XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Liiketoimintayksikkökohtainen kysely

Tiedonkeruun kuvaus

(Liiketoimintayksikkökohtainen kysely on lakkautettu ja tietojen kysyminen on siirretty osaksi TILKES-kyselyä vuonna 2018.) Tilastokeskus tuottaa yrityssektorin tuotannon rakenteita ja rakenteen muutoksia kuvaavaa toimipaikkapohjaista alueellista yritystoimintatilastoa. Valtaosa tilaston tietosisällöstä saadaan verottajan elinkeinoverotusaineistosta. Aineistoa täydennetään Tilastokeskuksen omalla tiedonkeruulla, jolla kerätään tietoa tuotoista ja kuluista, investoinneista ja varastoista. Tiedonkeruu on koskenut aiemmin teollisia toimipaikkoja, mutta palvelujen osuuden kasvaessa tiedonkeruu on laajennettu koskemaan myös palvelutoimialojen toimipaikkoja.

Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi 1.1.2016–31.12.2016 välisenä aikana. Tiedonkeruu aloitetaan vuosittain maalis-huhtikuussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Kysely koskee vähintään 20 henkilöä työllistävien tai volyymiltaan vastaavien yritysten toimipaikkoja, kun itse yritys toimii kaupassa tai muilla palvelutoimialoilla.

Perinteisesti teollisuuden toimipaikkatiedustelu on kohdistunut yksittäisiin toimipaikkoihin. Toimipaikkakohtaisen tiedonkeruun rinnalle Tilastokeskus on käynnistänyt liiketoimintayksikköpohjaisen tiedonkeruun, jossa yritys raportoi tiedot liiketoimintayksiköittäin. Liiketoimintayksiköt on mahdollisuuksien mukaan pyritty määrittelemään käyttäen samaa jaottelua kuin yritys itse käyttää omassa raportoinnissaan. Jos tällaista jakoa ei ole ollut saatavissa, liiketoimintayksiköt on muodostettu käyttäen kriteerinä yrityksen toimialojen toiminnallisuuden selkeätä erottumista toisistaan.

Peruste

Tilastolaki (280/2004), §14 ja 15

Tietojen käsittely

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Palveluiden liiketoimintayksikkötietoja kerätään alueellista yritystoimintatilastoa varten. Tietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon ja muiden taloustilastojen laadinnassa. Euroopan unionin asetukset edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Tiedonkeruu on lakkautettu. Tietojen kysyminen on siirretty osaksi TILKES-kyselyä vuonna 2018. Kyselyn sisältö osana TILKES-kyselyä on suppeampi.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva