Begrepp
Budget


Budgeten är en plan för kommunens/samkommunens ekonomi. Fullmäktige skall före utgången av året godkänna en budget för det följande budgetåret. Enligt kommunallagen skall i budgeten tas in de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt visas hur finansieringsbehovet skall täckas. Enligt Finlands Kommunförbunds budgetrekommendation består budgeten av en driftsekonomidel, en investeringsdel, en resultaträkningsdel och en finansieringsdel. Resultaträknings- och finansieringsdelarna är uppbyggda på samma sätt som kommunernas och samkommunernas resultaträknings- och finansieringsscheman.

Enligt kommunallagen skall budgeten iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Beslut om ändringar i den fattas av fullmäktige.

För uppföljning av budgeten bör bokslutet innehålla en tablå över budgetutfallet.
Om kommunen eller samkommunen har affärsverk som fungerar enligt den kommunala affärsverksmodellen skall i budgetens resultaträkningsdel upptas transaktioner mellan kommunen och dess affärsverk (interna räntor och avkastning på affärsverkets grundkapital), men inte affärsverkets "egna" inkomst- och utgiftsprognoser.

Budgetens resultaträkningsdel möjliggör således inte en jämförelse med resultaträkningen i bokslutet, eftersom den senare inkluderar de kommunala affärsverkens resultat konsoliderade "rad för rad" med eliminering av interna poster.

En kommun som har kommunala affärsverk skall enligt Finlands Kommunförbunds rekommendation publicera även en sådan resultaträkningsdel till sin budget där affärsverksbudgetens resultaträkningsprognos har konsoliderats "rad för rad" med kommunbudgeten, med eliminering av räntor på interna lån och avkastning på grundkapital.

Bara en del av kommunernas affärsverk fungerar enligt den kommunala affärsverksmodellen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa