XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Varför frågas uppgifter arbetsställevis?

På blanketten över arbetsställen samlas ekonomiuppgifter in från företagens industriella arbetsställen.

Företaget har inte resurser att fylla i denna enkät. Kan vi beviljas befrielse?

Uppgiftslämnarna har med stöd av 8 § i statistiklagen rätt att ansöka om att helt eller delvis befrias från uppgiftsskyldigheten, om lämnandet av uppgifter medför oskälig olägenhet för uppgiftslämnaren och befrielsen inte avsevärt försvårar framställningen av statistiken och om statistikens tillförlitlighet och användbarhet inte avsevärt försämras. Med oskälig olägenhet avses uppgiftslämnarens avvikande ställning i förhållande till övriga uppgiftslämnare. Ansökan om befrielse ska göras skriftligt.

Till vad används uppgifterna?

Era uppgifter behandlas konfidentiellt och bara för statistiska ändamål. Uppgifterna om industrins arbetsställen samlas in för framställning av områdes- och näringsgrensstatistik.

Uppgifterna används också för framställningen av nationalräkenskaper och annan ekonomisk statistik.

Är T5-enkäten lagstadgad?

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Europeiska unionens förordningar kräver dessutom att uppgifterna i fråga insamlas.