XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contact information

Contents
Wanhatalo Pentti
Rautelin Marianne
Virokannas Anne
Mäkinen Petri

Telephone: +358 29 551 1000
Service email
mthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi