Palvelualojen toimialakatsaus II/2011

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Palvelualat vakaassa kasvussa
  3. Työllisten määrän kasvu lähes pysähtyi
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palvelualat vakaassa kasvussa

Palvelualojen liikevaihdon kehitys oli positiivista vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Voimakkaimmin kasvoi hallinto- ja tukipalvelut, joka on ohittanut palvelualojen yleisen kasvukehityksen jo viime vuoden loppupuolella. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä koko palvelualaa nopeammin. Hitaimmin liikevaihto kohosi taiteen, viihteen ja virkistyksen sekä kiinteistöalan toimialoilla.

Kuvio 2. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla II/2011 ja II/2010, % (TOL 2008)

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kasvu jatkui vahvana kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Kasvu hieman tasaantui ensimmäisestä neljänneksestä, mutta alalla toimivien yritysten liikevaihto oli silti liki 9 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Kasvua rauhoitti varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan kehityksen hidastuminen kevään kovista lukemista. Sitä vastoin maa- ja rautatieliikenteen sekä vesiliikenteen liikevaihdon kasvu voimistui vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden. Tarkasteltaessa kuljetuksen ja varastoinnin toimialan kehitystä liikevaihdon kasvuluokittain voidaan havaita, että toimialan yrityksistä yli 60 prosentilla liikevaihto on kasvanut vuoden takaisesta. Voimakkaasti kasvaneiden yritysten (yli 15 %) osuus kaikista alan yrityksistä oli noin 39 prosenttia. Osuus on hieman pienentynyt edellisestä vuosineljänneksestä. Liikevaihtoaan supistaneiden osuus alan yrityksistä on sitä vastoin pysynyt ennallaan. Kokoluokittain tarkasteltuna suurilla, vähintään 50 henkeä työllistävillä yrityksillä oli positiivisin vaikutus alan kehityksessä.

Kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahintojen nousu jatkui edelleen vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Vuoden takaisesta alan hinnat ovat kohenneet reilut 4 prosenttia ja edelliseen neljännekseenkin nähden runsaan prosenttiyksikön verran. Voimakkainta hintojen nousu oli vesiliikenteessä sekä maaliikenteessä. Hintojen nousua puolestaan jarrutti edelleen laskevat postin yleispalveluliiketoiminnan hinnat. Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat runsaat 6 prosenttia kuluvan vuoden heinäkuussa. Kokonaiskustannusten nousuun vaikutti polttoaineiden hintojen kohoaminen.

Palvelualojen toiseksi suurimman toimialan, informaation ja viestinnän, liikevaihto pysyi vakaassa kasvussa vuoden toisella neljänneksellä. Alan liikevaihto kohosi vuoden takaisesta noin 5 prosenttia. Voimakkaimmin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuun välisenä aikana elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon alalla, lähes 12 prosenttia. Myös ohjelmistopalveluissa liikevaihto oli vahvassa kasvussa. Kustannustoiminta kääntyi heikosti kehittyneen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen selvään kasvuun.

Informaation ja viestinnän yrityksistä liki 60 prosentilla liikevaihto kasvoi tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Vielä viime vuoden puolella kasvuyritysten osuus alan yrityksistä jäi selvästi alle puoleen. Kasvuun vaikutti lähes yhtä paljon sekä pienten (alle 10 henkeä) että suurten (vähintään 50 henkeä) alan työllistäjien kehitys. Vielä keväällä suurin vaikutus alan kasvuun tuli henkilöstömäärältään pieniltä yrityksiltä. Informaation ja viestinnän tuottajahintojen lasku jatkui edelleen, ollen kuitenkin selvästi viime vuotta rauhallisempaa. Laskua on hillinnyt ohjelmistopalveluiden kallistuminen mutta myös kustannustoiminnan ja tietopalvelutoiminnan hintojen nousu. Laskua kuitenkin edelleen ylläpitää televiestinnässä pitkään jatkunut hintojen tippuminen.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kehittyi myönteisesti toisella vuosineljänneksellä. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan nähden liikevaihto kohosi lähes 9 prosenttia. Etenkin erikoistuneiden liike-elämän palveluiden liikevaihto oli kovassa kasvussa. Tähän toimialaluokkaan kuuluvia toimialoja ovat mm. taideteollinen muotoilu ja suunnittelu, valokuvaustoiminta sekä käännöspalvelut. Myös lakiasian- ja laskentatoimen palvelut sekä mainostoiminta olivat kovassa kasvussa vuoden toisella neljänneksellä. Heikoimmin liikevaihto kehittyi tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimialalla.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksistä noin 58 prosentilla liikevaihto oli kasvussa toisella vuosineljänneksellä. Kasvaneista yrityksistä peräti 80 prosentilla liikevaihto kasvoi yli 15 prosentin vuosivauhtia. Voimakkaimmin alan kasvua ovat ylläpitäneet henkilöstömäärältään pienet ja keskisuuret yritykset. Myös suurten yritysten vaikutus alan kehitykseen tuoreimmalla vuosineljänneksellä oli positiivinen. Alan tuottajahinnat olivat hienoisessa nousussa. Voimakkainta hintojen nousu oli lakiasiain ja laskentatoimen palveluissa, kun taas hitaimmin kohosivat arkkitehti- ja insinööripalveluiden hinnat.

Hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Alan liikevaihto kohosi tuoreimmalla vuosineljänneksellä reilut 11 prosenttia ja on ollut viime vuoden lopulta lähtien palvelualojen nopeimmin kasva toimiala. Alatoimialoista nopeinta kasvua on ylläpitänyt työllistämistoiminta, mutta myös matkatoimistossa sekä liike-elämän palveluissa kehitys oli vahvaa. Hallinto- ja tukipalveluiden yrityksistä miltei 60 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan ja näistä valtaosalla liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia. Suurin kasvuvaikutus alan kehityksessä oli suurilla (vähintään 50 henkilöä) työllistävillä yrityksillä, mutta myös pk-yritysten vaikutus kasvuun oli suotuisa. Hallinto- ja tukipalveluiden tuottajahintojen nousu voimistui edelleen toisella vuosi neljänneksellä. Hinnat nousivat kaikilla tarkastelluilla toimialoilla, vuokraus ja leasingtoiminnan hintojen noustessa voimakkaimmin. Työllistämistoiminnan hinnat nopeutuivat selvästi vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden.

Kuvio 3. Liikevaihdon kehitys palvelualojen suurimmilla toimialoilla

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.9.2011