XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Kulutustutkimuksen tarkoitus on kuvata suomalaisten kotitalouksien rahankäyttöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Väestöryhmäkohtaisia kulutustietoja ei saada mistään muualta.

Kulutustutkimuksen avulla voidaan selvittää esimerkiksi kotitalouden rakenteen ja tulojen vaikutusta kulutustapoihin tai kulutusverojen kohdentumista lapsiperheille ja yksinasuville.

Kulutustutkimus on haastattelututkimus. Tiedot kerätään joko puhelin- tai käyntihaastatteluin, kotitalouksien ostokuiteista ja kulutuksen muistikirjoista. Kotitalouksien antamaa tietoa täydennetään hallinnollisilla rekisteriaineistoilla.

Vuodesta 1966 vuoteen 1990 kulutustutkimuksia tehtiin säännöllisesti viiden vuoden välein. Vuosina 1994–1996 kulutustutkimus valmistui vuosittain. Viimeisimmät kulutustutkimukset on tehty vuosina 1998, 2001, 2006 ja 2012.

Kulutustutkimusta tehdään kaikissa EU-maissa. EU:n tilastovirasto Eurostat ohjeistaa tutkimuksentekijöitä, jotta eri maiden kulutustiedot olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia.

Tietosisältö

Kulutustutkimus sisältää tietoja kotitalouksien rahankäytöstä yhden vuoden ajalta mahdollisimman kattavasti. Lisäksi aineistossa on tietoja kotitalouksien rakenteesta ja toiminnasta, kestokulutustavaroiden omistuksesta, asuinoloista sekä tuloista. Tutkimuksessa selvitetään myös julkisten hyvinvointipalvelujen käytöstä kotitalouksille koitunutta rahallista etuutta.

Kotitalouksien antamat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta eteenpäin. Vain aineistosta tehtävät tilastot ovat julkisia. Yhteiskunnalliseen tutkimustarkoitukseen muokattavasta aineistosta poistetaan kaikki tiedot, jotka mahdollistavat yksittäisen kotitalouden tunnistamisen aineistosta.

Käytetyt luokitukset

Haastattelukysymyksistä ja kotitalouden keräämistä kuiteista saatavat ostotiedot jaetaan kansainvälisen kulutusluokituksen (COICOP-HBS) mukaan noin 900 luokkaan. Luokituksen pääryhmät ovat:

 • 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat
 • 02 Alkoholijuomat ja tupakka
 • 03 Vaatteet ja jalkineet
 • 04 Asuminen ja energia
 • 05 Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet
 • 06 Terveys
 • 07 Liikenne
 • 08 Tietoliikenne
 • 09 Kulttuuri ja vapaa-aika
 • 10 Koulutus
 • 11 Hotellit, kahvilat ja ravintolat
 • 12 Muut tavarat ja palvelut

Kotitalouksien kulutuksesta julkaistaan taulukkoja mm. kotitalouden koon ja rakenteen sekä sosioekonomisen aseman mukaan.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kulutustutkimus on haastattelututkimus, jonka otokseen kuuluvat kotitaloudet poimitaan satunnaisesti Tilastokeskuksen väestötietokannasta. Tiedot saadaan haastattelemalla ja kotitalouksien keräämistä ostokuiteista ja kulutuksen muistikirjaan tekemistä ostomerkinnöistä. Aineistoa täydennetään hallinnollisilla rekisteritiedoilla.