XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Suomalaisten matkailu

Tiedonkeruun kuvaus

Suomalaisten matkailu -tutkimuksen kohteena ovat matkat kotimaassa ja ulkomailla.

Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Kuukausitutkimuksessa kerätään tietoa suomalaisten tekemistä matkoista, niiden lukumääristä ja ominaisuuksista. Kerran vuodessa tehdään ns. vuositutkimus, jonka avulla selvitetään tutkimusvuoden aikana matkoja tehneiden henkilöiden määriä.

Tutkimus on otospohjainen puhelinhaastattelututkimus. Haastattelut tehdään yhdessä kuluttajabarometrin tiedonkeruun kanssa Tilastokeskuksen puhelinhaastattelukeskuksessa. Vuositutkimusosio on mukana tammikuun haastattelussa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 mukaan jäsenvaltioiden on kerättävä, koottava, käsiteltävä ja toimitettava matkailun tarjontaa ja kysyntää koskevat yhdenmukaistetut tilastot.

Keneltä tietoja kerätään?

Otoshenkilöt edustavat Suomessa vakituisesti asuvaa 15–84-vuotiasta väestöä. Matkatutkimuksen otoskoko on 2 350 henkilöä kuukaudessa ja kullakin tutkimuskerralla haastatellaan eri henkilöitä.

Suomalaisten matkailu -tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää saada mukaan mahdollisimman moni otokseen valituista edustamaan kaikkia suomalaisia.

Tietojen käsittely

Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia. Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tutkimuksen tietoja käytetään matkailutilastojen sekä kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen laatimiseen, matkailun kehityssuuntien kuvaamiseen, tausta-aineistona, oppimateriaalina ja tutkimusaineistona.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen