Begrepp
F-gaser


Gemensam benämning på utsläpp av HFC-föreningar (fluorkolväten), PFC-föreningar (perfluorkolväten) och svavelhexafluorid. Kyotoprotokollets målsättning är att begränsa och minska dessa utsläpp.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa