XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Syftet med konsumtionsundersökningen är att beskriva hur finländska hushåll använder sina pengar och förändringar i användningen. Konsumtionsuppgifter om olika befolkningsgrupper fås inte någon annanstans ifrån.

Med hjälp av konsumtionsundersökningen kan man utreda t.ex. hushållets struktur och inkomsternas inverkar på konsumtionssätten eller hur barnfamiljer och ensamboende påverkas av konsumtionsskatterna.

Konsumtionsundersökningen är en intervjuundersökning. Uppgifterna samlas in antingen genom telefon- eller besöksintervjuer med hjälp av hushållens kvitton och konsumtionsdagböcker. Hushållens uppgifter kompletteras med administrativt registermaterial.

Fr.o.m. år 1966 till år 1990 gjordes konsumtionsundersökningar regelbundet med fem års mellanrum. Under åren 1994–1996 genomfördes konsumtionsundersökningen årligen. De senaste undersökningarna gjordes åren 1998, 2001, 2006 och 2012.

Konsumtionsundersökningen görs i alla EU-länder. EU:s statistikbyrå Eurostat ger anvisningar till dem som genomför undersökningen för att konsumtionsuppgifterna i olika länder ska vara så jämförbara som möjligt.

Uppgiftsinnehåll

Konsumtionsundersökningen innehåller så täckande uppgifter som möjligt om hur hushållen använder sina pengar under ett år. Dessutom finns det i materialet uppgifter om hushållens struktur och verksamhet, ägande av kapitalvaror och boendeförhållanden samt inkomster. I undersökningen utreds också vilken ekonomisk förmån som hushållen erhållit genom användningen av offentliga välfärdstjänster.

De uppgifter som hushållen lämnat är konfidentiella och lämnas inte vidare. Bara den statistik som framställs på basis av materialet är offentlig. Alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda hushåll raderas från det material som bearbetas för samhällelig forskning.

Klassificeringar

De uppgifter om köp som erhålls på basis av intervjufrågorna och hushållens kvitton fördelas enligt den internationella konsumtionsklassificeringen (COICOP-HBS) i omkring 900 klasser. Klassificeringens huvudgrupper är:

 • 01 Livsmedel och alkoholfria drycker
 • 02 Alkoholhaltiga drycker och tobak
 • 03 Kläder och skodon
 • 04 Bostäder och energi
 • 05 Inventarier och hushållsutrustning
 • 06 Hälsovård
 • 07 Transport
 • 08 Kommunikationer
 • 09 Rekreation och kultur
 • 10 Utbildning
 • 11 Hotell, kaféer och restauranger
 • 12 Diverse varor och tjänster

Tabeller publiceras om hushållens konsumtion bl.a. efter hushållets storlek och struktur samt socioekonomiska ställning.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Konsumtionsundersökningen är en intervjuundersökning och hushållen i urvalet tas slumpmässigt ut ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Uppgifterna fås genom intervjuer, på basis av kvitton som hushållen sparat och på basis av hushållens anteckningar i konsumtionsdagboken. Materialet kompletteras med uppgifter ur administrativa register.