Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED 1997

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED (Unesco International Standard Classification of Education) on tilastollisia tarkoituksia varten kehitetty koulutusluokitus, jota käytetään mm. Unescon, OECD:n ja Eurostatin kansainvälisissä tilastoissa ja indikaattoreissa verrattaessa koulutusta eri maissa. Luokituksen avulla voidaan luokittaa tutkintoon johtava ja tutkintoon johtamaton koulutus.

ISCED 1997 mahdollistaa koulutusohjelmien luokittamisen esiopetuksesta tohtorikoulutukseen saakka. Se soveltuu myös erityisopetuksen ja aikuiskoulutuksen luokittamiseen sekä myös koulujärjestelmän ulkopuolisen koulutuksen luokittamiseen. Luokitus on tarkoitettu mm. oppilaiden, opettajien, väestön koulutusrakennetietojen, kustannusten luokittamiseen.

ISCEDin ja Tilastokeskuksen koulutusluokituksen välisen avaimen avulla koulutustilastoaineistot voidaan uudelleen ryhmitellä kansainvälisen koulutusluokituksen jaottelujen mukaisiksi. Luokitusavain päivitetään vuosittain ja se julkaistaan Tilastokeskuksen koulutusluokituksen yhteydessä.

ISCED 1997:n pääkoulutusalojen ja Tilastokeskuksen koulutusluokituksen välinen vastaavuus

Luokituksen kansainvälinen tausta

Unescon kansainvälinen koulutusluokitus ISCED uudistettiin vuonna 1997.

Muutokset edellisestä versiosta

Muutokset edelliseen luokitusversioon nähden ovat niin suuret, ettei ISCED-luokitusten eri versioiden välillä ole olemassa yksiselitteistä luokitusavainta. Vuoden 1976 ISCED-luokituksen mukaiset tiedot voidaan luokitella ISCED 1997-luokituksen mukaan ainoastaan käyttämällä Tilastokeskuksen 6-numeroisen koulutusluokituksen mukaista luokitusavainta.

Luokituksen rakenne

ISCED 1997 -koulutusalaluokitus (fields of education) on kolmitasoinen luokitus. Pääkoulutusalat (broad fields) on jaettu koulutusaloihin (fields of education), jotka taas on jaettu erikoistumisaloihin (fields of training).

(*) Selite luokituksen nimikkeissä esiintyvälle *-merkille:
Kun koulutuksen pääsisältö muodostuu useista saman koulutusalan erikoistumisaloista, joista mikään ei ole hallitseva, käytetään numeroa nolla (0) kolmantena numerona. Luokituksessa on esitetty myös nollaloppuiset kaksinumeroiset koodit. Suomessa kuitenkin sovelletaan periaatetta, jossa koulutuksen koulutusala kaksinumerotasolla pyritään määrittämään aina hallitsivimman koulutusalan mukaan muihin kuin nollaloppuisiin ISCED 1997 -koulutusalakoodeihin.

Numeroon yhdeksän (9) loppuvia koodeja käytetään silloin, kun koulutuksen alasta ei ole tietoa tai koulutusta ei voida sijoittaa mihinkään olemassa olevaan ryhmään.

Pääkoulutusaloja on 10 ja koulutusaloja 33. Erikoistumisaloja, jotka pohjautuvat CEDEFOPin Fields of Training Manuaaliin on 106.

ISCED 1997 pääkoulutusalat ovat
0 General Programmes
1 Education
2 Humanities and Arts
3 Social sciences, Business and Law
4 Science
5 Engineering, Manufacturing and Construction
6 Agriculture
7 Health and Welfare
8 Services
9 Not known or unspecified.
Koulutusalan koodia näpäyttämällä pääsee selaamaan ISCED 1997:n 2- ja 3 -numerotasojen luokkia.

ISCED 1997 -koulutusasteella tarkoitetaan koulutuksen oppimiskokemusten ja opittavien taitojen kokonaisuutta eli koulutuksen vaativuustasoa. Ylemmän asteisen koulutuksen katsotaan olevan oppisisällöltään vaativampaa kuin alemman asteisen.

Luokittelun perustana on koulutusohjelman sisältö. Koulutusten luokittaminen pelkästään oppisisältöjen avulla on vaikeata, koska oppisisältöjen kansainvälistä vertailua varten ei ole olemassa selviä standardeja. Siksi koulutusasteen määrittelyssä käytetään oppisisältöjen sijasta muita vaativuuteen liittyviä kriteereitä. Näitä ovat mm. ohjeelliset koulutuspituudet, pohjakoulutusvaatimukset ja jatko-opintokelpoisuudet.
ISCED 1997 koulutusasteita on varsinaisesti 6. Koulutusaste 5 First stage of tertiary education (korkea-asteen koulutus) jaetaan käytännön tilastotyössä 5A-programme (korkeakouluasteen koulutus) ja 5B-programme (alimman korkea-asteen koulutus).

ISCED 1997 koulutusasteet ovat
0 Pre-primary education
1 Primary education
2 Lower secondary education
3 Upper secondary education
4 Post-secondary non-tertiary education
5 First stage of tertiary education
5B Programmes
5A Programmes
6 Second stage of tertiary education
9 Level unspecified or unknown.

ISCED 1997 koulutusasteiden pääsisältö Suomen koulutusjärjestelmään sovellettuna.

Luokitusjulkaisut

Koulutusluokitus. Tilastokeskus, käsikirjoja 1