XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Arbetsmiljöundersökningen

Beskrivning av datainsamlingen

Arbetsmiljöundersökningen är en omfattande nationell besöksintervju som genomförs av Statistikcentralen. Undersökningen har tidigare gjorts åren 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 2008 och 2013. Internationellt sett bildar undersökningarna en exceptionellt lång tidsserie, som täcker nästan 36 år av det finländska arbetslivet. Undersökningarnas urvalsstorlek har varierat från 3 800 personer till 7 000 personer.
I undersökningen utreder man löntagarnas fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö samt samlar in uppgifter bl.a. om innehållet i arbetet, arbetsmarknadsställning, arbetsvillkor, kombinationen av familj och arbete, arbetshälsa och faktorer på arbetsorganisationsnivå. Uppgifterna samlas in under personliga besöksintervjuer med hjälp av en standardiserad frågeblankett.

Från vem samlas uppgifterna in

Målpopulationen i arbetsmiljöundersökningen består av 15–64-åriga sysselsatta löntagare, vars ordinarie veckoarbetstid är minst 10 timmar. År 2018 tas urvalet ut ur arbetskraftsundersökningens omgångar i september-oktober. Under intervjun för arbetskraftsundersökningen framgår det om intervjupersonen hör till urvalet.

Behandling av uppgifter

Statistikcentralens anställda har enligt lagen tystnadsplikt. Resultaten från undersökningen publiceras som statistik och diagram, där enskilda svarspersoners uppgifter inte kan identifieras. Undersökningsmaterialet kompletteras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material som Statistikcentralens har tillgång till.

Till vad används uppgifterna?

Statistikcentralen publicerar resultaten från 2018 års undersökning hösten 2019. Resultaten rapporteras med bred uppläggning både som tidsserier och för enskilda undersökningsår. Resultaten utnyttjas bland annat i arbetspolitiskt beslutsfattande, utvecklingsarbete inom arbetslivet och vetenskaplig forskning.
Materialet får bara lämnas ut sammanslaget med undersökningsmaterial för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

Enkätblanketten förnyas i samband med varje datainsamling. Med de nya frågorna försöker man belysa aktuella fenomen inom arbetslivet.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden