Begrepp
Forskning- och utvecklingsverksamhet


Med forskning och utveckling avses systematisk verksamhet för att öka kunskapsmängden och använda kunskapen för att finna nya tillämpningar. Kriteriet är att verksamheten syftar till att frambringa något väsentligen nytt. FoU-verksamhet omfattar grundforskning och tillämpad forskning samt utvecklingsarbete.

Med grundforskning avses sådan verksamhet för frambringande av ny kunskap som inte i första hand är inriktad på praktiska tillämpningar. Till grundforskning hör t.ex. att analysera egenskaper, strukturer och beroendeförhållanden i syfte att ställa upp och testa nya hypoteser, teorier och lagbundenheter.

Inom tillämpad forskning är målet att ta fram ny kunskap som i första hand syftar till en bestämd praktisk tillämpning. Tillämpad forskning kan t.ex. gå ut på att söka efter tillämpningar av de resultat som man kommit fram till inom grundforskningen, eller att hitta på nya metoder för att lösa ett problem.

Produkt- och processutveckling (utvecklingsarbete) avser systematisk verksamhet för användning av kunskap som förvärvats genom forskning och/eller praktisk erfarenhet i syfte att frambringa nya eller väsentligt förbättrade ämnen, produkter, produktionsprocesser, metoder och system.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa