Statistiklagen

Statistiklagen (Finlex) styr uppgörandet av statistik. För statistik skall i första hand uppgifter som samlats in i något annat sammanhang utnyttjas. Största delen av uppgifterna kommer också från olika register. Av uppgiftslämnare samlas bara de nödvändiga uppgifter in som inte fås på annat håll. De statliga myndigheterna har en allmän plikt att lämna uppgifter ur det uppgiftsmaterial de förfogar över. Företag, kommunala organisationer och samfund som inte eftersträvar vinst har en uppgiftsskyldighet i ärenden som skilt fastställs i lagen.

Statistiska primäruppgifter är sekretessbelagda. Uppgifter kan genom tillståndsförfarande lämnas ut för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Rätt att använda uppgifterna kan beviljas efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera statistikenheter har tagits bort. Undantagna från sekretessen är offentliga uppgifter i företagsregistret samt de offentliga uppgifter som beskriver statliga och kommunala myndigheters verksamhet.