XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Maatalouden hintaindeksit

Tiedonkeruun kuvaus

Maatalouden hintaindekseihin kerätään tietoja kasvi- ja eläintuotteiden hinnoista sekä maatalouden tuotannossa käytettävistä tuotantovälineiden ostohinnoista.

Tilastojen laadinnassa käytetään hyväksi muista lähteistä saatuja tietoja sekä tehdään omia yrityksiin kohdistettuja tiedonkeruita. Tiedonkeruu tapahtuu kuukausittain ja vastausten määräaika on tiedonantajakohtainen. Tiedonkeruu toteutetaan kustannusindeksien tiedonkeruun yhteydessä.

Tiedonantovelvollisuus perustuu Tilastolakiin (280/2004). Euroopan unioni edellyttää maatalouden tuottajahintaindeksin ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin laadintaa.

Keneltä tietoja kerätään?

Hintatietoja kerätään maa- ja puutarhataloutta palvelevilta yrityksiltä. Tilastojen laadinnassa hyödynnetään lisäksi mm. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken, Kasvistieto Oy:n, Kauppapuutarhaliiton sekä Hedelmän- ja marjanviljelijöiden liiton tilastoja.

Peruste

Tilastolaki (280/2004, muut. 361/2013)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tiedot julkaistaan indeksipistelukuina, jotka on laskettu suuresta määrästä hintatietoja. Yksittäisen tuotteen hinta tai yksittäisen yrityksen hintakäyttäytyminen ei paljastu tilastoissa.

Mihin tietoja käytetään?

Maatalouden hintaindeksejä käytetään bruttokansantuote- ja volyymilaskelmissa, kun esimerkiksi mitataan talouskasvua. Tilastoja hyödynnetään myös taloudellisten analyysien yhteydessä ja talouspoliittisen päätöksenteon tukena. Tutkimuslaitokset ja viranomaiset käyttävät indeksejä selvityksissä, seurannoissa ja ennusteissa. Niitä käytetään myös sopimuksissa, kuten maanvuokrasopimuksissa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Maatalouden hintaindeksien tiedonkeruu on yhdistetty kustannusindeksien tiedonkeruun kanssa uuteen tietojärjestelmään siirtymisen myötä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen