Begrepp
Skattskyldighet


Allmänt skattskyldiga är personer och inhemska samfund som har varit bosatta i Finland under skatteåret. En person anses vara bosatt i Finland, om han har sitt stadigvarande bo och hemvist här eller om han vistas här över sex månader i följd, varvid tillfällig frånvaro inte anses medföra avbrott i vistelsen.

En person som inte är bosatt i Finland eller ett utländskt samfund är skattskyldig endast för sin inkomst från Finland (begränsad skattskyldighet). Uppbörden av begränsat skattskyldigas stats- och kommunalskatt verkställs enligt den s.k. källskattelagen i fråga om löne- och pensionsinkomster, räntor, dividender och royaltyer som erhållits från Finland. Uppbörden av skatt på begränsat skattskyldigas övriga inkomst sker däremot i enlighet med beskattningslagen.

På förvärvsinkomst betalas kommunalskatt till hemkommunen. Hemkommunen är den kommun där den skattskyldige var folkbokförd vid skatteårets ingång. För rörelseidkare och yrkesutövare fastställs näringsverksamhetens resultat i enlighet med näringsskattelagen. Skattepliktiga inkomster är med vissa undantag alla inkomster i pengar eller pengars värde som erhållits genom näringsverksamhet. Avdragbara inom näringsverksamhet är utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande samt därav härrörande förluster.

Gårdsbruksidkares beskattningsbara inkomst fastställs i enlighet med gårdsbruksskattelagen. Gårdsbruksinkomsten utgör den sammanlagda nettoinkomsten av jordbruk. Nettoinkomsten av jordbruk utgörs av skillnaden mellan de under skatteåret erhållna inkomsterna av jordbruk i pengar eller pengars värde och utgifterna för inkomstens förvärvande och bibehållande.

I samband med 1993 års skattereform ändrades beskattningen av inkomst från skogsbruk så att den grundar sig på faktiska inkomster och utgifter. Intäkter av skogsbruk beskattas som kapitalinkomst, med undantag för leveransarbete. Den tidigare arealbaserade skogsbeskattningen tillämpades parallellt med det nya systemet under övergångsperioden 1993-2005. I beskattningen för år 2006 slopades arealbeskattningen alltså slutlgiltigt.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa