XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Milloin tulokset julkaistaan?

Rakennuskustannusindeksi julkaistaan kuukauden puolivälissä.

Mihin syntyviä tilastoja käytetään yhteiskunnassa?

Rakennuskustannusindeksiä ja sen tarvikeindeksejä käytetään kustannusten seurannan ja budjetoinnin lisäksi mm. virallisina sopimusindekseinä urakkasopimuksissa, vakuutussopimuksissa ja vuokrasopimuksissa.

Miten tuloksia hyödynnetään tieteellisessä tutkimuksessa?

Suhdanneseuranta, suhdanne-ennakointi, rakennuksen hinnanmuodostuksen osatekijöiden vaikutusanalyysi, panos-tuotoslaskelmissa arvioitaessa uudisrakennustuotannon muutosten vaikutusta rakentamisen eri tuotantopanosten kysyntään.

Missä muodossa tuloksia on saatavilla?

Aikasarjoja on saatavilla mm. StatFin-palvelusta sekä maksullisesta Astika-palvelusta.