Offentligrättsliga fordringar i utsökningsärenden

Offentligrättsliga fordringar är kommuners och andra offentliga sammanslutningars fordringar. Till dem hör t.ex. sjukvårds- och dagsvårdsavgifter samt avgifter för de kommunala myndigheternas prestationer som tillstånd, registreringar, kontroller och övervakningar.

Statistik där definitionen används

Dela