XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuuden hyödyketiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuuden hyödyketiedustelussa kerätään hyödykenimikkeittäin arvo- ja määrätietoja yritysten teollisuustuotannosta ja teollisista palveluista. Tiedustelu koskee yrityksen Suomessa tapahtunutta tuotantoa ja tuotannon ilmoittaa tuotteen tosiasiallinen valmistaja. Tiedot kysytään pääsääntöisesti yrityksiltä tai toimipaikoilta.

Hyödyketilastointi perustuu PRODCOM-asetukseen (Euroopan talousyhteisöjen neuvoston asetus (ETY) N:o 3924/91), jossa yhteisön teollista tuotantoa koskeva tutkimus määritellään, sekä Euroopan komission asetukseen (N:o 912/2004).

Tilastointiajanjaksona käytetään kalenterivuotta. Tiedonkeruu toteutetaan vuosittain tammi-maaliskuussa. Vastaaminen tapahtuu verkkolomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat kaikki vähintään 10–20 hengen ja eräissä tapauksissa tätä pienemmätkin teollista toimintaa (toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokat B ja C) harjoittavat yritykset. Myös ei-teollisten yritysten merkittävät (riittävän suuret) teolliset toimipaikat sisältyvät tiedusteluun.

10-19 henkilön yritykset saavat vapautuksen tiedustelusta seuraavaksi vuodeksi vastattuaan tiedusteluun.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, muut. 361/2013).

Peruste

Tilastolaki (280/2004, muut. 361/2013), §14

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedot julkaistaan Teollisuustuotanto-nimisessä tilastossa. Kansainvälisessä yhteydessä tilastosta käytetään usein nimitystä PRODCOM-tilasto.

Tietoja käytetään teollisuuden kehityksen seurantaan ja analysointiin Suomessa julkishallinnossa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja elinkeinoelämässä sekä ulkomailla EU:n tilastovirastossa Eurostatissa sekä eräissä muissa kansainvälisissä organisaatioissa kuten OECD:ssä ja YK:ssa.

Lisäksi teollisuuden tuotantotilaston tietoja käytetään kansantalouden tilinpidossa, talouden lyhyen aikavälin suhdanneindikaattorien painorakenteena, tietoyhteiskuntaa kuvaavissa tilastoissa sekä otoskehikkona ja painorakenteena muun muassa teollisuuden tuottajahintaindeksissä ja rakennuskustannusindeksissä.


Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva