Valtion tuottavuustilastointi

Tiedonkeruun kuvaus

Valtion tuottavuustilastoinnissa kerätään tietoja tilivirastojen, laitosten ja tulosyksikköjen tuotoksesta sekä työ- ja kokonaispanoksesta.

Tiedot kerätään tilastoyksiköiltä vuosittain maalis-huhtikuussa verkkolomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tilastoyksikköjä ovat kaikki valtion virastot ja laitokset tai muut tulosyksiköt. Tilasto ei sisällä valtion liikelaitoksia tai valtion omistamia yrityksiä.

Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004). Lain 14 §:n mukaan valtion viranomaiset ovat velvollisia antamaan Tilastokeskukselle tiedot hallussaan olevista tietoaineistoista sekä tiedot omasta toiminnastaan, taloudestaan, hoitamistaan tehtävistä, henkilöstöstään ja muista toiminnan edellyttämistä voimavaroista.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Hallinnonalan virastojen ja laitosten tiedot voidaan erillisen sopimuksen perusteella toimittaa myös ao. hallinnonalan ministeriölle tulosseurannassa hyödynnettäväksi.

Tuottavuustilastointiin liittyviä yksikkötason tietoja Tilastokeskuksessa voivat käsitellä vain ko. tilaston laatimiseen osallistuvat henkilöt.

Mihin tietoja käytetään?

Kerättäviä tietoja käytetään valtion kokonaistason tuottavuustilastojen ja hallinnonaloittaisten tuottavuuslaskelmien sekä kansantalouden tilinpidon laadintaan.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Tiedustelu on lakkautettu vuonna 2013.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva