XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contact information

Contents
Sippola Risto

Telephone: +358 29 551 1000
User IDs and passwords
globalisaatio.tilastot@stat.fi

Telephone: +358 29 551 1000
General inquiries
globalisaatio.tilastot@stat.fi
Tiainen Aija
Hilvonen Tarja
Knuuti Ari

Telephone: +358 29 551 1000
Service email
globalisaatio.tilastot@stat.fi
Service telephone
+358 29 551 1000