XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Följebrev

Följebrev (pdf)

Brochyr

Vart går dina pengar? (pdf)

Konsumtionsdagbok

Konsumtionsdagbok (pdf)

Svarskort

Svarskort (pdf)

Stödblanket

Boendekostnader, försäkringar, telefon- och datakommunikationsavgifter (pdf)

Hur har uppgiftslämnarna valts ut?

Hushållen i urvalet för konsumtionsundersökningen tas slumpmässigt ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. En person som valts med i undersökningen kan vara vem som helst som fyllt 16 år och som bor i Finland, med undantag av personer som bor på anstalter.

Hur görs undersökningen?

Konsumtionsundersökningen är en intervjuundersökning, som genomförs antingen som besöks- eller telefonintervju. Intervjun tar från en halv timme till en dryg timme, beroende på hushållets storlek. Dessutom sparar hushållen köpkvittona för alla dagligvaror under en period på 14 dagar eller antecknar köpen i konsumtionsdagboken för undersökningen. Intervjuerna har fördelats jämnt över hela undersökningsåret 2016 för att få uppgifter om säsongvariationer i konsumtionen.

Vad frågar man?

Frågorna i konsumtionsundersökningen gäller i huvudsak hushållets anskaffningar och tjänster som hushållet använt under de senaste 12 månaderna, samt priserna på dem. Därtill frågas uppgifter om bl.a. bostad och boendekostnader. Köp av dagligvaror utgör omkring hälften av hushållens konsumtion. Uppgifterna om köp av dagligvaror erhålls då hushållet under 14 dagar sparar alla köpkvitton i en kvittopåse. Om det inte finns kvitto på ett köp antecknar hushållet köpet i konsumtionsdagboken. Kvittona och dagböckerna skickas till statistikintervjuaren eller direkt till Statistikcentralen. Alla medlemmar i hushållet kan spara sina egna kvitton eller anteckna sina köp i en personlig konsumtionsdagbok om de så vill. På så sätt bevaras medlemmarnas integritet.

Hur tar intervjuaren kontakt?

Statistikcentralens intervjuare skickar ett brev till dem som valts med i undersökningen, där man berättar om undersökningen och om att intervjuaren tar kontakt per telefon inom den närmaste tiden. I brevet finns också broschyren "Vart går dina pengar?" och en kundvagnspollett med nyckelring. Om personen är minderårig har brevet adresserats till hela hushållet.

Om man inte kan hitta telefonnumret till den som valts ut för undersökningen eller till andra hushållsmedlemmar, skickar man ett brev där man berättar att intervjuaren kommer på besök. När svarspersonen får detta brev kan han eller hon själv kontakta intervjuaren och komma överens om en telefonintervju eller en bättre tidpunkt för en besöksintervju. 

Vem besvarar frågorna?

Brevet adresseras till den hushållsmedlem som valts med i urvalet för undersökningen, men vem som helst av hushållsmedlemmarna som känner till hushållets anskaffningar och övriga ekonomi väl kan besvara frågorna. Så gör man särskilt då det är fråga om en minderårig. Alla hushållsmedlemmar kan delta i intervjun. På så sätt är det lättare att få med alla uppgifter om hushållets anskaffningar och de blir mer tillförlitliga. 

Varför är det viktigt att delta i undersökningen?

Det är mycket viktigt att varje hushåll som valts med i undersökningen deltar, eftersom hushållet som valts med i undersökningen inte på något sätt kan ersättas med ett annat. Vägran att delta i undersökningen innebär att man av hushåll i liknande livssituation inte får så exakta uppgifter som man skulle behöva, dvs. hushållens representativitet i statistiken försvagas. Det är ytterst viktigt att varje hushåll deltar i undersökningen, så att den statistik som publiceras ger en korrekt bild av finländska hushålls konsumtion, utkomst och levnadsförhållanden. Bland dem som lämnat in kvitton och dagböcker lottas presentkort värda 500 euro ut. Vinstchansen är omkring 1/160.