XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Arbetskraftsundersökning

Beskrivning av datainsamlingen

Under våren 2020 genomför Statistikcentralen på uppdrag av Statsrådet en tilläggsenkät, ”Medborgarpulsen”, som riktas till arbetskraftsundersökningens uppgiftslämnare. Enkäten gäller rådande exceptionella situation och svarandet sker via webben. En inbjudan till enkäten sänds till uppgiftslämnarna per sms. Vid behov ta kontakt: kansalaispulssi@stat.fi . Grunden för behandlingen av personuppgifter är det allmänna intresse som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Arbetskraftsundersökningen är en enkät på basis av vilken officiell statistik bl.a. över sysselsättningen och arbetslösheten uppgörs. Till exempel Finlands officiella relativa sysselsättnings- och arbetslöshetstal grundar sig på denna undersökning. Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) grundar sig på EU-förordning (EG nr 577/98) och den följer Internationella arbetsorganisationens (ILO) begrepp och definitioner.

Frågorna i arbetskraftsundersökningen berör arbete och annan verksamhet, arbetstid, sökande av arbete och sätt att söka arbete. Frågor om studier och deltagande i kursutbildning ingår också. En del av intervjupersonerna får tilläggsfrågor. Ämnet för dessa varierar från år till år. De har omfattat t.ex. arbetsolycksfall och yrkessjukdomar, övergång från utbildning till arbetsliv, arbetstidens längd och arbetstidsarrangemang, arbetsförmåga och sysselsättning, livslångt lärande, samordning av familj och arbete samt övergång från arbete till pension.

Uppgifterna insamlas i huvudsak per telefon, och samma svarsperson intervjuas sammanlagt fem gånger under ett och ett halvt år. Intervjun tar i genomsnitt 4–8 minuter.

Från vem samlas uppgifterna in

De 12 000 personer som intervjuas för undersökningen varje månad har slumpmässigt tagits ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.

Lämnandet av uppgifter till arbetskraftsundersökningen är frivilligt. Det är dock ytterst viktigt att delta för att undersökningen ska ge en så riktig bild som möjligt av hela befolkningens arbetsmarknadssituation. Varje person som valts med i undersökningen representerar omkring 300 andra finländare i åldern 15–74 år och ingen kan ersättas med en annan svarsperson. Svarspersonen kan dock vid behov ge en annan person tillstånd att lämna uppgifterna på sina vägnar.

Undersökningen gäller alla befolkningsgrupper: löntagare, personer som arbetar i eget företag samt dem som inte förvärvsarbetar, t.ex. pensionärer, studerande, personer som sköter eget hushåll och arbetslösa.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistik- och undersökningsändamål. Resultaten publiceras i form av tabeller och diagram, där enskilda personers svar inte kan urskiljas.

Till vad används uppgifterna?

Arbetskraftsundersökningen ger aktuell information om finländarnas sysselsättningsläge. Uppgifterna i undersökningen används som grund för forskning och samhälleligt beslutsfattande både i Finland och i EU. Viktiga aktörer som använder uppgifterna är också OECD och ILO samt flera forskningsinstitut i Finland och utomlands. Arbetskraftsundersökningen producerar månatliga, kvartalsvisa och årliga uppgifter bl.a. om sysselsättning, arbetslöshet, olika anställningsförhållanden, arbetstider och arbetsinsats.

Också verksamheten bland befolkningen utanför arbetskraften utreds, arbetskraftsundersökningen kartlägger t.ex. antalet ungdomar som saknar arbete och utbildning. Dessutom innehåller arbetskraftsundersökningen uppgifter som årligen ska rapporteras om hushållens sysselsättning.

De första uppgifterna publiceras omkring 3–4 veckor efter referenstidpunkten. Ur materialet sänds varje kvartal en fil också till EU enligt förordning. På basis av den sammanställer EU jämförbar statistik över medlemsländerna.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

Datainnehållet och datainsamlingsmodellen för arbetskraftsundersökningen har reviderats fr.o.m. början av år 2008 enligt den EU-förordning som reglerar arbetskraftsundersökningen. I detta sammanhang utvidgades datainnehållet och definitionerna av vissa begrepp preciserades.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden