XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tukkukaupan määrävuosiselvitys

Tiedonkeruun kuvaus

Tukkukaupan toimialoilta on tuotettava joka viides vuosi selvitys liikevaihdon määrästä tuoteryhmittäin. Käytettävä tuoteluokitus on Euroopan Unionin tuoteluokitus (CPA 2008).

Selvitys perustuu Euroopan Unionin yritystoimintaa koskevaan rakennetilastoasetukseen (295/2008).

Verkkolomakkeella tehtävä tiedonkeruu aloitetaan syyskuun puolivälissä ja tiedot julkistetaan huhtikuun lopulla. Kysely tehdään Suomen lisäksi muissa EU-maissa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelu kohdistuu tukkukaupan alalla toimiviin yrityksiin, joiden tiedot saadaan Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Otos muodostuu toimialansa suurimpien yritysten lisäksi satunnaisotannalla poimituista yrityksistä. Otoksen koko on noin 1200. Saadut tiedot korotetaan menetelmällisesti vastaamaan koko tukkukaupan toimialaa.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Yritysten antamia tietoja käytetään tilastointitarkoitukseen ja kuvaamaan tukkukaupan kehitystä. Lisäksi tiedonkeruun tulokset raportoidaan EU:n rakennetilastoasetuksen mukaisesti Eurostatille.

Muutos

Tiedonkeruun verkkolomake uudistettiin vuonna 2013.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen