XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Byggföretagens renoveringsbyggande

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten om byggföretagens reparationsbyggande frågas efter reparationsbyggandets värde. Specifikationen av intäkterna inom byggtjänster har preciserats i enkäten på så sätt att husbyggnadsföretag frågas om reparationsbyggandets och nybyggandets andel av hela husbyggandets intäkter.

Statistikens primära ram utgörs av Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Bakgrundsuppgifter om företagen erhålls ur Statistikcentralens bokslutsdatabas.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar alla byggföretag med mer än 50 anställda. Dessutom har byggföretag med 5–50 anställda valts med i enkäten genom slumpmässigt urval.

Av byggföretag med färre än 10 anställda efterfrågas bara en specifikation av intäkter inom husbyggande och anläggningsarbete. Intäkterna inom husbyggande indelas i nybyggande och reparationsbyggande. Enkäten omfattar omkring 1 000 företag inom byggbranschen.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för utarbetande av statistik över byggföretagens reparationsbyggande.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

År 2013 utvidgades enkäten till att omfatta byggföretag med färre än 10 anställda. I enkäten efterfrågades dessutom tidigare byggföretagens omsättning. I stället för omsättningen efterfrågas nu värdet på byggföretagens reparationsbyggande.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen