Koulutusluokitus 2010, koulutusaste

0 Esiaste
1 Alempi perusaste
2 Ylempi perusaste
3 Keskiaste
5 Alin korkea-aste
6 Alempi korkeakouluaste
7 Ylempi korkeakouluaste
8 Tutkijakoulutusaste
9 Koulutusaste tuntematon