XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contact information

Contents
Rautelin Marianne
Mäkinen Petri
Wanhatalo Pentti
Virokannas Anne

Telephone: +358 29 551 1000
Service email
kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi