Pienituloisuus on pitkittynyt Suomessa 2000-luvulla

  1. Pitkittynyt pienituloisuus on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä
  2. Yhä useampi suomalainen on pitempään pienituloinen
  3. Sekä nuorten että ikääntyneiden pienituloisuus on syventynyt
  4. Pienituloisuus kasvava ongelma viisikymmentä vuotta täyttäneiden työikäisten keskuudessa?
  5. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yhä useampi suomalainen on pitempään pienituloinen

Tarkastelen seuraavaksi pienituloisuuden esiintymistä pitemmän kuin neljän vuoden aikana ja asetan pienituloisuuden seurantaväliksi kuusi vuotta. Koska tulonjaon kokonaistilaston aineistoja on saatavilla tällä hetkellä vuosille 1995−2011, voidaan ensimmäinen kuuden vuoden seurantajakso muodostaa vuoden 2000 asuntoväestölle, jonka pienituloisuutta tarkastellaan vuosina 1995−2000. Viimeisin kuuden vuoden jakso voidaan muodostaa vuoden 2011 asuntoväestölle, jolloin vastaavat tarkasteltavat vuodet ovat 2006−2011.

Kuuden vuoden tarkastelussa pienituloisuus on määritelty seuraavasti: Toisen ääripään luokituksessa muodostavat henkilöt, jotka ovat eläneet pienituloisiksi luokitelluissa asuntokunnissa joka vuosi kuuden vuoden aikana. Toisen ääripään muodostavat ne henkilöt, jotka eivät ole kertaakaan kuuden vuoden aikana eläneet pienituloisessa asuntokunnassa. Väliin jäävä väestö muodostaa kaksi ryhmää: Toistuvasti pienituloisiin luetaan ne henkilöt, jotka ovat kuuluneet pienituloisiin talouksiin 3−5 vuotena kuuden vuoden aikana. Ohimenevästi pienituloisia ovat taas ne, jotka ovat kuuluneet pienituloisiin kuuden vuoden aikana yhtenä tai kahtena vuonna.

Analyysin tulokset on esitetty kuvioissa 6 ja 7. Niistä voi hyvin havaita, että pienituloisuus on selvästi syventynyt 2000-luvulla. Kun vuonna 2000 joka vuosi kuuden vuoden ajan pienituloisiksi luokiteltuja oli vajaat 90 000 henkilöä, heitä oli kymmenisen vuotta myöhemmin runsaat 220 000 henkilöä. Myös toistuvasti pienituloisuutta kokeneiden määrä oli samaan aikaa kasvanut merkittävästi, runsaasta 360 000 henkilöstä 520 000 henkilöön.

Kuvio 6. Pienituloisten henkilöiden lukumäärät kuuden vuoden seurantajaksoissa pienituloisuuden intensiteetin mukaan vuosina 2000−2011

Lähde: Tilastokeskus. Tulonjaon kokonaistilasto.

Kuvio 7. Pienituloisuusintensiteetin kehitys kuuden vuoden seurantajaksoissa vuosina 2000−2011. Vuosi 2000=100

Lähde: Tilastokeskus. Tulonjaon kokonaistilasto.

Ohimenevästi pienituloisten määrä on pysynyt koko 2000-luvun ajan jotakuinkin ennallaan noin 740 000 henkilössä.

Toisessa ääripäässä eli kokonaan pienituloisuuden välttäneitä on väestöstä valtaosa. Vuonna 2000 heitä oli noin 3,9 miljoonaa, mutta kymmenen vuotta myöhemmin luku oli vajaat satatuhatta henkilöä pienempi.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013