Begrepp
Skattepliktiga tillgångar


Med skattepliktiga tillgångar avses, med vissa undantag, en skattskyldigs i pengar uppskattbara egendom vid skatteårets slut, bl.a. fastigheter och fortskaffningsmedel, aktier och andelsbevis, företagstillgångar, jord- och skogsbrukstillgångar samt andelar i sammanslutningstillgångar. Skattepliktiga tillgångar är inte t.ex. bohag, inte heller depositioner på skattefria depositionskonton eller källskattepliktiga konton. Skattepliktiga tillgångar värderas enligt förmögenhetens beskattningsvärde.

Vid förmögenhetsbeskattningen erhålls den beskattningsbara förmögenheten genom att man från de skattepliktiga tillgångarna drar av den skattskyldiges skulder samt barnavdraget och avdraget för stadigvarande bostad. Förmögenhetsskatten betalas till staten.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa