Paluu


Ammattiluokitus 2010

 
0 Sotilaat
 
01 Upseerit
011 Upseerit
0110 Upseerit
 
02 Aliupseerit
021 Aliupseerit
0210 Aliupseerit
 
03 Sotilasammattihenkilöstö
031 Sotilasammattihenkilöstö
0310 Sotilasammattihenkilöstö
 
1 Johtajat
 
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat
111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat
1111 Lainsäätäjät
1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
11121 Valtion keskushallinnon johtajat
11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet
1113 Heimo- ja kyläpäälliköt
1114 Järjestöjen johtajat
11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat
11142 Muiden järjestöjen johtajat
112 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
 
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat
1211 Talousjohtajat
1212 Henkilöstöjohtajat
1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat
1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
122 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat
1221 Myynti- ja markkinointijohtajat
1222 Mainos- ja tiedotusjohtajat
1223 Tutkimus- ja kehitysjohtajat
 
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat
131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat
1311 Maa- ja metsätalouden johtajat
1312 Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat
132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat
1321 Teollisuuden tuotantojohtajat
1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat
1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat
1324 Hankinta- ja jakelujohtajat
133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat
1330 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat
134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat
1341 Lastenhoidon johtajat
1342 Terveydenhuollon johtajat
1343 Vanhustenhuollon johtajat
1344 Sosiaalihuollon johtajat
1345 Opetusalan johtajat
1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat
1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat
 
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat
141 Hotellin- ja ravintolanjohtajat
1411 Hotellinjohtajat
1412 Ravintolanjohtajat
142 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat
1420 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat
143 Muiden palvelualojen johtajat
1431 Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat
1439 Muut palvelualojen johtajat
 
2 Erityisasiantuntijat
 
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat
211 Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat
2111 Fyysikot ja astronomit
2112 Meteorologit
2113 Kemistit
2114 Geologit ja geofyysikot
212 Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat
2120 Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät
213 Biotieteiden erityisasiantuntijat
2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat
2132 Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
21321 Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
21322 Metsätalouden erityisasiantuntijat
2133 Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat
214 Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia)
2141 Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat
2142 Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat
2143 Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat
2144 Konetekniikan erityisasiantuntijat
2145 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat
2146 Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat
2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat
215 Sähköteknologian erityisasiantuntijat
2151 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat
2152 Elektroniikan erityisasiantuntijat
2153 ICT-alan erityisasiantuntijat
21531 Tietoliikenneteknologian tutkijat
21532 Tietotekniikka-alan tutkijat
216 Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat
2161 Talonrakennuksen arkkitehdit
2162 Maisema-arkkitehdit
2163 Tuote- ja vaatesuunnittelijat
2164 Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat
2165 Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat
2166 Graafiset ja multimediasuunnittelijat
 
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat
221 Lääkärit
2211 Yleislääkärit
2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit
22121 Ylilääkärit
22122 Erikoislääkärit
222 Hoitotyön erityisasiantuntijat
2221 Ylihoitajat ja osastonhoitajat
22211 Ylihoitajat
22212 Osastonhoitajat
2222 Johtavat kätilöt
223 Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat
2230 Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat
224 Muiden terveyspalvelujen tuottajat
2240 Muiden terveyspalvelujen tuottajat
225 Eläinlääkärit
2250 Eläinlääkärit
226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat
2261 Hammaslääkärit
2262 Proviisorit
2263 Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat
2264 Fysioterapian erityisasiantuntijat
2265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat
2266 Kuulontutkijat ja puheterapeutit
2267 Optometrian erityisasiantuntijat
2269 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat
 
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat
231 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat
2310 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
23101 Professorit
23102 Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto)
23103 Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto)
23104 Yliopettajat (AMK)
23105 Lehtorit (AMK)
23106 Tuntiopettajat ym. (AMK)
232 Ammatillisen koulutuksen opettajat
2320 Ammatillisen koulutuksen opettajat
233 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
2330 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
23301 Matemaattisten aineiden opettajat
23302 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat
23303 Taito- ja taideaineiden opettajat
23304 Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat
234 Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat
2341 Peruskoulun alaluokkien opettajat
23411 Luokanopettajat
23412 Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)
2342 Lastentarhanopettajat
235 Muut opetusalan erityisasiantuntijat
2351 Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat
2352 Erityisopettajat
2353 Muut kieltenopettajat
2354 Muut musiikin opettajat
2355 Muut taideaineiden opettajat
2356 Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat
2359 Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat
23591 Opinto-ohjaajat
23592 Muut opetuksen erityisasiantuntijat
 
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat
241 Rahoitusalan erityisasiantuntijat
2411 Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat
2412 Rahoitus- ja sijoitusneuvojat
2413 Rahoitusanalyytikot
242 Hallinnon erityisasiantuntijat
2421 Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat
2422 Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat
2423 Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat
2424 Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat
243 Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat
2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
2432 Tiedottajat
2433 Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)
2434 Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat
 
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat
251 Systeemityön erityisasiantuntijat
2511 Sovellusarkkitehdit
2512 Sovellussuunnittelijat
2513 Web- ja multimediakehittäjät
2514 Sovellusohjelmoijat
2519 Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
252 Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat
2521 Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
2522 Tietojärjestelmien ylläpitäjät
2523 Tietoverkkojen erityisasiantuntijat
2529 Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat
 
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat
261 Lainopilliset erityisasiantuntijat
2611 Asianajajat
2612 Tuomioistuinlakimiehet
2619 Muut lainopilliset erityisasiantuntijat
262 Kirjaston- ja arkistonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat
2621 Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat
26211 Arkistonhoitajat
26212 Museoalan erityisasiantuntijat
2622 Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
263 Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat
2631 Ekonomistit
2632 Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
2633 Historioitsijat, politiikan tutkijat ja filosofit
2634 Psykologit
2635 Sosiaalityön erityisasiantuntijat
26351 Sosiaalityöntekijät ym.
26352 Sosiaalialan suunnittelijat ym.
2636 Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat
264 Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät
2641 Kirjailijat ym.
2642 Toimittajat
26421 Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt
26422 Lehtien yms. toimittajat
26423 Radio- ja tv-toimittajat
2643 Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
265 Taiteilijat
2651 Kuvataiteilijat
2652 Muusikot, laulajat ja säveltäjät
2653 Tanssitaiteilijat ja koreografit
2654 Ohjaajat ja tuottajat
2655 Näyttelijät
2656 Juontajat, kuuluttajat ym.
2659 Muut taiteilijat
 
3 Asiantuntijat
 
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
3111 Luonnontieteen tekniset asiantuntijat
3112 Rakentamisen asiantuntijat
31121 Talonrakentamisen asiantuntijat
31122 Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat
31123 Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat
3113 Sähkötekniikan asiantuntijat
3114 Elektroniikan asiantuntijat
3115 Konetekniikan asiantuntijat
3116 Kemian prosessitekniikan asiantuntijat
3117 Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat
3118 Tekniset piirtäjät
3119 Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
312 Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa
3121 Kaivostyönjohtajat
3122 Teollisuuden työnjohtajat
3123 Rakennusalan työnjohtajat
313 Prosessinvalvonnan asiantuntijat
3131 Voimalaitosten prosessinhoitajat
3132 Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat
3133 Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
3134 Öljy- ja maakaasujalostamon prosessinhoitajat
3135 Metallien jalostuksen prosessinhoitajat
3139 Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat
314 Biotieteiden asiantuntijat
3141 Laborantit ym.
3142 Maa- ja kalatalousteknikot
3143 Metsätalousteknikot
315 Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat
3151 Laivojen konepäälliköt ja -mestarit
3152 Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt
31521 Isojen alusten päälliköt ja perämiehet
31522 Pienten alusten päälliköt
31523 Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit
3153 Lentokapteenit ja -perämiehet
3154 Lennonjohtajat
3155 Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat
 
32 Terveydenhuollon asiantuntijat
321 Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat
3211 Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat
3212 Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
3213 Farmaseutit
3214 Hammas- ja apuvälineteknikot
32141 Hammasteknikot
32142 Apuvälineteknikot
322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym.
3221 Sairaanhoitajat ym.
32211 Sairaanhoitajat
32212 Terveydenhoitajat
3222 Kätilöt
323 Luontais- ja vaihtoehtohoitajat
3230 Luontais- ja vaihtoehtohoitajat
324 Seminologit ym.
3240 Seminologit ym.
325 Muut terveydenhuollon asiantuntijat
3251 Suuhygienistit
3252 Potilas- ja terveystietojen käsittelijät
3253 Terveysneuvojat
3254 Optikot
3255 Fysioterapeutit ym.
3256 Avustavat hoitotyöntekijät
3257 Terveys- ja työsuojelutarkastajat
3258 Sairaankuljetuksen ensihoitajat
3259 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat
32591 Toimintaterapeutit
32592 Muut terapeutit
 
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat
331 Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat
3311 Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat
3312 Luotto- ja laina-asiantuntijat
3313 Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
3314 Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat
3315 Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat
332 Myynti- ja ostoagentit
3321 Vakuutusalan palvelumyyjät
3322 Myyntiedustajat
3323 Sisäänostajat
3324 Kaupanvälittäjät
333 Yrityspalveluiden välittäjät
3331 Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät
3332 Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät
3333 Työnvälittäjät
3334 Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
33341 Kiinteistönvälittäjät
33342 Isännöitsijät
3339 Muut liike-elämän asiantuntijat
334 Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit
3341 Toimistotyön esimiehet
3342 Asianajosihteerit
3343 Johdon sihteerit ja osastosihteerit
3344 Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
335 Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet
3351 Tulli- ja rajavirkamiehet
3352 Verovalmistelijat ja -tarkastajat
3353 Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
3354 Lupavirkamiehet
3355 Komisariot ja ylikonstaapelit
3359 Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet
 
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat
341 Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät
3411 Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat
34111 Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet
34112 Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat
34113 Kuluttajaneuvojat ym.
3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
34121 Sosiaalialan ohjaajat
34122 Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.)
34123 Työn- ja askarteluohjaajat
3413 Seurakuntatyöntekijät
34131 Diakonit ja diakonissat
34139 Muut seurakuntatyöntekijät
342 Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym.
3421 Urheilijat
3422 Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
3423 Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
343 Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt
3431 Valokuvaajat
3432 Sisustussuunnittelijat ym.
3433 Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät
3434 Keittiöpäälliköt
3435 Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
34351 Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat
34359 Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat
 
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat
351 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt
3511 Käytön operaattorit
3512 Käytön tukihenkilöt
3513 Tietoverkkoteknikot
3514 Webmasterit ja -teknikot
352 Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot
3521 Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot
3522 Televiestinnän tekniset asiantuntijat
 
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
 
41 Toimistotyöntekijät
411 Toimistoavustajat
4110 Toimistoavustajat
412 Yleissihteerit
4120 Yleissihteerit
413 Tekstinkäsittelijät ja tallentajat
4131 Tekstinkäsittelijät
4132 Tallentajat
 
42 Asiakaspalvelutyöntekijät
421 Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät
4211 Pankki- ym. toimihenkilöt
4212 Vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat ym.
4213 Panttilainaajat
4214 Maksujenperijät
422 Muut asiakaspalvelutyöntekijät
4221 Matkatoimistovirkailijat
4222 Puhelinpalveluneuvojat
4223 Puhelinvaihteenhoitajat
4224 Hotellin vastaanottovirkailijat
4225 Informaatiopisteen asiakasneuvojat
4226 Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat
4227 Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
4229 Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät
42291 Hälytyspäivystäjät
42299 Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät
 
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät
431 Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym.
4311 Taloushallinnon toimistotyöntekijät
4312 Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät
4313 Palkanlaskijat
432 Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät
4321 Varastonhoitajat ym.
4322 Tuotannon valmistelijat
4323 Kuljetuksen toimistotyöntekijät
43231 Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym.
43239 Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät
 
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
441 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
4411 Kirjastotyöntekijät
4412 Postinkantajat ja -lajittelijat
44121 Postinkantajat
44122 Toimistovahtimestarit
4413 Koodaajat, oikolukijat ym.
4414 Kirjurit ym.
4415 Arkistotyöntekijät
4416 Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät
4419 Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
 
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät
 
51 Palvelutyöntekijät
511 Matkustuspalvelutyöntekijät, konduktöörit ja oppaat
5111 Lentoemännät, purserit ym.
5112 Konduktöörit, lipuntarkastajat ym.
5113 Matkaoppaat
512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
51201 Kokit, keittäjät ja kylmäköt
51202 Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt
513 Tarjoilutyöntekijät
5131 Tarjoilijat
5132 Baarimestarit
514 Kampaajat, parturit, kosmetologit ym.
5141 Kampaajat ja parturit
5142 Kosmetologit ym.
515 Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet
5151 Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa
5152 Yksityiskotien taloudenhoitajat
5153 Kiinteistöhuollon työntekijät
516 Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät
5161 Astrologit, ennustajat ym.
5162 Henkilökohtaiset palvelijat
5163 Hautauspalvelutyöntekijät
51631 Hautaustoimistonhoitajat ym.
51632 Muut hautaustyöntekijät
5164 Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat
5165 Ajo-opettajat
5169 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät
 
52 Myyjät, kauppiaat ym.
521 Katu- ja torikauppiaat
5211 Kioski- ja torimyyjät
5212 Katumyyjät (elintarvikkeet)
522 Myyjät ja kauppiaat
5221 Kauppiaat (pienyrittäjät)
5222 Myymäläesimiehet
5223 Myyjät
523 Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
5230 Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
524 Muut myyntityöntekijät
5241 Mallit
5242 Tuote-esittelijät
5243 Suoramyyjät
5244 Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
5245 Huoltamotyöntekijät
5246 Kahvila- ja baarimyyjät
5249 Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät
 
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät
531 Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat
5311 Lastenhoitotyöntekijät
53111 Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym.
53112 Perhepäivähoitajat
53113 Lastenkerhojen ohjaajat ym.
5312 Koulunkäyntiavustajat
532 Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat
5321 Lähihoitajat
53211 Mielenterveyshoitajat
53212 Kehitysvammaisten hoitajat
53213 Sosiaalialan hoitajat
53219 Muut lähihoitajat
5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
53221 Kotityöpalvelutyöntekijät
53222 Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym.
5329 Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
53291 Hammashoitajat
53292 Välinehuoltajat
53293 Apteekkien lääketyöntekijät
53294 Hierojat ja kuntohoitajat
 
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät
541 Suojelu- ja vartiointityöntekijät
5411 Palomiehet
5412 Poliisit
5413 Vanginvartijat
5414 Vartijat
5419 Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät
 
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
 
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.
611 Pelto- ja puutarhaviljelijät
6111 Pelto- ja avomaaviljelijät
61111 Peltoviljelijät
61112 Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät
6112 Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat
6113 Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
61131 Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät
61132 Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät
6114 Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat
612 Eläintenkasvattajat
6121 Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat
61211 Karjankasvattajat ym.
61212 Karjanhoitajat ym.
61213 Lemmikkieläinten kasvattajat
61214 Maatalouslomittajat
6122 Siipikarjankasvattajat
6123 Mehiläistenhoitajat ym.
6129 Muut eläinten kasvattajat ja hoitajat
61291 Turkiseläinten ja porojen kasvattajat
61299 Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat
613 Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat
6130 Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat
 
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät
621 Metsurit ja metsätyöntekijät
6210 Metsurit ja metsätyöntekijät
622 Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät
6221 Kalanviljelijät ja -viljelytyöntekijät
62211 Kalanviljely-yrittäjät
62212 Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät
6222 Kalastajat
6223 Syvänmerenkalastajat
6224 Riistanhoitajat ja metsästäjät
 
63 Kotitarveviljelijät, -kalastajat ja -metsästäjät
631 Kotitarveviljelijät
6310 Kotitarveviljelijät
632 Kotitarvekarjankasvattajat
6320 Kotitarvekarjankasvattajat
633 Kotitarveviljelijät ja -karjankasvattajat
6330 Kotitarveviljelijät ja -karjankasvattajat
634 Kotitarvekalastajat ja -metsästäjät
6340 Kotitarvekalastajat ja -metsästäjät
 
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät
 
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat)
711 Rakennustyöntekijät ym.
7111 Talonrakentajat
7112 Muurarit ym.
7113 Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
7114 Betonirakentajat ja raudoittajat
7115 Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
7119 Muut rakennustyöntekijät
712 Rakennusten viimeistelytyöntekijät
7121 Kattoasentajat ja -korjaajat
7122 Lattianpäällystystyöntekijät
7123 Rappaajat
7124 Eristäjät
7125 Lasinasentajat
7126 Putkiasentajat
7127 Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
713 Maalarit ja rakennuspuhdistajat
7131 Rakennusmaalarit ym.
7132 Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
7133 Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat
 
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat
721 Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym.
7211 Muotin- ja keernantekijät
7212 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
7213 Ohutlevysepät
7214 Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
7215 Kaapelin- ja köysienasentajat
722 Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat
7221 Sepät
7222 Työkaluntekijät ja lukkosepät
7223 Koneenasettajat ja koneistajat
7224 Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
723 Koneasentajat ja -korjaajat
7231 Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
7232 Lentokoneasentajat ja -korjaajat
7233 Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
7234 Polkupyöränkorjaajat ym.
 
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät
731 Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot
7311 Kellosepät ja muut hienomekaanisten instrumenttien tekijät ja korjaajat
7312 Soittimien tekijät ja virittäjät
7313 Koru-, kulta- ja hopeasepät
7314 Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat
7315 Lasinpuhaltajat, -leikkaajat, -hiojat ja -viimeistelijät
7316 Kaivertajat, etsaajat ja koristemaalarit
7317 Puu-, kori- yms. käsityötuotteiden tekijät
7318 Tekstiili-, nahka- yms. käsityötuotteiden tekijät
7319 Muut käsityöntekijät
732 Painoalan työntekijät
7321 Painopinnanvalmistajat
7322 Painajat
7323 Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät
 
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät
741 Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat
7411 Rakennussähköasentajat
7412 Muut sähköasentajat
7413 Linja-asentajat ja -korjaajat
742 Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korjaajat
7421 Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat
74211 Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat
74212 Automaatioasentajat ja -korjaajat
7422 Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat
 
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym.
751 Lihanleikkaajat, leipurit, meijeristit ym.
7511 Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
7512 Leipurit ja kondiittorit
7513 Meijeristit, juustomestarit ym.
7514 Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat
7515 Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat
7516 Tupakkatuotteiden valmistajat
752 Puutavaran käsittelijät, puusepät ym.
7521 Raakapuun käsittelijät
7522 Huonekalupuusepät ym.
7523 Konepuusepät
753 Vaatetusalan työntekijät ym.
7531 Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät
7532 Leikkaajat ja mallimestarit
7533 Koru- ja muut tekstiiliompelijat
7534 Verhoilijat
7535 Turkisten muokkaajat ja nahkurit
7536 Suutarit ym.
754 Muut pääluokkaan 7 luokiteltavat työntekijät
7541 Vedenalaistyöntekijät
7542 Panostajat ja räjäyttäjät
7543 Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)
7544 Savupuhdistajat, tuholais- ja rikkakasvintorjujat
7549 Muut pääluokkaan 7 muualla luokittelemattomat työntekijät
 
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
 
81 Prosessityöntekijät
811 Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät
8111 Kaivos- ja louhostyöntekijät
8112 Rikastustyöntekijät
8113 Iskuporaajat ja syväkairaajat
8114 Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät
812 Metalliteollisuuden prosessityöntekijät ja viimeistelijät
8121 Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
8122 Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
813 Kemianteollisuuden ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät
8131 Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym.
8132 Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät
814 Kumi-, muovi- ja paperituotteiden valmistuksen prosessityöntekijät
8141 Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät
8142 Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
8143 Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät
815 Tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät
8151 Kuitujenkäsittely-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat
8152 Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat
8153 Teollisuusompelijat
8154 Valkaisu-, värjäys- ja puhdistuskoneiden hoitajat
8155 Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät, värjääjät ym.
8156 Jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät
8157 Pesulatyöntekijät
8159 Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät
816 Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
8160 Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
817 Sahatavaran sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät
8171 Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät
8172 Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
818 Muut prosessityöntekijät
8181 Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat
8182 Höyrykoneiden ja lämmityskattiloiden hoitajat, lämmittäjät ym.
81821 Voima- ja jätteenkäsittelylaitosten laitosmiehet
81822 Muut laitosmiehet ym.
8183 Pakkaus-, pullotus- ja etiketöintikoneiden hoitajat
8189 Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät
 
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat
821 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat
8211 Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
8212 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
8219 Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat
 
83 Kuljetustyöntekijät
831 Raideliikenteen kuljettajat ja työntekijät
8311 Veturinkuljettajat
8312 Jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät
832 Henkilö- ja pakettiauton- sekä moottoripyöränkuljettajat
8321 Moottoripyörälähetit yms.
8322 Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
833 Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat
8331 Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
8332 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
834 Työkoneiden kuljettajat
8341 Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
8342 Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
8343 Nosturinkuljettajat
8344 Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
83441 Ahtaajat
83442 Trukinkuljettajat ym.
835 Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
8350 Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
 
9 Muut työntekijät
 
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät
911 Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym.
9111 Kotiapulaiset ja -siivoojat
9112 Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
91121 Toimistosiivoojat ym.
91122 Hotellisiivoojat
91123 Sairaala- ja laitosapulaiset
91124 Päiväkotiapulaiset
91129 Muut muualla luokittelemattomat siivoojat
912 Ajoneuvojen puhdistajat, ikkunanpesijät ym.
9121 Puhdistajat ja prässääjät
9122 Ajoneuvojen pesijät
9123 Ikkunanpesijät
9129 Muut puhdistustyöntekijät
 
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät
921 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät
9211 Maanviljelyn avustavat työntekijät
9212 Karjankasvatuksen avustavat työntekijät
9213 Yhdistetyn maanviljelyn ja karjankasvatuksen avustavat työntekijät
9214 Avustavat puutarhatyöntekijät
9215 Metsätalouden avustavat työntekijät
9216 Kalatalouden ja vesiviljelyn avustavat työntekijät
 
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät
931 Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät
9311 Kaivosten avustavat työntekijät
9312 Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
9313 Rakennusalan avustavat työntekijät
932 Valmistusalan avustavat työntekijät
9321 Käsinpakkaajat
9329 Muut valmistusalan avustavat työntekijät
933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym.
9331 Käsivetoisten- ja poljinkulkuneuvojen kuljettajat
9332 Eläinvetoisten kulkuneuvojen kuljettajat
9333 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
9334 Hyllyjen täyttäjät
 
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät
941 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät
9411 Pikaruokatyöntekijät
9412 Avustavat keittiötyöntekijät
 
95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym.
951 Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym.
9510 Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym.
952 Katumyyjät (pl. elintarvikkeet)
9520 Katumyyjät (pl. elintarvikkeet)
 
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym.
961 Jätehuoltotyöntekijät
9611 Jätteiden kerääjät
9612 Jätteiden lajittelijat
9613 Kadunlakaisijat ym.
962 Sanomalehtien jakajat, lähetit ym.
9621 Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
9622 Satunnaistöiden tekijät
9623 Mittareiden lukijat ym.
9624 Vedenhakijat ja polttopuun kerääjät
9629 Muut muualla luokittelemattomat työntekijät
 
X Tuntematon
 
XX Tuntematon
XXX Tuntematon
XXXX Tuntematon
XXXXX Tuntematon

Paluu