Begrepp
Finansiell balans


De finansiella balansräkningarna beskriver intersektoriella utlånings/upplånings-relationer, dvs. varje sektors skulder till respektive tillgodohavanden hos andra sektorer. En skuld för en sektor motsvaras av ett tillgodohavande för en annan sektor.

Finansiella balansräkningar indelas i sju huvudgrupper och deras undergrupper. Indelningen är konsistent med indelningen i finansiella transaktioner.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Den finansiella balansen visar finansieringen av bytesbalansunderskott eller investeringen av bytesbalansöverskott i utlandet och täcker förändringar i direktinvesteringar, portföljinvesteringar, övriga investeringar, finansiella derivat och centralbankens valutareserv. Övriga investeringar bryts ned på lån, inlåning, handelskrediter, andra ägarandelar, tilldelningar av särskilda dragningsrätter, försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem samt övriga tillgångar och skulder. Sektorindelningen följer den officiella sektorindelning som gäller för bland annat nationalräkenskaperna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa