XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contact information

Contents
Wanhatalo Pentti
Mäkinen Petri
Virokannas Anne
Rautelin Marianne

Telephone: +358 29 551 1000
Service email
mthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi