TK10

01100 Officerare
02100 Underofficerare
03100 Yrkesutbildad personal inom militären
11110 Lagstiftare
11121 Direktörer inom statens centralförvaltning
11122 Direktörer och högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning
11141 Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer
11142 Chefer i andra organisationer
11200 Verkställande direktörer och verkschefer
12110 Ekonomichefer
12120 Personalchefer
12130 Politik- och planeringschefer
12190 Övriga chefer inom företagstjänster och administration
12210 Försäljnings- och marknadsföringschefer
12220 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer
12230 Forsknings- och utvecklingschefer
13110 Chefer inom jord- och skogsbruk
13120 Chefer inom vattenbruk och fiske
13210 Produktionschefer inom industri
13220 Produktionschefer inom gruvdrift
13230 Produktionschefer inom byggverksamhet
13240 Inköps- och distributionschefer m.fl.
13300 Chefer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT)
13410 Chefer inom barnomsorg
13420 Chefer inom hälso- och sjukvård
13430 Chefer inom äldrevård
13440 Chefer inom socialvård
13450 Chefer inom utbildning
13460 Chefer inom bank- och försäkringstjänster
13490 Övriga chefer inom samhälleliga tjänster
14110 Hotellchefer
14120 Restaurangchefer
14200 Chefer inom detalj- och partihandel
14310 Chefer för sport-, fritids- och kulturcenter
14390 Övriga chefer inom servicenäringar
21110 Fysiker och astronomer
21120 Meteorologer
21130 Kemister
21140 Geologer och geofysiker
21200 Matematiker, aktuarier och statistiker
21310 Biologer, botanister, zoologer m.fl.
21321 Specialister inom jordbruk och fiske
21322 Specialister inom skogsbruk
21330 Specialister inom miljö- och naturskydd
21410 Specialister inom industriell produktion och produktionsteknik
21420 Specialister inom anläggningsarbeten
21430 Specialister inom miljöteknik
21440 Specialister inom maskinteknik
21450 Specialister inom träförädling och kemisk processteknik
21460 Specialister inom gruvindustri, metallurgi m.fl.
21490 Övriga specialister inom teknik
21510 Specialister inom elteknik
21520 Specialister inom elektronik
21531 Forskare inom teleteknik
21532 Forskare inom informationsteknik
21610 Arkitekter inom husbyggande
21620 Landskapsarkitekter
21630 Produkt- och modedesigner
21640 Samhälls- och trafikplanerare
21650 Specialister inom kartläggning och lantmäteri
21660 Grafiska designer och multimediadesigner
22110 Allmänläkare
22121 Överläkare
22122 Specialistläkare
22211 Överskötare
22212 Avdelningsskötare
22500 Veterinärer
22610 Tandläkare
22620 Provisorer
22630 Specialister inom miljöhälsa och arbetarskydd
22650 Specialister inom näringslära
22660 Audiologer och logopeder
22690 Övriga specialister inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering
23101 Professorer
23102 Lektorer och överassistenter (universitet)
23103 Assistenter och timlärare (universitet)
23104 Överlärare (yrkeshögskolor)
23105 Lektorer (yrkeshögskolor)
23106 Timlärare m.fl. (yrkeshögskolor)
23200 Lärare i yrkesämnen
23301 Lärare i matematiska ämnen
23302 Lärare i modersmål och litteratur
23303 Lärare i konst- och färdighetsämnen
23304 Övriga högstadie- och gymnasielärare
23411 Klasslärare
23412 Ämneslärare (lågstadiet)
23420 Barnträdgårdslärare
23510 Specialister i pedagogiska metoder
23520 Speciallärare
23530 Övriga språklärare
23540 Övriga musiklärare
23550 Övriga lärare i konstnärliga ämnen
23560 Övriga lärare och utbildare inom informationsteknik
23591 Studiehandledare
23592 Övriga specialister inom undervisning
24110 Specialister inom redovisning och revision
24120 Finans- och investeringsrådgivare
24130 Finansanalytiker
24210 Specialister inom ledarskap och organisationer
24220 Specialister inom utveckling av administration och näringar
24230 Specialister inom personaladministration och karriärplanering
24240 Specialister inom personalutveckling och utbildning
24310 Specialister inom reklam och marknadsföring
24320 Informatörer
24330 Försäljningsingenjörer och läkemedelsrepresentanter (utom IKT)
24340 Specialister inom försäljning av informations- och kommunikationsteknik (IKT)
25110 Specialister inom applikationsarkitektur
25120 Applikationsplanerare
25130 Webb- och multimediautvecklare
25140 Applikationsprogrammerare
25190 Övriga program- och applikationsutvecklare
25210 Databasutvecklare och databasansvariga
25220 Systemadministratörer
25230 Nätverksspecialister
25290 Övriga databas- och nätverksspecialister
26110 Advokater
26120 Domare
26190 Övriga specialister inom juridik
26211 Arkivarier
26212 Specialister inom museisektorn
26220 Bibliotekarier, informatiker m.fl.
26310 Nationalekonomer
26320 Samhälls- och kulturforskare
26330 Historiker, statsvetare och filosofer
26340 Psykologer
26351 Socialarbetare m.fl.
26352 Planerare inom socialsektorn m.fl.
26360 Präster och övriga specialister inom religion
26410 Författare m.fl.
26421 Redaktionschefer och redaktionssekreterare, programchefer
26422 Redaktörer vid tidningar m.fl.
26423 Radio- och TV-redaktörer
26430 Översättare, tolkar och andra språkvetare
26510 Bildkonstnärer
26520 Musiker, sångare och kompositörer
26530 Danskonstnärer och koreografer
26540 Regissörer och producenter
26550 Skådespelare
26560 Presentatörer, konferencierer m.fl.
26590 Övriga konstnärer
31110 Tekniska experter inom naturvetenskap
31121 Experter inom husbyggnad
31122 Experter inom anläggningsarbeten
31123 Experter inom kartläggning och lantmäteri
31130 Experter inom elteknik
31140 Experter inom elektronik
31150 Experter inom maskinteknik
31160 Experter inom kemisk processteknik
31170 Experter inom gruvindustri och metallurgi
31180 Tekniska ritare
31190 Övriga experter inom fysik, kemi och teknik
31210 Arbetsledare inom gruvdrift
31220 Arbetsledare inom industri
31230 Arbetsledare inom byggverksamhet
31310 Processövervakare, kraftverk
31320 Processövervakare, förbränningsstationer och vattenreningsverk
31330 Processövervakare, kemisk industri
31340 Processövervakare, raffinering av petroleum och naturgas
31350 Processövervakare, metallframställning
31390 Övriga experter inom processövervakning
31410 Laboranter m.fl.
31420 Jordbruks- och fiskeritekniker
31430 Skogsbrukstekniker
31510 Maskinchefer och -mästare på fartyg
31521 Fartygsbefäl och styrmän (stora fartyg)
31522 Befäl (mindre fartyg)
31523 Hamntrafikledare och hamnkaptener
31530 Flygkaptener och -styrmän
31540 Flygledare
31550 Tekniska experter inom flygövervakning
32110 Experter, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning
32120 Bioanalytiker (hälsovården)
32130 Farmaceuter
32141 Tandtekniker
32142 Hjälpmedelstekniker
32211 Sjukskötare
32212 Hälsovårdare
32220 Barnmorskor
32300 Utövare av naturmedicin och alternativ medicin
32400 Seminörer m.fl.
32510 Munhygienister
32540 Optiker
32550 Fysioterapeuter m.fl.
32570 Hälso- och arbetarskyddsinspektörer
32580 Akutvårdare inom sjuktransporten
32591 Ergoterapeuter
32592 Övriga terapeuter
33110 Värdepappers- och valutamäklare
33120 Kredit- och låneexperter
33130 Experter inom bokföring och redovisning
33140 Experter inom statistik och matematik
33150 Värderare och skadeinspektörer
33210 Försäljare av försäkringstjänster
33220 Försäljningsrepresentanter
33230 Inköpare
33240 Affärsförmedlare
33310 Speditörer, tull- och fartygsklarerare
33320 Konferens- och evenemangsarrangörer
33330 Arbetsförmedlare
33341 Fastighetsmäklare
33342 Disponenter
33390 Övriga experter inom affärslivet
33410 Arbetsledare för kontorspersonal
33420 Juristsekreterare
33430 Ledningsassistenter och avdelningssekreterare
33440 Byråsekreterare, hälso- och sjukvård
33510 Tull- och gränstjänstemän
33520 Skatteberedare och -inspektörer
33530 Handläggare av socialskyddsförmåner
33540 Tillståndstjänstemän
33550 Kommissarier och överkonstaplar
33590 Övriga tjänstemän inom beredning och tillsyn inom offentlig förvaltning
34111 Rättegångsombud och utsökningsmän
34112 Ombud, funktionärer m.fl. experter inom organisationssektorn
34113 Konsumentrådgivare m.fl.
34121 Handledare inom socialsektorn
34122 Ungdomsledare (ej församl.)
34123 Handledare och sysselsättningsledare
34131 Diakoner och diakonissor
34139 Övriga församlingsarbetare
34210 Idrottare
34220 Idrottstränare och funktionärer
34230 Idrottsinstruktörer och fritidsledare
34310 Fotografer
34320 Inredningsplanerare m.fl.
34330 Galleri-, musei- och bibliotekstekniker
34340 Kökschefer
34351 Scriptor och övriga experter inom scenteknik
34359 Övriga experter inom konst- och konstindustrisektorn
35110 Driftoperatörer
35120 Datasupportpersonal
35130 Nätverkstekniker
35140 Webbmaster och webbtekniker
35210 Sändnings- och AV-tekniker
35220 Tekniska experter inom telekommunikation
41100 Kontorsassistenter
41200 Kontorssekreterare
41310 Textbehandlare
41320 Dataregistrerare
42110 Banktjänstemän m.fl.
42120 Vadförmedlare, croupierer m.fl.
42130 Pantlånare
42140 Inkasserare
42210 Resebyråtjänstemän
42220 Telefonservicerådgivare
42230 Växeltelefonister
42240 Hotellreceptionister
42250 Kundrådgivare vid informationsdisk
42260 Receptions- och rådgivningspersonal
42270 Undersöknings- och marknadsundersökningsintervjuare
42291 Nödcentraloperatörer
42299 Övrig kundtjänstpersonal utan annan klassificering
43110 Kontorspersonal inom ekonomiförvaltning
43120 Kontorspersonal inom statistik-, finansierings- och försäkringssektorn
43130 Löneräknare
43210 Lagerförvaltare m.fl.
43220 Produktionsassistenter
43231 Spårtrafikledare, trafiksamordnare m.fl.
43239 Övriga kontorstjänstemän inom transport och spedition
44110 Bibliotekspersonal
44121 Brevbärare
44122 Kontorsvaktmästare
44130 Kodare, korrekturläsare m.fl.
44150 Arkivanställda
44160 Assisterande kontorspersonal inom personalförvaltning
44190 Övrig kontors- och kundtjänstpersonal utan annan klassificering
51110 Flygvärdinnor, purser m.fl.
51120 Konduktörer, biljettkontrollanter m.fl.
51130 Guider
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor
51202 Restaurangföreståndare och skiftledare
51310 Servitörer
51320 Bartendrar
51410 Frisörer
51420 Kosmetologer m.fl.
51510 Arbetsledare inom städning på kontor, hotell m.fl.
51520 Hushållerskor i privata hem
51530 Fastighetsskötare
51610 Astrologer, siare m.fl.
51631 Begravningsbyråföreståndare m.fl.
51632 Övrig begravningspersonal
51640 Djurskötare och djurfrisörer
51650 Trafiklärare
51690 Övrig servicepersonal inom personliga tjänster utan annan klassificering
52110 Kiosk- och torgförsäljare
52120 Gatuförsäljare (livsmedel)
52210 Butiksinnehavare (småföretagare)
52220 Butiksföreståndare
52230 Försäljare
52300 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl.
52410 Modeller
52420 Varudemonstratörer
52430 Direktförsäljare
52440 Försäljare, telefonförsäljning och kontaktcenter
52450 Bensinstationspersonal
52460 Försäljare, kaféer och barer
52490 Övrig försäljningspersonal utan annan klassificering
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl.
53112 Familjedagvårdare
53113 Barnklubbsledare m.fl.
53120 Skolgångsbiträden
53211 Mentalhälsovårdare
53212 Vårdare av utvecklingshämmade
53213 Vårdare inom socialsektorn
53219 Övriga närvårdare
53221 Hemvårdspersonal
53222 Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl.
53291 Tandskötare
53292 Instrumentvårdare
53293 Läkemedelsarbetare på apotek
53294 Massörer och konditionsskötare
54110 Brandmän
54120 Poliser
54130 Fångvaktare
54140 Väktare
54190 Övrig säkerhetspersonal
61111 Åkerodlare
61112 Arbetsledare och arbetare inom åkerodling
61120 Odlare av fruktträd och buskar m.fl.
61131 Trädgårds- och växthusodlare
61132 Arbetsledare och anställda inom trädgårds- och växthusodling
61140 Odlare av blandade växtslag
61211 Boskapsuppfödare m.fl.
61212 Boskapsskötare m.fl.
61213 Sällskapsdjursuppfödare
61214 Lantbruksavbytare
61220 Fjäderfäuppfödare
61230 Biodlare m.fl.
61291 Pälsdjurs- och renskötare
61299 Övriga djurskötare utan annan klassificering
61300 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
62100 Skogsbrukare och skogsarbetare
62211 Fiskodlingsföretagare
62212 Arbetsledare och arbetare inom fiskodling
62220 Fiskare
62240 Viltvårdare och jägare
71110 Byggnadsarbetare
71120 Murare m.fl.
71130 Stenhuggare m.fl.
71140 Betongarbetare och armerare
71150 Timmermän och byggnadssnickare
71190 Övriga byggnadsarbetare
71210 Takmontörer och takreparatörer
71220 Golvläggare
71230 Rappare
71240 Isoleringsmontörer
71250 Glasmästare
71260 Rörläggare
71270 Ventilations- och kylmontörer
71310 Byggnadsmålare m.fl.
71320 Sprutlackerare
71330 Saneringsarbetare och sotare
72110 Formare och kärnmakare
72120 Svetsare och gasskärare
72130 Tunnplåtslagare
72140 Grovplåtslagare och stålkonstruktionsmontörer
72150 Kabelläggare och riggare
72210 Smeder
72220 Verktygsmakare och låssmeder
72230 Maskinställare och verkstadsmekaniker
72240 Maskinslipare, -polerare och -vässare
72310 Motorfordonsmontörer och -reparatörer
72320 Flygmontörer och flygreparatörer
72330 Maskinmontörer och -reparatörer (jordbruks- och industrimaskiner)
72340 Cykelreparatörer m.fl.
73110 Urmakare och övriga tillverkare av finmekaniska instrument
73120 Musikinstrumentmakare och -stämmare
73130 Juvel-, guld- och silversmeder
73140 Ler- och tegelgjutare, drejare
73150 Glasblåsare, -skärare, -slipare och -efterbehandlare
73160 Glasgravörer, glasetsare och skyltmålare
73170 Konsthantverkare i trä m.m.
73180 Konsthantverkare i textil, läder m.m.
73190 Övriga konsthantverkare
73210 Prepressoperatörer
73220 Tryckare
73230 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare
74110 Byggnadselmontörer
74120 Övriga elmontörer
74130 Linjemontörer och -reparatörer
74211 Elektronikmontörer och -reparatörer
74212 Automationsmontörer och -reparatörer
74220 Montörer och reparatörer, IKT
75110 Slaktare, fiskberedare m.fl.
75120 Bagare och konditorer
75130 Mejerister, ostmästare m.fl.
75140 Tillverkare av frukt- och grönsaksprodukter
75150 Kvalitetsbedömare (mat och dryck)
75160 Tillverkare av tobaksprodukter
75210 Trävaruhanterare
75220 Möbelsnickare m.fl.
75230 Maskinsnickare
75310 Skräddare, ateljésömmerskor, körsnärer och modister
75320 Tillskärare och modellmästare
75330 Broderare och andra textilsömmare
75340 Tapetserare
75350 Garvare och skinnberedare
75360 Skomakare m.fl.
75410 Dykare
75420 Laddare och sprängare
75430 Klassificerare och kvalitetskontrollanter (utom drycker och livsmedel)
75440 Röksanerare, skadedjurs- och ogrässanerare
75490 Övrig personal, oklassificerad under andra moment i huvudgrupp 7
81110 Gruv- och stenbrottsarbetare
81120 Anrikningsarbetare
81130 Slagborrare och djupborrare
81140 Processoperatörer inom betongindustri m.fl.
81210 Processoperatörer inom metallindustri
81220 Ytbeläggare och efterbehandlare inom metallindustri
81310 Processoperatörer, kemisk industri m.fl.
81320 Processoperatörer, fotografiska produkter
81410 Processoperatörer, gummiindustri
81420 Processoperatörer, plastindustri
81430 Processoperatörer, pappersvaruindustri
81510 Maskinoperatörer, fibertillverkning, spinning och spolning
81520 Maskinoperatörer, vävning och stickning
81530 Symaskinsoperatörer
81540 Maskinoperatörer, tvättning, blekning och färgning
81550 Maskinoperatörer, pälsskinnsberedning, färgning
81560 Processoperatörer, sko- och väskindustri
81570 Tvätteripersonal
81590 Övriga processoperatörer inom textil-, skinn- och läderindustri
81600 Processoperatörer, livsmedelsindustri
81710 Processoperatörer, pappers-, kartong- och massaindustri
81720 Processoperatörer, trä- och sågvaror
81810 Ugnsoperatörer, glas- och keramikindustri
81821 Maskinreparatörer, kraftverk och avfallsbehandlingsanläggningar
81822 Övriga maskinreparatörer m.fl.
81830 Maskinoperatörer, packning, påfyllning och märkning
81890 Övriga processoperatörer utan annan klassificering
82110 Hopsättare, verkstads- och metallprodukter
82120 Hopsättare, elektrisk och elektronisk utrustning
82190 Övriga hopsättare av industriprodukter
83110 Lokförare
83120 Bangårdspersonal m.fl.
83210 Motorcykelbud m.fl.
83220 Person-, taxi- och paketbilsförare
83310 Buss- och spårvagnsförare
83320 Lastbils- och specialfordonsförare
83410 Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
83420 Anläggningsmaskinförare m.fl.
83430 Kranförare
83441 Stuveriarbetare
83442 Truckförare m.fl.
83500 Däckmanskap, sjötrafikarbetare m.fl.
91110 Hembiträden och städare
91121 Kontorsstädare m.fl.
91122 Hotellstädare
91123 Sjukhus- och vårdbiträden
91124 Daghemsbiträden
91129 Övriga städare utan annan klassificering
91210 Rengörare och pressare
91220 Fordonstvättare
91230 Fönsterputsare
91290 Övriga rengöringsarbetare
92110 Medhjälpare, jordbruk
92120 Medhjälpare, djuruppfödning
92130 Medhjälpare, växtodling och djuruppfödning, blandad drift
92140 Medhjälpare, trädgårdsodling
92150 Medhjälpare, skogsbruk
92160 Medhjälpare, fiske och vattenbruk
93110 Medhjälpare, gruvor
93120 Medhjälpare, anläggningsverksamhet
93130 Medhjälpare, byggnadsverksamhet
93210 Handpaketerare
93290 Övriga medhjälpare inom industrin
93310 Förare av hand- och pedaldrivna bilar
93320 Förare av djurdragna fordon
93330 Godshanterare, lagerarbetare m.fl.
93340 Varupåfyllare
94110 Personal inom snabbmatssektorn
94120 Köksbiträden
95100 Reklamutdelare, skoputsare m.fl.
95200 Gatuförsäljare (utom livsmedel)
96110 Avfallsinsamlare
96120 Avfallssorterare
96130 Gatsopare m.fl.
96210 Tidnings- och reklamutdelare, bud
96220 Diversearbetare
96230 Mätaravläsare m.fl.
96290 Övrig personal utan annan klassificering