XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelussa kerätään tietoja yritysten ja julkisyhteisöjen käymästä palvelujen ulkomaankaupasta. Tiedot kysytään palveluittain ja maittain jaoteltuna.

Tiedustelu kattaa tuotannolliset palvelut, muualla määrittelemättömät huolto- ja korjauspalvelut, posti- ja kuriiripalvelut, kuljetuspalvelut, rakentamispalvelut, rahoituspalvelut, televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut, rojaltit ja lisenssimaksut, muut liike-elämän palvelut sekä henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut. Tiedusteluun eivät kuulu matkailu- ja vakuutuspalvelut. Tilastoinnissa noudatetaan Kansainvälisen valuuttarahaston maksutasekäsikirjan (Balance of Payments Manual, 6. painos, 2009) suosituksia.

Tiedonkeruu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (555/2012) maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista.

Tiedot kerätään neljännesvuosittain ja keruu aloitetaan välittömästi kunkin vuosineljänneksen päätyttyä. Vastausten eräpäivä on seuraavan kuun 20. päivä tai sitä seuraava arkipäivä.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedusteluun kuuluu 414 merkittävintä palvelujen ulkomaankauppaa käyvää yritystä ja julkisyhteisöä.

Tiedusteluun on valittu yritykset, joilla saadaan mahdollisimman kattava kuva palvelujen ulkomaankaupasta neljännesvuositasolla.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Palvelujen ulkomaankaupan tietoja käytetään maksutaseen ja kansantalouden tilinpidon laadinnassa sekä palvelujen ulkomaankaupan vuositilaston tuottamisessa.

Palvelujen ulkomaankauppa sisältyy vaihtotaseeseen, joten tilasto muodostaa osan Suomen maksutasetta. Tiedot toimitetaan lisäksi EU:n keskustilastovirasto Eurostatille, Euroopan keskuspankille (EKP), Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja OECD:lle.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen