XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus (UTH)

Tiedonkeruun kuvaus

Ulkomaista syntyperää olevia henkilöitä, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, on Suomessa noin 280 000. Tilastokeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttavat Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen, koska tietotarve ulkomaista syntyperää olevan väestön kotoutumiseen on kasvanut, mutta nykyisistä väestötutkimuksista ei saada tarpeeksi luotettavaa tietoa tämän ryhmän elinoloista.

Tutkimuksessa kerätään tietoa ulkomaista syntyperää olevien työmarkkinatilanteesta, työ- ja toimintakyvystä, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, mahdollisista syrjintäkokemuksista sekä palveluiden tarpeesta.

Tutkimuksen kysymykset on koottu suurimmista kansallisista väestötutkimuksista (Työvoimatutkimus, Alueellinen terveys ja hyvinvointi tutki-mus, Terveys 2011, Työ ja Terveys), jolloin tuloksia voidaan vertailla suomalaista syntyperää olevien tuloksiin.

Tutkimus tehdään 1.1.–31.3.2015 välisenä aikana käyntihaastatteluina, yleensä haastateltavan kotona.

Keneltä tietoja kerätään?

Tutkimukseen on valittu satunnaisesti 5 400 henkilöä, joiden vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. Tiedot on poimittu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.
Tutkimuksen kohderyhmää ovat kaikki, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. Kohderyhmään kuuluu siis myös Suomessa syntyneitä, lyhyen ja pitkän ajan asuneita, ja jo Suomen kansalaisuuden saaneita henkilöitä. Tutkimus koskee kaikkia väestöryhmiä: palkansaajia, yrittäjiä, opiskelijoita, kotona lapsiaan hoitavia, työttömiä, työkyvyttömyyseläkkellä tai muusta syystä työmarkkinoiden ulkopuolella olevia.

Tietojen antaminen on vapaaehtoista. Vastaaminen on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, jotta tutkimus antaa mahdollisimman luotettavan kuvan koko ulkomaista syntyperää olevan väestön työmarkkinatilanteesta ja hyvinvoinnista. Jokainen tutkimukseen valittu edustaa noin 47:ää muuta 15–64-vuotiasta ulkomaista syntyperää olevaa henkilöä, eikä ketään voi korvata toisella vastaajalla.

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa tilastoviranomaisia käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilasto- ja tutkimuskäyttöön. Tilastokeskuksen haastattelijoilla ja kaikilla tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tulokset julkaistaan taulukoina ja kuvioina, joista ei voi erottaa yksittäisen henkilön antamia vastauksia.

Jotta kaikkia tietoja ei tarvitse kysyä haastattelussa, tutkimusaineistoon liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen ja THL:n käytössä olevista hallinnollisista aineistoista.
Tilastokeskus ja THL voivat luovuttaa aineistoja ja niiden yhdistelmiä vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ei ole mahdollista.

Mihin tietoja käytetään?

Tutkimuksen tulokset auttavat kotoutumista ja työllistymistä tukevien toimenpiteiden kehittämisessä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinnissa. Tuloksista julkaistaan raportti vuonna 2015 ja tietoja käytetään myös tieteelliseen tutkimukseen. Tuloksia julkaistaan myös verkkosivuilla.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu epäsäännöllinen