XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Innovationsundersökning

Beskrivning av datainsamlingen

Ett viktigt syfte med innovationsundersökningen är att undersöka hur allmänt det är med innovationsverksamhet i företagen samt att kartlägga drag och åtgärder som är förknippade med den. Med undersökningen samlas uppgifter in om ibruktagandet av innovationer samt om innovationsverksamhetens karaktär.

Undersökningen är EU-harmoniserad, dvs. den genomförs med enhetligt datainnehåll och enhetliga metoder i alla EU-länder. Statistikföringen av innovationsverksamhet grundar sig på Europeiska unionens förordningar, vilka kräver att uppgifterna i fråga samlas in (Europaparlamentets och rådets förordning nr 1608/2003/EG samt kommissionens förordning nr 995/2012).

Datainsamlingen inleds i augusti. Tidsfristen för datainsamlingen är i september. Datainsamlingen genomförs vartannat (udda) år.

Från vem samlas uppgifterna in

Undersökningen omfattar företag med minst tio anställda inom industrin, utvinning av mineral, el-, gas-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering och vissa utvalda servicebranscher.

Uppgifterna samlas in från alla företag med minst 250 anställda, ur företag med 10–249 anställda tas ett urval ut.
Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004,14 §).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används både i Finland och utomlands, särskilt i EU-länderna, inom offentlig förvaltning, organisationer, forskningsinstitut och näringslivet för uppföljning och analysering av innovationsverksamheten samt för forskning.

En av målsättningarna för undersökningen är att jämföra innovationsverksamheten i olika länder. Uppgifterna är viktiga vid utvärdering och utveckling av teknologipolitiken, både nationellt och på EU-nivå.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden