Begrepp
Skattepliktiga inkomster av jordbruket


Skattepliktiga inkomster av jordbruket är bl.a.:

- överlåtelsepris och andra vederlag för lantbruks- och trädgårdsprodukter, även för husdjur;
- överlåtelsepris för maskiner och byggnader;
- understöd och ersättningar som erhållits för jordbruket;
- överlåtelsepris och andra vederlag samt skade-, försäkrings- och andra ersättningar för grus, lera, mull, torv, renlav och annat dylikt som tagits från lägenheten;
- överlåtelsepris för produkter från produktionsinrättning på lägenheten samt ersättningar, som uppburits för annan i samband med lant- eller skogsbruket bedriven verksamhet, såframt icke produktionsinrättningen eller verksamheten bör anses såsom en särskild rörelse;
- överlåtelsepris för vad som åtkommits genom jakt eller fiske;
- hyror och annat vederlag för nyttjande av maskiner, redskap och anordningar samt hästar ävensom annan produktionsmateriel samt i samband med vederlag för nyttjandet av produktionsmateriel uppburna löner och andra ersättningar för arbete, som utförts av den skattskyldige och för jord- eller skogsbruket avlönade arbetstagare;
- arrenden, hyror och andra dylika ersättningar som uppburits för lägenheten, del därav eller därpå uppförd byggnad;
- överlåtelsepris för köpta lantbruksförnödenheter;
- det sannolika överlåtelsepriset vid tidpunkten för överlåtelsen för lantbruks- och trädgårdsprodukter samt för grus, lera, mull, torv, renlav och annat dylikt som tagits från lägenheten och som den skattskyldige överfört till någon annan av sina inkomstkällor.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa