XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Insamling av uppgifter om lärare

Beskrivning av datainsamlingen

Statistikcentralen samlar in uppgifter åt Undervisnings- och kulturministeriet om lärare inom den grundläggande undervisningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, den grundläggande konstundervisningen samt det fria bildningsarbetet enligt situationen 1.9.2019. Uppgifterna som samlas in gäller bl.a. lärarens anställningsförhållande, typ av uppgift, lärarbehörighet, vidareutbildning samt för den grundläggande konstundervisningens del också undervisningsgruppernas storlek.

År 2019 genomförs insamlingen av uppgifter om lärare i två skeden på webblanketter:

1. I april och maj samlas grunduppgifter in om läroanstalten samt kontaktpersonens, rektorns och lärarnas bakgrunds- och kontaktinformation.

2. Fr.o.m. september svarar lärarna på insamlingen av uppgifter om lärare. Enkäten skickas direkt till lärarnas e-postadresser som vi fått via enkäten om bakgrunds- och kontaktinformation, som skickades på våren.

Från vem samlas uppgifterna in

Datainsamlingen gäller alla lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, lärare inom yrkesutbildning, den grundläggande konstundervisningen samt heltidsanställda lärare i fritt bildningsarbete enligt situationen 1.9.2019.

Lärare som är tjänstlediga, kortvariga vikarier samt resurslärare som inte undervisar egen klass omfattas inte av datainsamlingen.

Behandling av uppgifter

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk, vars lagstadgade uppgift är att sammanställa statistik och göra utredningar som gäller samhällsförhållanden. Uppgiftsskyldigheten grundar sig på 14 och 15 § i statistiklagen (280/2004) och/eller artikel i EG-förordning. Enligt 21 § i statistiklagen har Statistikcentralen rätt att få uppgifter avgiftsfritt.

De uppgifter som samlas in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i offentlighetslagen. Undantagna från sekretessen är de uppgifter som definieras i 12 § i statistiklagen (företagsregistret samt de
uppgifter som beskriver kommunala och statliga myndigheters verksamhet och produktionen av offentlig service). Statistikcentralen genomför datainsamlingen på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Uppgifterna levereras till
undervisningsförvaltningen i form av statistiska tabeller.

Uppgiftslämnandet sker på frivillig grund, men undervisningsförvaltningen anser det vara ytterst viktigt att läraruppgifterna erhålls från alla läroanstalter för att
tillförlitliga slutsatser skall kunna göras om lärarkårens struktur, dess utveckling och utbildningsbehov. Uppgifter erhålls både från datainsamlingen och från de administrativa material som Statistikcentralens har tillgång till (t.ex. examensregistret).

Statistikcentralen använder uppgifterna för sammanställning av statistik och för undersökningar. Statistikcentralen får bara lämna ut uppgifter för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör identifiering möjlig har tagits bort. Statistiklagen förbjuder att uppgifter som
samlats in för statistikändamål lämnas ut för att användas vid rättegångar, administrativt beslutsfattande eller vid någon annan motsvarande behandling av ärenden som gäller objektet i fråga. Uppgifterna på enhetsnivå får bara bearbetas av de personer vid Statistikcentralen som deltar i sammanställningen av respektive statistik. Uppgifterna har skyddats mot obehörig användning enligt
Statistikcentralens bestämmelser om integritetsskydd.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används bl.a. vid den landsomfattande planeringen och beräkningen av lärarutbildningsbehovet samt för tillgodoseende av de internationella informationsbehoven.

Med hjälp av de insamlade uppgifterna sammanställer Utbildningsstyrelsen publikationen Lärarna och rektorerna i Finland som publiceras under året 2020.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden