XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contact information

Contents
Koivu Maritta
Tikkanen Ossi
Niemi Mervi

Telephone: +358 29 551 1000
User IDs and passwords
Koivu Maritta
Tikkanen Ossi
tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Telephone: +358 29 551 1000
Technical support
information.fi@opuscapita.com

Telephone: +358 29 551 1000
Service email
tiede.teknologia@tilastokeskus.fi