk-yritysten vaikutus kasvuun oli suotuisa. Hallinto- ja tukipalveluiden tuottajahintojen nousu voimistui edelleen toisella vuosi neljänneksellä. Hinnat nousivat kaikilla tarkastelluilla toimialoilla, vuokraus ja leasingtoiminnan hintojen noustessa voimakkaimmin. Työllistämistoiminnan hinnat nopeutuivat selvästi vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden.

Kuvio 3. Liikevaihdon kehitys palvelualojen suurimmilla toimialoilla

Sivun alkuun

Työllisten määrän kasvu lähes pysähtyi

Palvelualoilla toimivien yritysten maksama palkkasumma jatkoi hyvässä kasvussa vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Palkkasumma kasvoi toisella vuosineljänneksellä lähes 7 prosenttia vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta. Palkkasumma lähti kasvuun viime vuoden loppupuolella ja on voimistunut selvästi koko kuluvan vuoden. Voimakkainta kasvua mitattiin hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa, lähes 13 prosenttia. Hitainta kehitys on ollut muun palvelutoiminnan yrityksissä. Muun palvelutoiminnan toimialalle kuuluvat yritykset toimivat mm. järjestötoiminnassa, tietokoneiden korjauksessa ja -huoltopalveluissa sekä pesula- ja kampaamopalveluissa.

Palvelualojen työllisyystilanne on pysynyt jokseenkin vakaana. Viime vuonna alkanut työllisten määrän kasvu kuitenkin lähes pysähtyi tämän vuoden toisella neljänneksellä. Tähän on vaikuttanut etenkin palvelualojen suurimman toimialaryhmän, kuljetuksen ja varastoinnin heikko työllisyystilanne. Alan työllisten määrä on ollut laskussa viime vuoden lopulta lähtien. Myönteistä työllisyyskehitystä palvelualoilla on ylläpitänyt ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yritykset, joissa oli selvässä kasvussa toisen vuosineljänneksen aikana. Palvelualojen palkansaajien ansiot olivat edelleen kasvussa toisella vuosineljänneksellä. Ansioiden nousu on kuitenkin selvästi vaisumpaa kuin mihin palvelualoilla on pitkällä aikavälillä totuttu.

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla maksettu palkkasumma oli vakaassa kasvussa vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma kohosi 5 prosentin luokkaa. Nopeimmin kasvoi varastoinnin ja liikennettä palveleva toiminnan palkkasumma, kun taas hitainta kehitys oli vesiliikenteessä. Alan työllisyystilanne heikkeni toisen vuosineljänneksen aikana, työllisten määrän ollessa reilut 6 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajankohtaa heikompi. Vastaavasti kuljetuksen ja varastoinnin ansiot ovat olleet hienoisessa kasvussa kuluvan vuoden alkupuolella.

Informaation ja viestinnän palkkasumman kasvu nopeutui lähes 6 prosenttiin vuoden toisella neljänneksellä. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannossa sekä äänitteiden ja musiikin kustantamisessa. Lähes yhtä vahvaa kehitys oli ohjelmistoalalla. Heikointa kehitys oli radio- ja televisiotoiminnassa, jossa nousua vuoden takaisesta oli vajaat 2 prosenttia. Pitkään laskussa olleen televiestinnän palkkasumma kääntyi kasvuun vuoden toisella neljänneksellä. Sekä palkansaajien ansiot että työllisyystilanne informaation ja viestinnän yrityksissä pysyivät vakaina tuoreimmalla vuosineljänneksellä.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan palkkasumman kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa lähes 8 prosenttiin. Kasvu on nopeutunut vuoden alusta toimialaluokan sisällä kaikilla alatoimialoilla. Voimakkaimmin kasvoivat muut liike-elämän palvelut sekä lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut. Vähäisintä palkkasumman kasvu oli mainostoiminnassa ja markkinatutkimuksessa. Työllisyystilanne ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksissä koheni selvästi vuoden toisella neljänneksellä, palkansaajien ansioiden pysyessä hienoisessa kasvussa.

Hallinto- ja tukipalveluiden palkkasumman kasvu jatkui vahvana kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Alalla maksetut bruttopalkat kohosivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden lähes 13 prosenttia. Jyrkintä kehitys oli työllistämistoiminnassa, jossa lisäystä vuoden takaisesta oli runsaat 26 prosenttia. Hitainta kasvu oli matkatoimistojen sekä matkanjärjestäjien toimialalla. Työllisyystilanne heikkeni hallinto- ja tukipalveluissa, palkansaajien ansioiden pysyessä vakaassa kasvussa.

Kuvio 4. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Seuraava vuoden 2011 kolmatta neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 22.12.2011.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Eurostat: Palvelualojen luottamusindikaattori
Kuvio 2. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Ansiotasoindeksi, Työvoimatutkimus

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Luottamusindikaattorit
Tilastokeskus: Palvelujen tuottajahintaindeksi, Palkansaajien ansiotasoindeksi, Kuluttajabarometri
Tilastokeskus: Palvelualojen kasvukatsaus


Päivitetty 22.9.2011