Julkaistu: 29.9.2014

Työmatkatapaturmat ovat etenkin iäkkäiden naisten ongelma

  1. Sukupuoli ja ikä vaikuttavat tapaturmiin
  2. Sääolot vaikuttavat työmatkatapaturmien määrään
  3. Etätyö on yksi keino vähentää työmatkatapaturmia
  4. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Sääolot vaikuttavat työmatkatapaturmien määrään

Työmatkatapaturmien määrä vaihtelee vuosittain muun muassa keliolosuhteiden seurauksena. Suurin osa korvatuista työmatkatapaturmista on liukastumis- ja kaatumistapaturmia, joita sattuu erityisen runsaasti liukkaina talvikuukausina.

Lähes kolme neljästä (77 %) vuosina 2007−2011 työmatkalla sattuneesta tapaturmasta oli seurausta kaatumisesta tai liukastumisesta. Näiden tapaturmien osuus oli naisten tapaturmista lähes 80 prosenttia ja miesten tapaturmista 73 prosenttia. Toiseksi yleisin tapaturmatyyppi on "yhteentörmäys auton kanssa". Noin 10 prosenttia kaikista työmatkatapaturmista aiheutui yhteentörmäyksestä auton kanssa (kuvio 4). Miesten tapaturmista näitä oli 12 ja naisten 9 prosenttia.

Kuvio 4. Palkansaajien työmatkatapaturmat tapaturmatyypin mukaan vuosina 2007−2011. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Työtapaturmat.

Sekä miesten että naisten työmatkatapaturmien aiheuttamat vammat kohdistuvat useimmiten raajoihin (taulukko 1). Muutoinkin eri ruumiinosien vahingoittumisten osuudet ovat lähes identtiset miesten ja naisten välillä.

Taulukko 1. Palkansaajien työmatkatapaturmat sukupuolen ja vahingoittuneen ruumiinosan mukaan vuosina 2007−2011.

Vahingoittunut ruumiinosa (ESAW) Yhteensä Miehet Naiset
lkm % lkm % lkm %
Yhteensä 47 067 100,0 16 168 100,0 30 899 100,0
10 Pää 1 717 3,5 491 3,0 1 226 3,9
20 Niska 2 374 5,0 804 4,9 1 570 5,0
30 Selkä, selkäranka 3 852 8,5 1 536 9,8 2 316 7,8
40 Vartalo, sisäelimet 3 450 7,3 1 588 9,8 1 862 6,0
50 Yläraajat 13 619 29,1 4 729 29,2 8 890 29,1
60 Alaraajat 16 718 35,4 5 420 33,7 11 298 36,3
70 Koko keho tai useat ruumiinosat 4 694 9,7 1 363 8,3 3 331 10,5
99 Muut 113 0,2 37 0,2 76 0,2
00 Tieto puuttuu 530 1,1 200 1,2 330 1,1

Lähde: Tilastokeskus. Työtapaturmat.

Työmatkatapaturmista seuraa noin kolme kertaa pitempi työkyvyttömyysaika kuin työpaikkatapaturmista (kuvio 5). Työmatkatapaturmat johtavat keskimäärin 32 päivän työkyvyttömyyteen (miehet 33,0; naiset 31,7). Työpaikkatapaturmissa keskimääräinen työkyvyttömyyden kesto on 12 päivää (miehet 12,6; naiset 9,4).

Kuvio 5. Palkansaajien työmatkatapaturmien työkyvyttömyyden kesto keskimäärin sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2011.

Lähde: Tilastokeskus. Työtapaturmat.

Lähes kolme kymmenestä (28,8 %) työmatkatapaturmasta on vakava ja johtaa yli 30 päivän työkyvyttömyyteen (taulukko 2).

Taulukko 2. Palkansaajien työmatkatapaturmat sukupuolen ja työkyvyttömyysajan mukaan vuonna 2011.

Työkyvyttömyysaika Yhteensä Miehet Naiset
lkm % lkm % lkm %
Yhteensä 10 178 100,0 3 427 100,0 6 751 100,0
4–6 päivää 2 785 27,4 913 26,6 1 872 27,7
7–14 päivää 2 768 27,2 906 26,4 1 862 27,6
15–30 päivää 1 693 16,6 615 17,9 1 078 16,0
31–90 päivää 2 051 20,2 667 19,5 1 384 20,5
91–182 päivää 575 5,6 219 6,4 356 5,3
183–365 päivää 268 2,6 92 2,7 176 2,6
Tapaturmaeläke 38 0,4 15 0,4 23 0,3

Lähde: Tilastokeskus. Työtapaturmat.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.9.2014