Euromaat eivät ole toipuneet talouskriisistä

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Olli Savela on yliaktuaari Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidossa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 1/2013.

Muutaman vuoden takainen maailmanlaajuinen rahoituskriisi on jättänyt pysyvät jäljet monien maiden talouskehitykseen. Useimmissa maissa kansalaisten tulot ovat pienentyneet hitaammin kuin bruttokansantuote. Islannissa ja Kreikassa tulotaso on pudonnut enemmän kuin tuotanto.

Rahoituskriisin seurauksena tuotanto on supistunut ja kansalaisten elintaso on laskenut. Erityisesti euromaissa kärsitään yhä talouskriisistä. Osa kriisin seurauksista ja syistä liittyy eurovaluuttaan.

Islannissa ja Kreikassa on koettu suoranainen tulojen romahdus. Näissä maissa kansalaisten elintaso on pudonnut selvästi enemmän kuin tuotanto eli bruttokansantuote. Islantia lukuun ottamatta muissa Pohjoismaissa on käynyt päinvastoin.

Talouskriisi kurittanut eniten Eurooppaa

Rahoituskriisi alkoi kesällä 2007 Yhdysvalloista ja kärjistyi syyskuussa 2008 investointipankki Lehman Brothersin konkurssiin. Seurauksena oli yleinen luottamuspula rahoitusmarkkinoilla, mikä johti luottolamaan ja heijastui nopeasti reaalitalouteen kysynnän ja tuotannon supistumisena.

Vaikka akuutti rahoituskriisi jäi vain noin puolen vuoden mittaiseksi, seuraukset eivät jääneet vähäisiksi eivätkä väliaikaisiksi. Kriisi levisi nopeasti maailmanlaajuiseksi, joskaan vaikutukset eivät kaikkialla ole olleet yhtä dramaattisia. Monissa maissa, esimerkiksi Indonesiassa, Intiassa ja Kiinassa, tuotannon ja talouden kasvu vain hidastuivat tilapäisesti. Myös Australiassa ja Etelä-Koreassa tuotanto on kasvanut joka vuosi.

Brasiliassa tuotanto väheni aavistuksen vuonna 2009, mutta on sen jälkeen kasvanut nopeasti. Meksikossa ja Turkissa tuotanto väheni enemmän, mutta on sen jälkeen myös näissä maissa kasvanut nopeasti.

Kriisin syntymaassa Yhdysvalloissa sekä Kanadassa tuotannon pudotus jäi suhteellisen pieneksi, ja maat ovat jo ylittäneet vuoden 2007 tuotannon tason. Japanissa tuotanto väheni enemmän, ja maa saavuttanee vasta tänä vuonna entisen tason Fukushiman ydinonnettomuuden vuoksi. (Kuviot 1 ja 2.)

Kuvio 1. Eräiden Aasian maiden bruttokansantuotteen volyymi vuosina 2007–2013. 2007=100.

Lähteet: OECD 2013a ja 2013b. Vuosien 2012 ja 2013 tiedot ovat OECD:n tai Euroopan komission ennusteen mukaisia. Tämän artikkelin ilmestyessä useat maat ovat julkaisseet vuoden 2012 ennakkotietoja, jotka poikkeavat tässä esitetyistä.

Kuvio 2. Eräiden Etelä- ja Pohjois-Amerikan maiden bruttokansantuotteen volyymi vuosina 2007–2013. 2007=100.

Lähteet: OECD 2013a ja 2013b. Vuosien 2012 ja 2013 tiedot ovat OECD:n tai Euroopan komission ennusteen mukaisia. Tämän artikkelin ilmestyessä useat maat ovat julkaisseet vuoden 2012 ennakkotietoja, jotka poikkeavat tässä esitetyistä.

Myös Euroopassa rahoituskriisin vaikutukset tuotannon volyymiin (bruttokansantuotteeseen) ovat vaihdelleet paljon eri maissa. Puola ja Valko-Venäjä ovat harvoja Euroopan maita, joissa bruttokansantuote on kasvanut joka vuosi myös kriisin aikana.

Joissakin muissakin maissa kriisin vaikutukset tuotantoon ovat jääneet vähäisiksi, ja kansantuote on jo ylittänyt selvästi kriisiä edeltäneen vuosien 2007–2008 tason. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Norja ja Sveitsi. Joissakin maissa kuten Ruotsissa, Ukrainassa ja Venäjällä tuotanto pieneni kriisin aikana merkittävästi, mutta sen jälkeen tuotanto on kasvanut huomattavasti.

Mikään edellä mainituista kasvumaista ei ole euromaa. Yhteisvaluutta euro ei ole tuonut talouteen vakautta, vaikka sitä luvattiin valuuttakurssivaihteluiden poistumisen myötä. Näyttää siltä, että eurottomat Euroopan maat ovat ylipäätään selvinneet kriisistä huomattavasti paremmin kuin euromaat.

Eräissä euromaissa tuotanto on kasvanut. Erityisesti Slovakia mutta myös Saksa, Belgia ja Itävalta ovat lisänneet tuotantoaan. Saksan talous on ollut euroalueella erittäin kilpailukykyinen, ja niinpä Saksan ja sen talouteen läheisesti kytkeytyneiden maiden taloudet ovat menestyneet paremmin kuin muut euromaat.

Kuitenkin kaikkein suurimmat tuotannon menetykset kriisin alussa koettiin euroalueen ulkopuolella Baltian maissa, joissa tuotanto putosi huipputasoltaan 15–21 prosenttia. Latviassa oli suurin tuotannon menetys. Näissä maissa tuotanto on sen jälkeen kasvanut kohtalaista vauhtia ja jopa nopeasti, mutta vain Liettua saavuttanee kriisiä edeltäneen tason tänä vuonna.

Etelä-Euroopan kriisimaista tuotanto on laskenut eniten Kreikassa. Tänä vuonna se pienentynee jo kuudetta vuotta peräkkäin ja on jo lähes neljänneksen pienempi kuin ennen kriisiä. Myös Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa tuotanto näyttää pienenevän edelleen tänä vuonna ja jäävän selvästi alle kriisiä edeltäneen tason.

Irlannissa kasvu on ollut heikkoa kriisivuosien jyrkän pudotuksen jälkeen. Islannissa tuotanto on päässyt kohtalaiseen kasvuvauhtiin 10 prosentin pudotuksen jälkeen, mutta jää sielläkin pienemmäksi kuin ennen kriisiä.

Hollannissa ja Ranskassa tuotanto ei pienentynyt kovin paljon, ja nämä maat ovat suurin piirtein saavuttaneet kriisiä edeltäneen tason. Britannia, Tanska ja Unkari sen sijaan jäävät alle entisen tason.

Kokonaisuutena euroalueen tuotanto kasvoi rahoituskriisin jälkeen sekä vuonna 2010 että 2011, mutta kääntyi ennusteiden mukaan uudelleen laskuun vuonna 2012. Sekä OECD:n että Euroopan komission viime vuoden lopulla julkaisemien ennusteiden mukaan niin euroalue kuin koko Euroopan unionikin ovat jäämässä tänä vuonna hieman jälkeen vuosien 2007 ja 2008 tasosta.

Suomessa koettiin vuonna 2009 rauhanajan suurin 8,5 prosentin kansantuotteen pudotus yhden vuoden aikana. Edellisen laman aikana kansantuote putosi enemmän mutta hitaammin: 10 prosenttia kolmessa vuodessa vuosina 1990–1993.

Euroopassa vain Baltian maissa, Ukrainassa ja Armeniassa kansantuote pieneni vuonna 2009 enemmän kuin Suomessa. – Tätä kirjoitettaessa näyttää ilmeiseltä, ettei Suomen tuotanto saavuta tänäkään vuonna kriisiä edeltänyttä tasoa.

Sivun alkuun

Kotitalouksien oikaistu tulo elintason mittarina

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva nettotulo on paras olemassa oleva ja laajasti laskettu taloudellisen hyvinvoinnin, "elintason", mittari. Se sisältää verotuksen jälkeen käytettävissä olevan tulon lisäksi myös niin sanottujen yksilöllisten markkinattomien palvelujen arvon. Näitä palveluita ovat esimerkiksi julkisen vallan ja järjestöjen kansalaisten hyväksi tuottamat koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Suomessa yksilöllisten markkinattomien palveluiden lisääminen käytettävissä olevaan tuloon on lisännyt sitä kolmanneksen.

Oikaistu tulo ottaa siten huomioon myös julkisiin palveluihin useissa maissa tehdyt leikkaukset. Käytännössä oikaisematon ja oikaistu tulo ovat kehittyneet lähes samalla tavalla. Mittarin merkittävin puute on, että siitä kuten muistakin elintason mittareista puuttuu palkaton kotityö.

Oikaistu käytettävissä oleva tulo on käyttökelpoisin myös maidenvälisissä vertailuissa, koska se ottaa huomioon sekä nettotulot että verovaroilla tuotetut hyvinvointipalvelut. Alhaisen verotuksen maissa tarvitaan suuremmat tulot, jotta saadaan sama elintaso kuin korkean verotuksen maissa, koska osa palveluista pitää ostaa omalla rahalla.

Kotitalouksien tulokehitystä eivät kansainväliset järjestöt ole ennustaneet, joten tuorein tilastovuosi on 2011 (kuviot 4, 6, 8 ja 10). Kuviot on esitetty makrotasolla eikä henkeä kohti kuten bruttokansantuotteen kehitys. Useimmissa maissa väkiluku on hieman kasvanut, joten niissä tulot henkeä kohti ovat kasvaneet hieman hitaammin tai vähentyneet hieman enemmän. Maiden sisäisten tuloerojen kehityksestä kuviot eivät kerro.

 

Kuvio 3. Eräiden isojen maiden bruttokansantuotteen volyymi vuosina 2007–2013. 2007=100.

Lähteet: OECD 2013a ja 2013b. Vuosien 2012 ja 2013 tiedot ovat OECD:n tai Euroopan komission ennusteen
mukaisia. Tämän artikkelin ilmestyessä useat maat ovat julkaisseet vuoden 2012 ennakkotietoja, jotka poikkeavat
tässä esitetyistä.

 

Kuvio 4. Eräiden isojen maiden kotitalouksien oikaistu reaalitulo vuosina 2007–2011. 2007=100.

Lähteet: OECD 2013a ja 2013b. Vuosien 2012 ja 2013 tiedot ovat OECD:n tai Euroopan komission ennusteen
mukaisia. Tämän artikkelin ilmestyessä useat maat ovat julkaisseet vuoden 2012 ennakkotietoja, jotka poikkeavat
tässä esitetyistä.

 

Kuvio 5. Eräiden Etelä-Euroopan maiden bruttokansantuotteen volyymi vuosina 2007–2013. 2007=100.

Lähteet: OECD 2013a ja 2013b. Vuosien 2012 ja 2013 tiedot ovat OECD:n tai Euroopan komission ennusteen
mukaisia. Tämän artikkelin ilmestyessä useat maat ovat julkaisseet vuoden 2012 ennakkotietoja, jotka poikkeavat
tässä esitetyistä.

 

Kuvio 6. Eräiden Etelä-Euroopan maiden kotitalouksien oikaistu reaalitulo vuosina 2007–2011. 2007=100.

Lähteet: OECD 2013a ja 2013b. Vuosien 2012 ja 2013 tiedot ovat OECD:n tai Euroopan komission ennusteen
mukaisia. Tämän artikkelin ilmestyessä useat maat ovat julkaisseet vuoden 2012 ennakkotietoja, jotka poikkeavat
tässä esitetyistä.

 

Kuvio 7. Pohjois-Euroopan (pl. Islanti) maiden bruttokansantuotteen volyymi vuosina 2007–2013. 2007=100.

Lähteet: OECD 2013a ja 2013b. Vuosien 2012 ja 2013 tiedot ovat OECD:n tai Euroopan komission ennusteen
mukaisia. Tämän artikkelin ilmestyessä useat maat ovat julkaisseet vuoden 2012 ennakkotietoja, jotka poikkeavat
tässä esitetyistä.

 

Kuvio 8. Pohjois-Euroopan (pl. Islanti) maiden kotitalouksien oikaistu reaalitulo vuosina 2007–2011. 2007=100.

Lähteet: OECD 2013a ja 2013b. Vuosien 2012 ja 2013 tiedot ovat OECD:n tai Euroopan komission ennusteen
mukaisia. Tämän artikkelin ilmestyessä useat maat ovat julkaisseet vuoden 2012 ennakkotietoja, jotka poikkeavat
tässä esitetyistä.

 

Kuvio 9. Eräiden pienten maiden bruttokansantuotteen volyymi vuosina 2007–2013. 2007=100.

Lähteet: OECD 2013a ja 2013b. Vuosien 2012 ja 2013 tiedot ovat OECD:n tai Euroopan komission ennusteen
mukaisia. Tämän artikkelin ilmestyessä useat maat ovat julkaisseet vuoden 2012 ennakkotietoja, jotka poikkeavat
tässä esitetyistä.

 

Kuvio 10. Eräiden pienten maiden kotitalouksien oikaistu reaalitulo vuosina 2007–2011. 2007=100.

Lähteet: OECD 2013a ja 2013b. Vuosien 2012 ja 2013 tiedot ovat OECD:n tai Euroopan komission ennusteen
mukaisia. Tämän artikkelin ilmestyessä useat maat ovat julkaisseet vuoden 2012 ennakkotietoja, jotka poikkeavat
tässä esitetyistä.

 

Sivun alkuun

Tulot kehittyneet suotuisammin kuin tuotanto

Yleisesti ottaen kansalaisten reaalitulot eivät ole useimmissa Euroopan maissa pienentyneet niin paljon kuin tuotanto. Lisäksi tulojen pienentyminen on alkanut myöhemmin kuin tuotannon supistuminen. Pahimpana lamavuonna 2009 kansalaisten reaalitulot kasvoivat vielä useimmissa maissa.

Kansalaisten reaalitulojen kasvu johtuu eri maissa tuolloin tehdyistä elvytystoimista, joilla rahoituskriisin puhjettua pyrittiin ylläpitämään kysyntää. Se oli myös – verotulojen vähentymisen ohella – toinen merkittävä syy julkisen talouden velkaantumiseen. Velkaantuminen oli siis kriisin seuraus, ei sen syy. Tosiasiassa julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen pieneni euroalueella 2000-luvun alussa ennen kriisiä.

Monissa Euroopan maissa kansalaisten reaalitulot ovat kasvaneet kriisistä huolimatta melko paljon. Tällaisia maita ovat Norja, Puola ja Ruotsi. Myös Slovakiassa ja Tšekissä tulot kasvoivat suotuisasti ja kääntyivät laskuun vasta vuonna 2011. Suomessa reaalitulot ovat edelleen kasvaneet, ja kasvu pysähtyi vasta vuonna 2011.

Reaalitulot ovat kasvaneet jonkin verran myös Belgiassa, Britanniassa, Hollannissa, Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa.

Sivun alkuun

Islannin ja Kreikan elintaso aleni ennätysmäisesti

Eniten kansalaisten tulot ovat pudonneet Islannissa ja Kreikassa: kummassakin maassa ne ovat pudonneet jopa enemmän kuin kansantuote.

Kreikassa tulojen pudotus oli erityisen jyrkkä vuosina 2010 ja 2011, jolloin tulot putosivat kumpanakin vuonna 10 prosenttia. Neljässä vuodessa kreikkalaisten reaalitulot supistuivat peräti 22 prosenttia. On ilmeistä, että sama kehitys on jatkunut viime vuonna ja jatkuu edelleen. Kreikan työttömyysaste on noussut jo 27 prosenttiin, ja on syytä puhua humanitaarisesta kriisistä.

Islannin tilanne poikkeaa Kreikasta sikäli, että Islannissa tuotanto ja tulot kääntyivät kasvuun vuonna 2011 – Kreikassa käänteen merkkejä ei ole. Oleellinen ero maiden välillä on se, että Islannilla on oma valuutta, jonka se devalvoi jyrkästi. Tämä johti hintojen nousuun ja reaalitulojen laskuun peräti 27 prosenttia vain kahdessa vuodessa. – Islannin tiedot kuvaavat muista maista poiketen kotitalouksien oikaisematonta käytettävissä olevaa reaalituloa, mutta sen kehitys ei ole voinut paljon poiketa oikaistun reaalitulon kehityksestä.

Euroopassa ei ole aikoihin koettu Kreikan ja Islannin kaltaista elintason laskua. Vertailukohtaa lienee etsittävä Itä-Euroopan maista parinkymmenen vuoden takaa. Suomessakin 1990-luvun alussa reaalitulot putosivat "vain" 11 prosenttia kolmessa vuodessa.

Myös Baltian maissa tulojen lasku on ollut huomattava. Niin ikään Unkarissa ja Italiassa kansalaisten tulot ovat pudonneet selvästi. Espanjassa ja Irlannissa tulojen lasku alkoi vuonna 2010, mutta on ollut merkittävää. Portugalissa keskimääräisten tulojen lasku alkoi vasta vuonna 2011.

On ilmeistä, että reaalitulot ovat edelleen laskeneet monissa maissa vuonna 2012, ja tulevat alenemaan myös kuluvana vuonna. Näin tapahtunee ainakin niissä maissa, joissa tuotanto supistui viime vuonna ja supistuu myös kuluvana vuonna.

Sivun alkuun

Tuotanto ja tulot eivät aina kulje käsi kädessä

Useimmissa maissa tuotanto ja kansalaisten tulot ovat kehittyneet suunnilleen samaa tahtia. Mutta on myös maita, joissa kansalaisten tulot ovat pudonneet enemmän kuin kansantuote, selvimmät esimerkit ovat Islanti ja Kreikka.

Toisin päinkin on tapahtunut: kansalaisten tulot ovat kehittyneet suotuisammin kuin tuotanto. Näitä maita ovat Pohjoismaat, Britannia ja Irlanti. Norjassa kansalaisten reaalitulot kasvoivat vuosina 2007–2011 yli 3 prosenttia vuodessa, vaikka kansantuote polki paikallaan. Suomessa reaalitulot kehittyivät samoina vuosina 2 prosenttia vuodessa suotuisammin kuin kansantuote. Nähtäväksi jää, miten pitkään tilanne jatkuu. Tuotannon supistuminen tai hidas kasvu heijastuvat väistämättä ennen pitkää kansalaisten tuloihin.

Euron käyttöönotto on tuonut omat ongelmansa. Monissa maissa korkotaso aleni huomattavasti, mikä johti luottoekspansioon. Siitä puolestaan seurasi liiallinen yksityinen velkaantuminen. Seurauksena oli Espanjan ja Irlannin kaltaisia kiinteistökuplia. Myös useimpien euromaiden julkiset taloudet olivat alijäämäisiä, mutta julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi ennen kriisiä merkittävästi vain Portugalissa.

Euromaiden keskinäiset erot ovat liian suuret, jotta yhteinen valuutta toimisi kunnolla. Eri maiden kilpailukyky on kehittynyt hyvin eri tavalla. Sen seurauksena erityisesti Saksan vaihtotaseen ylijäämä on kasvanut euroaikana huomattavasti. Tämä on tapahtunut muiden euromaiden, erityisesti Etelä-Euroopan maiden kustannuksella. Julkisuudessa huomio on keskittynyt kriisimaiden vaihtotaseiden alijäämiin, mutta yhteisvaluutan sisällä myös jonkin maan ylijäämä on yhtälailla koko alueen ongelma.

Euroalueella harjoitettiin kriisin alkuvaiheessa elvyttävää talouspolitiikkaa ainakin velkaelvytyksen muodossa. Vuoden 2010 vaiheilla linja muuttui, ja huomio kiinnittyi julkiseen velkaan ja alijäämiin. Siirryttiin julkisten menojen leikkaamiseen paikoin rajustikin. Kun kaikkialla leikataan yhtä aikaa kysyntää, tuotanto kärsii väistämättä. Seurauksena on ollut jonkinasteinen kaksoistaantuma.

Yleisesti myönnetään, että eurossa on rakenteellisia ongelmia. Yhteinen valuutta edellyttäisi yhtenäisempää talousaluetta, yhtenäisempää talouspolitiikkaa sekä mahdollisesti tulonsiirtounionia ja yhteisvastuuta veloista. Toinen vaihtoehto lienee euroalueen hajoaminen kahteen tai useampaan osaan, joilla on oma valuutta – myös tämä vaihtoehto voisi menestyä alkuvaikeuksien jälkeen. Euron ulkopuolelle jääneiden maiden kokemus osoittaa, että valinta on ollut taloudellisesti järkevä, vaikka nämä maat ovatkin monin tavoin kiinteästi sidoksissa euroalueeseen.

 


Talouskriisin avainkäsitteet

Rahoitus- eli finanssikriisillä
tarkoitetaan rahoitusmarkkinoilla vallitsevaa luottamuspulaa: pankit ja yritykset eivät luota toistensa kykyyn maksaa velkansa takaisin. Siitä seuraa luottolama, minkä takia investointeja ei käynnistetä ja yrityksiä menee konkurssiin. Suomessa ei ole ollut varsinaista rahoituskriisiä, mutta Suomikin on kärsinyt muiden maiden rahoituskriisien seurauksista viennin supistumisen takia. Rahoituskriisillä voidaan tarkoittaa myös yksinkertaisesti sitä, että menot ylittävät tulot.

Pankkikriisi
viittaa pankkien taloudellisiin ongelmiin. Ne syntyvät yleensä siitä, että velalliset eivät pysty maksamaan velkojaan ja pankeille syntyy luottotappioita. Usein syynä on liian riskipitoinen luotonanto. Valtiot ovat pelastaneet sellaisia pankkeja, joiden katsotaan olevan "liian suuria kaatumaan", koska niiden konkurssi johtaisi arvaamattomiin kerrannaisvaikutuksiin.

Eurokriisi
viittaa erityisesti euromaiden talouksien ongelmiin, joiden katsotaan osittain aiheutuneen yhteisen eurovaluutan käytöstä. Eurovaluutta ei ole ainakaan toistaiseksi ollut kriisissä siinä mielessä, että sen arvo (valuuttakurssi) esimerkiksi suhteessa dollariin olisi romahtanut, vaikka se on heikentynyt tiettyinä aikoina.

Velkakriisi
viittaa erityisesti julkisen sektorin liialliseen velkaantumiseen. Myös yksityinen sektori (yritykset, pankit ja kotitaloudet) on velkaantunut, yleensä enemmänkin kuin julkinen sektori. Yksityistä velkaa on myös siirretty julkiselle sektorille esimerkiksi Irlannissa, jossa valtio on ottanut kriisipankkien velat vastuulleen.

Talouskriisi
on talouden toiminnan ongelmiin viittaava yleiskäsite. Edellä mainitut kriisit ovat talouskriisin ilmentymiä.

Humanitaarinen kriisi
viittaa suurten väestöryhmien elintason huomattavaan laskuun, minkä seurauksena elinolot kurjistuvat: työttömyys lisääntyy, terveydenhoito ei toimi, aliravitsemus lisääntyy, asunnottomuus yleistyy, rikollisuus kasvaa, itsemurhat lisääntyvät.

 

Lähteitä:

Eurostat 2013. Real GDP growth rate – volume. http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/kan/kan_fi.asp. (Viittauspäivä 29.1.2013.)

Krugman, Paul 2012. Lopettakaa tämä lama nyt! Helsinki: Helsingin Sanomat.

OECD 2013a. National Accounts at a Glance. http://www.oecd.org/statistics. (Viittauspäivä 29.1.2013.)

OECD 2013b. Real gross domestic product. http://www.oecd.org/statistics. (Viittauspäivä 29.1.2013.)

Statistics Iceland. www.statice.is. (Viittauspäivä 29.1.2013.)

Tervala, Juha 2012a. Euroalueen talouskriisin syyt. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2012.

Tervala, Juha 2012b. Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka. Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2012.

YK 2013. GDP by Type of Expenditure at constant (2005) prices. http://data.un.org/Explorer.aspx?d=SNAAMA. (Viittauspäivä 29.1.2013.)

 


Päivitetty 13.3.2013