XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kuluttajabarometri

Tiedonkeruun kuvaus

Kuluttajabarometri on puhelinhaastattelututkimus, jonka avulla mitataan suomalaisten kuluttajien luottamusta talouteen eli mielikuvia ja odotuksia oman kotitaloutensa ja Suomen yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Sillä tutkitaan myös kotitalouksien aikomuksia tehdä isoja hankintoja, säästää ja ottaa lainaa.

Ensimmäinen kuluttajabarometritutkimus tehtiin marraskuussa 1987. Lokakuusta 1995 kuluttajabarometrin tiedot on kerätty EU-komission toimeksiannosta, harmonisoimana ja osin rahoittamana joka kuukausi.

HUOM! Nykyisenmuotoinen tiedonkeruu loppuu huhtikuussa 2019. Siitä eteenpäin käytössä yhdistelmätiedonkeruu (verkkolomake + puh.haast.) ja paneeliasetelma.

Keneltä tietoja kerätään?

Tutkimuksen kohteena on kuukausittain kokonaan vaihtuva 2 350 henkilön satunnaisotos. Samaa otosta käytetään myös suomalaisten matkailututkimuksen tiedonkeruussa. Tutkimusalueena on koko maa, ja kuluttajabarometrin vastaajat edustavat Suomen 15–84-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen ja äidinkielen suhteen.

Kuluttajabarometriin osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää saada mukaan mahdollisimman moni otokseen valituista edustamaan kaikkia suomalaisia kotitalouksia.

Jokaiselle kohdehenkilölle postitetaan etukäteen tutkimuksesta kertova saatekirje. Myös tekstiviestejä ja sähköpostia voidaan lähettää. Haastattelut tehdään Tilastokeskuksen puhelinhaastattelukeskuksesta tai eri puolilla Suomea tilastohaastattelijoiden toimesta.

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Julkaistavissa tilastoissa tiedot esitetään tilastomuodossa, yksittäiset vastaukset salattuina.

Mihin tietoja käytetään?

Kuluttajabarometrin tietoja käytetään talouskehityksen ja kulutuksen ennakoimiseen. Tutkimuksen tulokset korreloivat vahvasti yksityisen kulutuksen, bruttokansantuotteen (bkt), työttömyyden ja inflaation muutosten kanssa. Myös suorat osto-, säästämis- ja lainanottoaikomuksia koskevat kysymykset ennakoivat hyvin kotitalouksien päätösten toteutumista.

Kuluttajien mielialat ja aikomukset kiinnostavat Euroopan unionin ja Euroopan keskuspankin ohella erityisesti mediaa, talouspolitiikan päättäjiä, rahoitus- ja tutkimuslaitosten ekonomisteja sekä elinkeinoelämän ja kaupan markkina-analyytikkoja.

Kuukausitulokset valmistuvat runsas viikko haastattelujen päättymisen jälkeen tutkimuskuukauden lopussa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Vuodesta 2012 alkaen kuluttajabarometrin otos on laajennettu koskemaan myös 75–84-vuotiaita henkilöitä.

Vuosina 2011–2012 testattiin yhdistelmäkeruumenetelmän (verkkolomake + puh.haast.) käyttöä.

Yhdistelmäkeruu ja samalla paneeliasetelma aloitetaan toukokuussa 2019. Perusjoukoksi vaihtuu 18-74-vuotiaat. Samalla tutkimuksen uudeksi nimeksi tulee kuluttajien luottamus ja keruunimeksi kuluttajien luottamustutkimus.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen