XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kunnan/kuntayhtymän taloustilasto, osa II

Tiedonkeruun kuvaus

(Tämä tiedonkeruu on lakkautettu.) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilastotiedostelun II-osassa kerätään tietoja kuntien ja kuntayhtymien toiminta- ja investointimenoista ja -tuloista tehtävittäin ja meno- ja tulolajeittain eriteltyinä. Kysely sisältää lisäksi tietoja liikelaitosten erillistilinpäätöksistä, kunnan/kuntayhtymän konsernitaseesta, joitain toimintatietoja sekä valtionosuusjärjestelmää varten koottavia tietoja kuntien ja kuntayhtymien taloudesta.

Tiedot kerätään vuosittain ensisijaisesti verkkolomakkeella OpusCapita Group Oy:n tiedonkeruupalvelun kautta. Tiedot voidaan antaa myös paperilomakkeella, ellei verkkolomakkeen käyttö ole mahdollista. Tiedot kerätään tilastovuotta seuraavan huhti-toukokuun aikana. Ahvenanmaan kuntien ja kuntayhtymien tiedot kerää ja käsittelee Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Keneltä tietoja kerätään?

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston II-osan tiedot kerätään kaikilta Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004). Lain 14 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia antamaan Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot taloudestaan, hyödykkeistään, toiminnan sijainnista, henkilöstöstään ja muista toiminnan edellyttämistä voimavaroista.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilaston yksikkötason tietoja Tilastokeskuksessa voivat käsitellä vain kyseisen tilaston laatimiseen osallistuvat henkilöt.

Mihin tietoja käytetään?

Tilaston tietoja käytetään kuntien ja kuntayhtymien talouden seurantaan, kansantalouden tilinpidon ja rahoitustilinpidon laadintaan, kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksien määräämiseen sekä mm. Euroopan unionille tehtäviin selvityksiin.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Tämä tiedonkeruu lakkautetaan 31.12.2015.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva