XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kuluttajabarometri

Tiedonkeruun kuvaus

(Kuluttajabarometrin tiedonkeruu on lakkautettu toukokuussa 2019. Tiedonkeruu jatkuu Kuluttajien luottamustutkimuksessa.)

Kuluttajabarometri on puhelinhaastattelututkimus, jonka avulla mitataan suomalaisten kuluttajien mielikuvia ja odotuksia oman kotitaloutensa ja Suomen yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Sillä tutkitaan myös kotitalouksien aikomuksia tehdä hankintoja, säästää ja ottaa lainaa. Lisäksi tutkimuksella selvitetään nykyaikaisten laitteiden yleisyyttä kotitalouksissa.

Ensimmäinen kuluttajabarometritutkimus tehtiin marraskuussa 1987. Lokakuusta 1995 kuluttajabarometrin tiedot on kerätty EU-komission toimeksiannosta, harmonisoimana ja osin rahoittamana joka kuukausi.

Keneltä tietoja kerätään?

Tutkimuksen kohteena on kuukausittain kokonaan vaihtuva 2 350 henkilön satunnaisotos. Samaa otosta käytetään myös suomalaisten matkailu -tutkimuksen tiedonkeruussa. Tutkimusalueena on koko maa, ja kuluttajabarometrin vastaajat edustavat Suomen 15–84-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen ja äidinkielen suhteen.

Kuluttajabarometriin osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää saada mukaan mahdollisimman moni otokseen valituista edustamaan kaikkia suomalaisia kotitalouksia.

Jokaiselle kohdehenkilölle postitetaan etukäteen tutkimuksesta kertova saatekirje. Haastattelut tehdään Tilastokeskuksen puhelinhaastattelukeskuksesta.

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Julkaistavissa tilastoissa tiedot esitetään tilastomuodossa, yksittäiset vastaukset salattuina.

Mihin tietoja käytetään?

Kuluttajabarometrin tietoja käytetään talouskehityksen ja kulutuksen ennakoimiseen. Tutkimuksen tulokset korreloivat vahvasti yksityisen kulutuksen, bruttokansantuotteen (bkt), työttömyyden ja inflaation muutosten kanssa. Myös suorat osto-, säästämis- ja lainanottoaikomuksia koskevat kysymykset ennakoivat hyvin kotitalouksien päätösten toteutumista.

Kuluttajien mielialat ja aikomukset kiinnostavat Euroopan unionin ja Euroopan keskuspankin ohella erityisesti mediaa, talouspolitiikan päättäjiä, rahoitus- ja tutkimuslaitosten ekonomisteja sekä elinkeinoelämän ja kaupan markkina-analyytikkoja.

Kuukausitulokset valmistuvat runsas viikko haastattelujen päättymisen jälkeen tutkimuskuukauden lopussa.

Muutos

Toukokuusta 2019 Kuluttajabarometrin tiedonkeruun korvasi Kuluttajien luottamustutkimus. Kuluttajien luottamustutkimus tehdään ns. yhdistelmätiedonkeruulla: puhelinhaastattelujen lisäksi itse täytettävällä verkkolomakkeella. Kumpaakin keruutapaa varten on laadittu omanlainen kyselylomakkeensa.

Kuluttajien luottamustutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomessa asuvat 18–74-vuotiaat henkilöt (kuluttajabarometrissa 15–84-vuotiaat). Otoskoko pienenee hieman ja on kuukausittain 2 200 henkilöä (kuluttajabarometrissa 2 350 henkilöä). Lisäksi jatkossa on käytössä paneeliasetelma: jokainen henkilö osallistuu tutkimukseen kaksi kertaa noin puolen vuoden sisällä, ja joka kuukausi puolet eli 1 100 on uusia otoshenkilöitä (kuluttajabarometrissa kokonaan uusi otos kuukausittain). Uudet menetelmät kuvataan tarkemmin kuluttajien luottamus -tilaston laatuselosteessa.

Vuodesta 2012 alkaen kuluttajabarometrin otos on laajennettu koskemaan myös 75–84-vuotiaita henkilöitä.

Vuosina 2011–2012 testattiin yhdistelmäkeruumenetelmän (puhelin + verkkolomake) käyttöä. Yhdistelmäkeruu ja samalla paneeliasetelma on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2019.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen