XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Konsumentbarometern

Beskrivning av datainsamlingen

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om och förväntningar på det egna hushållets ekonomiska utveckling och den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland. Man utreder också hushållens planer på att göra anskaffningar, spara och ta lån. Dessutom utreder man hur allmänna olika placeringsobjekt och moderna apparater är i hushållen.

Den första konsumentbarometerundersökningen gjordes i november 1987. Fr.o.m. oktober 1995 har man samlat in uppgifter varje månad på uppdrag av EU-kommissionen, som harmoniserar och delvis också finansierar undersökningen.

Från vem samlas uppgifterna in

Föremål för undersökningen är ett slumpmässigt urval på 2 350 personer som helt byts ut varje månad. Samma urval används också vid insamlingen av uppgifter för undersökningen om finländarnas resor. Undersökningsområdet omfattar hela landet, och konsumentbarometerns uppgiftslämnare representerar Finlands befolkning i åldern 15–84 år i fråga om ålder, kön, bosättningslän och modersmål.

Deltagandet i konsumentbarometern är frivilligt. För att undersökningen ska lyckas är det dock viktigt att så många som möjligt av dem som valts med i urvalet deltar och representerar alla finländska hushåll.

Varje urvalsperson får i förväg ett brev med uppgifter om undersökningen. Intervjuerna görs av Statistikcentralens telefonintervjucentral.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. I statistiken som publiceras anges uppgifterna i statistisk form så att enskilda svar hålls hemliga.

Till vad används uppgifterna?

Konsumentbarometerns resultat korrelerar starkt med förändringarna av den privata konsumtionen, bruttonationalprodukten (bnp), arbetslösheten och inflationen. Också de direkta frågorna om konsumenternas planer på att köpa, spara och att ta lån ger en bra prognos för hur hushållens beslut realiseras.

Utöver Europeiska unionen och Europeiska centralbanken är det särskilt media, ekonomisk-politiska beslutsfattare, ekonomer vid finansiella institut och forskningsinstitut samt marknadsanalytiker inom näringslivet och handeln som är intresserade av konsumenternas inställningar och planer.

De månatliga resultaten färdigställs drygt en vecka efter att intervjuerna avslutats vid undersökningsmånadens slut. De landskapsvisa resultaten publiceras kvartalsvis på basis av det sammanslagna material som erhållits från tre på varandra följande månader.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

Fr.o.m. år 2012 har konsumentbarometerns urval utvidgats till att även gälla personer i åldern 75–84 år.

Under åren 2011–2012 testades användningen av en mixed mode-metod (telefon + webblankett).

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen